Tải Kế hoạch 2026/KH-UBND năm 2019 triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương – Tải File Word, PDF [DownLoad]



Kế hoạch 2026/KH-UBND năm 2019 triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 2026/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Đặng Minh Hưng
Ngày ban hành: 07/05/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Kế hoạch 2026/KH-UBND năm 2019 triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2026/KH-UBND

Bình
Dương, ngày 07
tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI,
THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả
Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ
tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Ủy
ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như
sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí
đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP, đồng thời vận
dụng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà
nước về PBGDPL gắn với việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm
được giao trong Luật PBGDPL và các văn bản liên quan.

– Phản ánh trung thực, chính xác,
khách quan, toàn diện tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật; bảo đảm rõ ràng, đầy đủ và thống nhất
thông tin thu nhận được từ hoạt động đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương làm cơ sở
đánh giá công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

– Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của  các sở, ngành, địa
phương làm cơ sở chấm điểm trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời có biện pháp đôn đốc, chỉ đạo, hướng
dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ nhằm đề ra các giải pháp để nâng
cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

– Kết quả xếp loại là căn cứ xem xét
khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến
giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

– Công tác đánh giá được thực hiện
nghiêm túc, thường xuyên, đảm bảo tính toàn diện trong tổ chức và triển khai thực
hiện.

– Bảo đảm sự phù hợp của các phương
pháp, công cụ đánh giá đối với mục đích, đối tượng, phạm vi và nội dung đánh
giá.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai, tuyên truyền
Thông tư số 03/2018/TT-BTP

– Cơ quan thực hiện: Hội đồng
PHPBGDPL tỉnh và cấp huyện.

– Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp, Phòng
Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: các sở, ban,
ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh
thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo các nhóm tiêu chí của Thông
tư số 03/2018/TT-BTP

2.1 Nhóm tiêu chí thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền các chương trình, kế hoạch,
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

– Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục
pháp luật hàng năm, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp – Cơ
quan thường trực Hội đồng chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị có liên quan.

+ Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành,
thành viên Hội đồng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Tham mưu ban
hành trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ
quan, tổ chức cấp trên ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Sản phẩm: Văn bản của Ủy ban nhân
dân tỉnh.

– Ban hành các chương trình, kế hoạch
tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới.

+ Cơ quan tham mưu: Các sở, ban,
ngành chủ trì tham mưu triển khai, thực hiện các văn bản pháp luật mới liên
quan chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực mình quản lý.

+ Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, Ủy
ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Tham mưu ban
hành trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ
quan, tổ chức cấp trên ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo.

+ Sản phẩm: Văn bản của Ủy ban nhân
dân tỉnh.

– Ban hành và triển khai thực hiện
các chương trình, kế hoạch, đề án chuyên đề về phổ biến, giáo dục pháp luật ngắn
hạn, trung hạn và dài hạn theo hướng dẫn, chỉ đạo của tổ chức cấp trên.

+ Cơ quan tham mưu: Các sở, ban,
ngành chủ trì tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về
phổ biến, giáo dục pháp luật ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

+ Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, Ủy
ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Tham mưu ban
hành trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ
quan, tổ chức cấp trên ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật.

+ Sản phẩm: Văn bản của Ủy ban nhân
dân tỉnh.

b) Tổ chức thực hiện các chương
trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật của tỉnh; xác định nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật
phù hợp với từng nhóm đối tượng trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý

– Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, Ủy
ban nhân dân cấp huyện.

– Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức
pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho Báo
cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ người
làm công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật

– Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy
ban nhân dân cấp huyện.

– Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng
năm.

d) Cập nhật đầy đủ, kịp thời văn bản
quy phạm pháp luật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Điều
13, Điều 17 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ

– Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ
trì phối hợp cơ quan liên quan.

– Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

đ) Thống kê, báo cáo, tổng kết, thực
hiện việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp
luật về phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của
cơ quan có thẩm quyền.

– Thống kê, báo cáo, tổng kết công
tác phổ biến giáo dục pháp luật

+ Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp – Cơ
quan thường trực Hội đồng.

+ Cơ quan thực hiện: Thành viên Hội đồng,
Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm hoặc
theo yêu cầu của cấp trên.

+ Sản phẩm: Biểu mẫu thống kê số
liệu, báo cáo, hội nghị.

– Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu
nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Cơ quan thực hiện: cơ quan có chức
năng thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm
pháp luật theo thẩm quyền pháp luật quy định.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên

2.2 Nhóm tiêu chí triển khai
các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Đăng tải đầy đủ, kịp thời thông
tin pháp luật trên trang thông tin điện tử của tỉnh theo quy định tại Điều 13
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

– Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và
truyền thông.

– Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật
đầy đủ, kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc phạm vi
quản lý.

– Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, Ủy
ban nhân dân cấp huyện.

– Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Tổ chức truyền thông, phổ biến đầy
đủ, kịp thời các văn bản, chính sách pháp luật mới thuộc phạm vi lĩnh vực, địa
bàn được giao quản lý

– Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, Ủy
ban nhân dân cấp huyện.

– Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

d) Ban hành văn bản chỉ đạo các nhà
trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức giáo dục pháp
luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bố trí, chuẩn hóa, bồi
dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy
pháp luật.

– Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh.

– Cơ quan tham mưu: Sở Giáo dục và
Đào tạo.

– Thời gian thực hiện: Hàng năm.

– Sản phẩm: Văn bản.

e) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm
tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn,
đôn đốc, kiểm tra.

+ Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp – Cơ
quan thường trực Hội đồng.

+ Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, Ủy
ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.

+ Sản phẩm: Văn bản.

– Triển khai các hoạt động cụ thể; có
mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật hiệu quả, thường xuyên, liên tục.

+ Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, Ủy
ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm, thường
xuyên.

2.3 Nhóm tiêu chí các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

– Nội dung:

+ Xây dựng, quản lý, khai thác và sử
dụng hiệu quả đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật; bảo
đảm tổ chức bộ máy, cán bộ, kinh phí, cơ sở vật chất.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

– Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các
sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện

– Thời gian thực hiện: Hàng năm

2.4 Nhóm tiêu chí xây dựng phiếu
khảo sát đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối
với xã hội

– Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp xây dựng, tổng hợp phiếu
khảo sát trên cơ sở lựa chọn một số lĩnh vực, địa bàn để tổ
chức khảo sát, đánh giá, chấm điểm.

+ Các sở, ngành có liên quan, Ủy ban
nhân dân cấp huyện phối hợp Sở Tư pháp tiến hành khảo sát.

– Thời gian thực hiện: Hàng năm.

– Sản phẩm: Phiếu khảo sát.

2.5 Nhóm tiêu chí khác

a) Củng cố, kiện toàn và chỉ đạo củng
cố, kiện toàn, triển khai thực hiện chức năng, quyền hạn và nâng cao hiệu quả
hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện

– Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh,
cấp huyện.

– Cơ quan tham mưu: Hội đồng phối hợp
phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, cấp huyện (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp – Cơ
quan thường trực Hội đồng).

– Thời gian thực hiện: Hàng năm.

– Sản phẩm: Văn bản.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực
hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù

– Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh.

– Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.

– Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, Ủy
ban nhân dân cấp huyện.

– Thời gian thực hiện: Hàng năm.

– Sản phẩm: Văn bản.

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ
chức tự đánh giá, chấm điểm theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP

– Hàng năm, các sở, ngành, Ủy ban
nhân dân cấp huyện báo cáo việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này về Ủy ban
nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp tổng hợp) làm cơ sở để tỉnh tổ chức tự đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo
dục pháp luật.

– Trong trường hợp cần thiết hoặc có
nội dung chưa rõ, Sở Tư pháp đề nghị cơ quan đơn vị, địa phương gửi tài liệu kiểm chứng như: báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định, công văn… làm
cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh tự đánh giá chấm điểm.

– Thời gian đánh giá: Hàng năm, bắt đầu
từ năm 2019 (mốc thời gian năm đánh giá từ 01/01 đến 31/12; trong đó: số liệu
thực tế được lấy từ 01/01 đến 31/10 hàng năm và ước tính đến 31/12 hàng năm).

– Thời gian báo cáo: trước 15/11 hàng
năm (lồng ghép trong báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm).

4. Chấm điểm, đánh giá hiệu quả
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp
huyện, cấp xã

Trên cơ sở Thông tư số 03/2018/TT-BTP
và vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh xây dựng
bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật cho các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp
xã.

– Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp chủ
trì, phối hợp với các thành viên đồng phối hợp phổ biến
giáo dục pháp luật tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Bộ tiêu chí, xây dựng phần mềm để áp dụng, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL
cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

– Thời gian thực hiện: năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và
quyền hạn được giao, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; các sở,
ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch
này.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với
đơn vị có liên quan theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu Ủy
ban nhân dân tỉnh thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật của tỉnh và gửi Bộ Tư pháp đúng thời gian quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực
hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong quá trình
thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương kịp
thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo,
hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL;
Cục CTPN);
– CT, các PCT.UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– LĐVP(Lg, V);
– Lưu: VT, Th.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Minh Hưng

 

Kế hoạch 2026/KH-UBND năm 2019 triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file