Tải Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Thanh Hóa ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 195/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 14/09/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Thanh Hóa ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Thanh Hóa ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 195/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày
14 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 630/QĐ-TTG
NGÀY 11/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA
QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH
SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Thực hiện Quyết định
số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện
Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực
hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (Quyết định số 630/QĐ-TTg),
UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Tổ chức triển
khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/19 của Quốc hội
khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện Chính
sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và Quyết định số 630/QĐ-TTg của Chính
phủ.

– Khắc phục những
hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018 đã
được nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 99/2019/QH14 và Báo cáo số 41/BC-ĐGS ngày
17/10/2019 của Đoàn giám sát của Quốc hội, Báo cáo số 44/BCGS-ĐĐBQH ngày
29/3/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa về kết quả giám sát “Việc
thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018”
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Yêu cầu

Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số
99/2019/QH14; Quyết định số 630/QĐ-TTg nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách
nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ
phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm
an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

– Triển khai thực
hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14, Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các
ngành, các cấp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành,
đoàn thể trong triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

– Hoàn thiện hệ
thống các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương về PCCC và CNCH; bảo đảm
các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực triển khai thực hiện
có hiệu quả Nghị quyết số 99/2019/QH14 và Quyết định số 630/QĐ-TTg. Kịp thời
khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,
cứu hộ

a) Công an tỉnh

– Tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ
thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; huy động sức
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ
PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

– Tham mưu tổng kết
10 năm thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa
cháy trên địa bàn tỉnh; đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật
Phòng cháy và chữa cháy, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công
tác PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm
tính khả thi, tính thống nhất (thực hiện khi có Chỉ đạo của Chính phủ).

– Tham mưu UBND tỉnh
đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý đối với
các cơ sở trên địa bàn quản lý không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng
trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực thi hành; bố trí, di dời
kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, các cơ sở sản xuất,
kinh doanh loại hàng, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập
trung đông người bảo đảm khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
về PCCC.

– Phối hợp với
các sở, ngành chức năng có liên quan tiến hành rà soát các cơ sở, công trình,
phương tiện giao thông có tính chất đặc thù của địa phương để tham mưu ban hành
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về bảo đảm an toàn PCCC đối với các
loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an
toàn PCCC (hoàn thành trong năm 2021).

– Rà soát, đề xuất
cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
về PCCC và CNCH, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn (thực hiện từ năm 2020
và các năm tiếp theo).

b) Sở Công
Thương

Chủ trì, phối hợp
với Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, rà soát
tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định về sử dụng điện để bảo đảm an toàn về
PCCC tại các cơ sở, hộ gia đình (hoàn thành trong Quý IV năm 2021).

c) Sở Tài
chính

Phối hợp với Công
an tỉnh và các cơ quan liên quan tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi Nghị định
số 23/2018/NĐ-CP, ngày 23/02/2018 quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo đảm
phù hợp với yêu cầu thực tiễn (khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài Chính).

d) Sở Khoa học
và Công nghệ

– Phối hợp với
Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Công thương và các đơn vị liên quan tham gia đóng
góp ý kiến khi các Bộ tiến hành xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thẩm định tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến PCCC, nhất là quy chuẩn kỹ thuật đối với các
loại hình cơ sở mới, quy mô lớn (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp
theo).

– Tham gia rà
soát, góp ý sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm điện
theo quy định tại Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (thực hiện từ
năm 2020 và các năm tiếp theo).

– Tham mưu cấp có
thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương, trong đó có tính tới những yếu
tố đặc thù của địa phương (thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo).

e) Sở Xây dựng

– Chủ trì, phối hợp
với các sở, ban, ngành liên quan kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật có liên quan đến PCCC đối với các loại công trình xây dựng trên
địa bàn tỉnh hiện chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (thực hiện từ năm
2020 và các năm tiếp theo).

– Triển khai thực
hiện khi Bộ xây dựng ban hành cơ chế quản lý, giám sát việc lắp đặt hệ thống,
thiết bị điện phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, hộ gia đình theo quy định
của pháp luật về xây dựng nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ có nguyên nhân do sự
cố hệ thống điện và thiết bị điện (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp
theo).

– Ban hành văn bản
hướng dẫn khi có các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ
sung quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý nhà
chung cư trong công tác PCCC, công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo trì nhà chung
cư, bố trí nguồn kinh phí duy trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật và phục vụ hoạt
động PCCC (thực hiện theo tiến độ của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở năm
2014).

g) Sở Giáo dục
và Đào tạo

Tham gia ý kiến
vào Thông tư về việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng PCCC và CNCH vào chương
trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
phù hợp với từng ngành học, cấp học (dự kiến trong Quý IV năm 2020).

h) Sở Lao động
– Thương binh và Xã hội

Chủ trì phối hợp
với Công an tỉnh, Sở Tài chính nghiên cứu, đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định
của Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH- BCA-BTC ngày 10/12/2015 hướng dẫn
chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa
cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành tham gia
huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC (hoàn thành trong quý IV năm 2020).

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục
pháp luật về PCCC và CNCH

a) Công an tỉnh

– Hướng dẫn, đôn
đốc các sở, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật,
kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp
theo).

– Phối hợp chặt
chẽ với cơ quan thông tin đại chúng xây dựng, đăng, phát tin, bài, phóng sự
tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH; hướng dẫn người dân biện
pháp PCCC và thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; biểu dương người
tốt, việc tốt trong công tác PCCC và CNCH; thông báo công khai các dự án, công
trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện thông tin
đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện
từ năm 2020 và các năm tiếp theo). Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH.

– Xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác
tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC và CNCH, đáp ứng
yêu cầu tình hình mới” của bộ Công an (thực hiện khi đề án được ban hành).

b) Sở Thông tin
và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn
các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở thực hiện
công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo đảm an
toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp
theo).

c) Sở Giáo dục
và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp
với Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, trường học triển khai nội dung tài liệu,
giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH để lồng ghép
vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm trong
cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp bậc học theo quy định của Luật
PCCC (bắt đầu thực hiện từ năm học 2021 – 2022).

d) Các sở,
ban, ngành, cơ quan liên quan

Trong phạm vi chức
năng, nhiệm vụ của mình, làm tốt công tác PCCC và CNCH; tăng cường tuyên truyền,
phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH; vận động cán bộ, công
nhân, viên chức, người lao động tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH (thực
hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

e) Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Thanh Hóa

Dành thời lượng,
khung giờ phát sóng các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức,
kỹ năng về PCCC và CNCH; đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền để đảm bảo hiệu
quả, thiết thực (kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu, kỹ
năng thoát nạn, đảm bảo an toàn trong việc dùng lửa, điện, khí ga…) (thực hiện
từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

g) Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố

– Chỉ đạo đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC cho nhân dân; đổi
mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hơn
nữa nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng
các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu; phát hành cẩm nang, tờ rơi phổ biến
kiến thức bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tới các hộ gia đình, người lao
động (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

– Chỉ đạo Đài
Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố các cơ quan báo chí địa phương xây dựng
tin, bài, phóng sự, hướng dẫn các biện pháp PCCC và thoát nạn khi có sự cố
cháy, nổ xảy ra (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

3. Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và
CNCH

a) Công an tỉnh

– Đẩy mạnh xây dựng
phong trào Toàn dân tham gia PCCC và CNCH gắn với xây dựng phong trào Toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến
về PCCC tại khu dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, rừng đặc dụng, rừng
phòng hộ; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong
công tác PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

– Tham mưu UBND tỉnh
tiếp tục thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của
lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy giai đoạn
2020-2025 trên địa bàn tỉnh”.

– Tham mưu triển
khai thực hiện “Thí điểm giao một số nhiệm vụ PCCC cho lực lượng bảo vệ dân phố,
lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” (khi có hướng dẫn của
Bộ Công an).

– Kiểm tra, đôn đốc,
hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tự kiểm tra an
toàn PCCC (thực hiện từ Quý IV năm 2020 và những năm tiếp theo).

– Tham mưu củng cố,
kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo công tác PCCC, CNCH và phòng ngừa ứng phó với
sự cố hóa chất tại địa phương phù hợp với yêu cầu thực tế (hoàn thành trong Quý
IV năm 2020).

– Rà soát, sửa đổi,
bổ sung, xây dựng mới quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức
có liên quan trong công tác PCCC và CNCH; xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các
cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ huy, hiệp đồng, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ
khi xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, nhất là các vụ việc phải huy động
nhiều lực lượng, phương tiện tham gia (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

– Phối hợp với Sở
Nội vụ hướng dẫn việc khen thưởng định kỳ cho các tập thể và cá nhân có thành
tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH vào dịp ngày toàn dân PCCC hàng năm
(ngày 4/10) (thực hiện trong Quý III năm 2020).

b) Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn

Tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh đưa nội dung bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy vào tiêu chí về
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (thực hiện khi có chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ).

c) Các sở,
ngành, cơ quan liên quan

Chỉ đạo củng cố,
kiện toàn hoặc thành lập mới Ban chỉ đạo công tác PCCC, CNCH và phòng ngừa ứng
phó sự cố hóa chất phù hợp với yêu cầu thực tế; kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở
và lực lượng PCCC chuyên ngành theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy (hoàn
thành trong Quý IV năm 2020).

d) Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố

– Chỉ đạo xây dựng
phong trào toàn dân tham gia PCCC sâu rộng, với phương châm “bốn tại chỗ” (lực
lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt
là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành (thực hiện từ năm
2020 và các năm tiếp theo).

– Tổ chức triển
khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBND cấp huyện với các sở, ban, ngành,
cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác PCCC và CNCH; xác định rõ cơ chế
phối hợp trong công tác chỉ huy, hiệp đồng, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ khi xử
lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, nhất là các vụ việc phải huy động nhiều lực
lượng, phương tiện tham gia (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

– Chỉ đạo xây dựng,
nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về PCCC tại khu dân
cư, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; giải quyết
chế độ, chính sách kịp thời, thỏa đáng đúng quy định đối với người bị thương,
hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kịp
thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC
và CNCH(thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

– Chỉ đạo vận động,
khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH (thực hiện
từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

– Chỉ đạo củng cố,
kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo công tác PCCC, CNCH và phòng ngừa ứng phó với
sự cố hóa chất cấp huyện, cấp xã phù hợp với yêu cầu thực tế (hoàn thành
trong Quý IV năm 2020).

– Phối hợp với
Công an tỉnh triển khai thực hiện “Thí điểm giao nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy
cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở
cơ sở” (bắt đầu triển khai trong Quý I năm 2021).

4. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh

a) Công an tỉnh

– Chủ trì, phối hợp
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành
phố tham mưu với UBND tỉnh thực hiện quy hoạch đồng bộ kinh tế – xã hội của tỉnh
gắn với quy hoạch hạ tầng về PCCC giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050
trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 995/QĐ- TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng
Chính phủ; chú trọng xây dựng mạng lưới giao thông và mạng lưới cung cấp nước
đáp ứng yêu cầu chữa cháy và CNCH.

– Tham mưu đề xuất
UBND tỉnh bổ sung nội dung hạ tầng cơ sở thông tin, dữ liệu PCCC và CNCH vào đề
án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025.

b) Sở Công
Thương

– Chỉ đạo thực hiện
nghiêm quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy đối
với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trong phạm vi quản lý (thực hiện từ
năm 2020 và các năm tiếp theo).

– Chủ trì phối hợp
với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, lập kế hoạch di dời kho chứa,
công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở
khu dân cư, nơi tập trung đông người (hoàn thành trong Quý IV năm 2021).

c) Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp
với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bảo đảm tính thống
nhất giữa xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng giao thông trong tổng thể quy hoạch
đáp ứng yêu cầu PCCC (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

d) Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo Chi cục
kiểm lâm xây dựng kế hoạch, phương án, dự án phòng cháy và chữa cháy rừng cho lực
lượng chức năng, chính quyền địa phương từ tỉnh đến huyện, xã, chủ rừng, để có
đủ khả năng, nguồn lực kiểm soát, ngăn chặn các nguy cơ gây cháy rừng, chữa
cháy kịp thời, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, bảo vệ an
toàn diện tích rừng trên địa bàn tỉnh.

e) Các sở,
ban, ngành liên quan

Khi xem xét, phê
duyệt chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực phải xem xét tới các yếu tố bảo đảm
an toàn PCCC và bảo vệ môi trường (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp
theo).

g) Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố

– Khi xem xét quy
hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương phải xem xét tới quy hoạch hạ
tầng PCCC; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển
kinh tế – xã hội đã ban hành để bảo đảm yêu cầu về PCCC (thực hiện từ năm
2020 và các năm tiếp theo).

– Chỉ đạo xây dựng,
rà soát, sửa đổi và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch hạ tầng
PCCC của địa phương; xây dựng kế hoạch, giải pháp PCCC, nhất là đối với địa
bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp,
trung tâm thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; xây
dựng và hướng dẫn thực hiện các mô hình tự quản, mô hình liên gia, liên cơ
quan, liên khu vực trong bảo đảm an toàn PCCC (thực hiện từ năm 2020 và các
năm tiếp theo).

– Chủ trì, phối hợp
với Sở Công Thương rà soát, lập kế hoạch di dời kho chứa, công trình chế biến sản
phẩm dầu mỏ, khí đốt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh loại hàng, hóa chất nguy
hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người bảo đảm khoảng
cách an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC (hoàn thành trong Quý
IV năm 2021).

5. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC

a) Công an tỉnh

– Xây dựng phương
án, giải pháp xử lý dứt điểm các công trình đang tồn tại vi phạm pháp luật về
PCCC; chấm dứt tình trạng cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa
có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC (hoàn
thành trong Quý IV năm 2020).

– Rà soát quy định
về chế độ kiểm tra định kỳ an toàn PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để
báo cáo Bộ Công an trình Chính phủ xem xét sửa đổi phù hợp với tình hình thực
tiễn, tăng cường trách nhiệm tự kiểm tra an toàn PCCC của người đứng đầu cơ sở,
chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông (hoàn thành trong Quý
II năm 2020).

– Chỉ đạo tăng cường
điều tra cơ bản, rà soát, nắm chắc địa bàn, phân loại cơ sở theo mức độ nguy hiểm
cháy, nổ; lập danh sách địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy lớn
để tập trung triển khai biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Trong quá
trình kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy nếu phát hiện sai phạm, kiên quyết
xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và xem
xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan; kiến nghị cấp ủy,
chính quyền địa phương kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ dự án đang triển khai
thi công có vi phạm pháp luật về PCCC (thực hiện năm 2020 và những năm tiếp
theo).

– Phối hợp với cơ
quan thông tin đại chúng công khai các dự án, công trình vi phạm quy định của
pháp luật về PCCC nhưng chậm hoặc chưa được khắc phục để các sở, ngành, địa
phương và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm
tiếp theo).

– Thực hiện công
tác kiểm định phương tiện PCCC theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Sở Tài
chính tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật
về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (thực hiện từ năm
2020 và các năm tiếp theo).

– Tăng cường công
tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về quy định của pháp luật về bảo hiểm
cháy, nổ bắt buộc; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
(thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Xây dựng

– Chỉ đạo các đơn
vị chức năng trong quá trình thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng, nếu
phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC phải yêu cầu chủ đầu tư tổ chức
khắc phục ngay; trường hợp cần thiết, thông tin cho đơn vị chức năng Công an tỉnh
để phối hợp xử lý (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

– Tăng cường công
tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng, phối hợp với Công an tỉnh trong
công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm
thu về PCCC; không cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động đối với công trình
chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; không để xảy ra tình
trạng cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận
kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH (thực hiện từ
năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Sở Công
Thương

Chỉ đạo các cơ
quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương
tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về an toàn trong sử dụng điện (thực
hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

d) Thanh tra tỉnh

Tăng cường công
tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra, trong đó có thanh tra việc thực hiện
chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động PCCC theo chức năng, nhiệm vụ được
giao (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

e) Các cơ quan
thông tin, báo chí, Đài phát thanh, truyền hình tỉnh

Phối hợp với cơ
quan Công an công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên các
phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham
gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

g) Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố

– Tăng cường chỉ
đạo, kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, thi công các công trình xây
dựng tại địa phương; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật
về xây dựng và PCCC, cấp phép hoạt động đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo
tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác cấp phép xây dựng,
cấp phép hoạt động gắn với công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; kịp
thời phát hiện sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng công trình (thực hiện
từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

– Thực hiện
nghiêm túc chế độ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử
lý trường hợp vi phạm; có biện pháp đôn đốc, yêu cầu khắc phục sơ hở, thiếu sót
về PCCC và an toàn trong sử dụng điện; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ
quan, tổ chức, cơ sở vi phạm và những người có liên quan; tăng cường hướng dẫn
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương
tiện giao thông tự kiểm tra an toàn PCCC và an toàn trong sử dụng điện trong phạm
vi quản lý của mình (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

– Công khai các dự
án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng để
các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm
2020 và các năm tiếp theo).

6. Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng
phòng cháy, chữa cháy

a) Công an tỉnh

– Tổ chức kiện
toàn bộ máy, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ, từng
bước hiện đại; bảo đảm về lực lượng, phương tiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
trong tình hình mới. Tổ chức phân cấp PCCC và CNCH cho Công an cấp huyện, cấp
xã; bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp tại các địa bàn, khu vực trọng điểm về
cháy, nổ. Quan tâm chế độ chính sách cho cán bộ chiến sỹ trực tiếp làm công tác
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

– Tiếp tục rà
soát các quy định về phân công, phân cấp, cơ chế phối hợp, thông tin chỉ huy
PCCC và CNCH trong lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phù hợp với mô hình tổ chức
mới của Bộ Công an và thực tiễn tại địa phương (hoàn thành trong Quý IV năm
2020).

– Tham mưu xây dựng
các cơ sở huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; chỉ đạo tăng cường
đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, lực
lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành để phát huy vai trò nòng cốt trong công tác
phòng cháy, chữa cháy tại chỗ. Bảo đảm phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả giữa lực
lượng Công an với Quân đội, Kiểm lâm và các lực lượng khác trong hoạt động
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm
tiếp theo).

– Thực hiện tốt
công tác điều tra cơ bản, dự báo tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn để có biện
pháp phòng ngừa phù hợp, hiệu quả; tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến
đấu, kịp thời chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhằm hạn chế thấp nhất số vụ cháy, nổ,
sự cố, tai nạn lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản (thực hiện
từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

– Rà soát, thống
kê cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, khi xảy ra cháy cần huy động nhiều lực lượng,
phương tiện tại địa phương và cần huy động lực lượng, phương tiện của địa
phương lân cận tham gia xử lý; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công an phê duyệt
(hoàn thành trong năm 2020).

– Triển khai bộ
tài liệu của Bộ Công an về tổ chức các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối
với các loại hình cơ sở nguy hiểm cháy, nổ (khi có hướng dẫn của Bộ Công an).

– Chủ trì phối hợp
với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức xây dựng phương án và thực tập
phương án CC, CNCH huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; hàng năm tổ
chức diễn tập ít nhất 01 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều
lực lượng, phương tiện tham gia ở quy mô cấp tỉnh (thực hiện từ năm 2020 và
các năm tiếp theo).

b) Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn

– Chỉ đạo thực hiện
có hiệu quả các quy định liên quan về phòng cháy, chữa cháy của Nghị định số
156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Lâm nghiệp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường
phương tiện, thiết bị phục vụ công tác PCCC rừng của lực lượng Kiểm lâm (thực
hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

– Phát huy hiệu
quả công tác phối hợp liên ngành, nhất là công tác kiểm tra an toàn PCCC rừng;
PCCC cho tàu cá; xử lý nghiêm các vi phạm. Xây dựng phương án, kế hoạch huy động
các đơn vị Quân đội, Công an đóng quân trên địa bàn trong công tác chữa cháy rừng
để kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy rừng hiệu quả, không để xảy ra cháy
lan, cháy lớn (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố

– Chủ trì phối hợp
với Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở, doanh trại,
trung tâm huấn luyện cho các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH theo hướng ưu tiên vị
trí, địa điểm phù hợp với yêu cầu của công tác PCCC và CNCH (thực hiện từ
năm 2020 và các năm tiếp theo).

– Phối hợp với
Công an tỉnh trong phê duyệt phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động
nhiều lực lượng, phương tiện; chỉ đạo việc xây dựng và thực tập phương án chữa
cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ở cấp
huyện; hàng năm tổ chức diễn tập ít nhất 01 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ở quy mô cấp huyện (thực
hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

7. Bảo đảm ngân sách nhà nước cho hoạt động PCCC

a) Công an tỉnh

– Phối hợp với Sở
Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân tỉnh các giải pháp tăng cường và ưu tiên nguồn tài chính cho hoạt động
phòng cháy, chữa cháy từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp
khác (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

– Tham mưu với
UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về mức chi hỗ trợ thường xuyên
cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp
theo).

b) Sở Kế hoạch
và Đầu tư

– Chủ trì, phối hợp
với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan báo cáo cấp có thẩm
quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng,
trung tâm chỉ huy điều hành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, mua sắm,
bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trang thiết bị, nâng cao năng lực cho lực lượng
Cảnh sát PCCC và CNCH theo quy định của Luật Đầu tư công (thực hiện từ năm
2020 và các năm tiếp theo).

– Khai thác các
nguồn vốn ODA, các nguồn viện trợ của nước ngoài, các chương trình, dự án hợp
tác kỹ thuật, chia sẻ tri thức… để đầu tư trang bị phương tiện và nâng cao
năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

– Chủ trì, phối hợp
với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy hoạch hạ tầng
PCCC phù hợp với Luật Quy hoạch; quy hoạch tổng thể nguồn nước (trụ nước chữa
cháy, bến, bãi lấy nước, hồ nước …); hướng dẫn các sở, ngành, địa phương
trong công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị bảo đảm
phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp
theo).

c) Sở Tài
chính

– Chủ trì phối hợp
với Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh
đầu tư ngân sách để xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các điều
kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ trong tình hình hiện nay và từng bước hiện đại.

– Chủ trì phối hợp
với Công an tỉnh tham mưu với UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
theo thẩm quyền mức chi ngân sách cho hoạt động PCCC và CNCH tại địa phương và
mức chi hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng theo quy định
của pháp luật về PCCC

– Tham mưu bố trí
kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên công tác PCCC cho lực lượng Cảnh sát
PCCC và CNCH và các sở, ngành, cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh theo dự toán đăng ký
hàng năm.

– Tham mưu, hướng
dẫn UBND các cấp hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc,
mua sắm, trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, hiện đại hóa phương tiện PCCC và CNCH
và cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng Cảnh sát PCCC đóng trên địa bàn từ nguồn
ngân sách địa phương phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật
PCCC (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

– Sau khi có hướng
dẫn của Bộ Tài chính, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc
hỗ trợ kinh phí mua sắm, trang bị phương tiện PCCC và CNCH và cơ sở vật chất kỹ
thuật cho lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở thuộc diện thụ hưởng ngân
sách theo quy định của Luật PCCC. Phấn đấu đến năm 2025, bảo đảm đủ phương tiện
cho lực lượng PCCC tại chỗ hoạt động hiệu quả.

d) Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố

– Đầu tư, mua sắm
bổ sung thiết bị bảo hộ, phương tiện chữa cháy cho lực lượng PCCC tại chỗ theo
quy định của Luật PCCC, bảo đảm đủ phương tiện cho lực lượng PCCC tại chỗ hoạt
động hiệu quả, chất lượng (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

– Quan tâm bố trí
quỹ đất, hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm,
trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, hiện đại hóa phương tiện phòng cháy, chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng Cảnh
sát PCCC và CNCH đóng trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương (thực hiện
từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

e) Các sở, ngành chỉ đạo việc đầu tư kinh phí cho hoạt động PCCC, trang bị
phương tiện phòng cháy, chữa cháy phù hợp với sở, ngành, lĩnh vực quản lý (thực
hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

8. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy

a) Công an tỉnh

– Chủ trì, phối hợp
với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đề
xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách xã hội hóa việc đầu tư, tham gia xây
dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC và CNCH (thực hiện từ năm
2020 và các năm tiếp theo).

– Chủ trì, phối hợp
với các sở, ngành liên quan triển khai ứng dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu
về PCCC theo hình thức xã hội hóa khi có hướng dẫn của Bộ Công an (thực hiện
từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Khoa học
và Công nghệ

– Chủ động phối hợp
với Công an tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản
xuất phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH đáp ứng nhu cầu hoạt động nghiên cứu ứng
dụng công nghệ, các giải pháp khoa học – công nghệ tiên tiến liên quan đến lĩnh
vực PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

– Chủ trì, phối hợp
với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ưu tiên đặt hàng các nhiệm vụ
khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện nghiên cứu sản xuất, lắp ráp trang thiết
bị, phương tiện PCCC và CNCH; nghiên cứu sản xuất các loại vật liệu chống cháy,
ngăn cháy, chữa cháy mới và các trang thiết bị bảo hộ cho cán bộ, chiến sỹ trực
tiếp chữa cháy, CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo thực hiện
tốt cơ chế khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động PCCC tại địa phương
mình. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (thực
hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

9. Mở rộng hợp tác quốc tế về phòng cháy, chữa cháy

a) Công an tỉnh

Phối hợp với các
sở, ngành liên quan đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC và CNCH khi có
yêu cầu để nâng cao năng lực cho lực lượng PCCC và CNCH (thực hiện từ năm
2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Khoa học
và Công nghệ

Phối hợp với Công
an tỉnh, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế,
trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ hiện đại và hợp tác
đào tạo trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ
năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố

Trao đổi thông
tin, chia sẻ kinh nghiệm, tranh thủ công nghệ hiện đại và nâng cao trình độ
chuyên môn về PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC tại chỗ (thực hiện từ năm 2020
và các năm tiếp theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các
cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng chương
trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này.
Định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15 tháng 9 hàng năm.

2. Giao Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn,
đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, địa phương. Định kỳ hàng năm tổng
hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Công an) kết quả thực
hiện trước ngày 01/10 hàng năm theo quy định./.

 


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Bộ Công an (để b/c);
– TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (để b/c);
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
– Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
– Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội BP tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Cổng TTĐT tỉnh;
– Lưu: VT, KSTTHCNC.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Đức Quyền

 

 

Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file