Tải Kế hoạch 2382/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020 – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 2382/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020

Số hiệu: 2382/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Hòa Hiệp
Ngày ban hành: 09/03/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 2382/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020 – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 2382/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
——–

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 2382/KH-UBND

Đồng
Nai, ngày 09 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 361/QĐ-TTg
ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phòng, chống mại
dâm giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 10647/KH-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh
về kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ
TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

Tăng cường sự đồng thuận, quyết tâm
và chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội, chính quyền
các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng ngừa,
ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng,
chống tội phạm chứa, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm; giải quyết triệt để tụ
điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm; hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người
bán dâm. Đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người
bán dâm, tạo cơ hội giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững.

2. Chỉ tiêu

a) Phát hiện, khám phá, xử lý hình sự
30 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm.

b) Xét xử 90% vụ án liên quan đến hoạt
động mại dâm.

c) Triệt xóa các điểm, tụ điểm nghi
ngờ có hoạt động mại dâm tại địa bàn công cộng và trong cơ sở kinh doanh dịch vụ
dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh.

d) Đội kiểm tra liên ngành tỉnh tổ chức
kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại
dâm tại 30 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa
bàn tỉnh. Đội kiểm tra liên ngành cấp huyện, cấp xã kiểm tra đạt 80% số cơ sở
kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn quản lý.

đ) Xây dựng, duy trì 80% tổng số xã,
phường, thị trấn (136/170 xã, phường, thị trấn) không có tệ nạn mại dâm.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI
PHÁP

1. Đẩy mạnh
công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong công tác
phòng, chống mại dâm

a) Tăng cường công tác thông tin,
tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công
tác phòng, chống mại dâm; hệ lụy của mại dâm đối với đời sống xã hội; nêu gương
điển hình người tốt, việc tốt, mô hình tốt, những địa phương có cách làm sáng tạo,
hiệu quả nhằm góp phần thay đổi nhận thức của nhân dân về tệ nạn mại dâm.

b) Chú trọng công tác tuyên truyền trực
tiếp, vận dụng các hình thức văn hóa văn nghệ, áp dụng những phương tiện hiện đại
nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền. Tập trung tuyên truyền tại các xã,
phường, thị trấn khu vực giáp ranh, phức tạp về tệ nạn mại dâm, khu vực có nhiều
trường đại học, khu trọ của sinh viên, lao động ngoài tỉnh.

c) Huy động các tổ chức chính trị –
xã hội, các cơ sở tham gia tư vấn, đặc biệt là Hội Liên hiệp phụ nữ vận động
nhân dân không định kiến, xóa bỏ kỳ thị và đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ người bán
dâm không tái vi phạm tệ nạn xã hội.

d) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền,
vận động gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh; gắn với phong trào xây dựng gia đình, làng, phố, cơ quan, đơn vị văn
hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã phương, thị trấn làm tốt công tác
phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

2. Nâng cao hiệu
quả công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm

a) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý
nhà nước về phòng, chống mại dâm:

-Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số
22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các
nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm và các văn bản liên quan về chiến lược
phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm
với phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các chương trình, chính sách an sinh xã hội,
kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội khác như giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc
làm.

– Cấp ủy, chính quyền các cấp đưa nhiệm
vụ phòng, chống mại dâm vào nghị quyết và kế hoạch, chương trình phát triển
kinh tế – xã hội của địa phương và phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể để
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

– Xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá
nhân của người đứng đầu khi để phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý.
Tăng cường công tác giáo dục phòng ngừa và kiên quyết xử lý những cán bộ, công
chức, viên chức thiếu trách nhiệm, có hành vi bao che, dung túng, tham gia hoạt
động tệ nạn mại dâm.

– Tăng cường hiệu quả hoạt động của
Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS; tội phạm và tệ nạn xã hội các cấp; phân công nhiệm
vụ, địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; thực hiện tốt cơ
chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm.

– Tăng cường cơ chế phối hợp của Tổ
công tác liên ngành phòng, chống mại dâm tỉnh trong hoạt động thanh tra, kiểm
tra, giao ban, thông tin, báo cáo, thường xuyên trao đổi, kịp thời đề xuất các
biện pháp tháo gỡ khó khăn.

– Tổ chức tiếp cận, tư vấn, giáo dục,
nắm bắt nguyện vọng của người bán dâm để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, dạy
nghề, tạo việc làm, giúp họ ổn định cuộc sống, không vi phạm hoạt động mại dâm.

– Củng cố kiện toàn phân công cụ thể
đến từng thành viên Đội Công tác xã hội tình nguyện, Cộng tác viên truyền thông
phòng, chống mại dâm và tệ nạn xã hội để nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động,
tư vấn, hỗ trợ người bán dâm và tham gia tích cực vào công tác phòng, chống mại
dâm tại cơ sở.

– Triển khai xây dựng mô hình thí điểm
hỗ trợ người bán dâm theo Quyết định số 1875/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ
trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành khung định mức kinh tế –
kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm; nhằm đảm bảo
quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn
mại dâm và các mô hình hỗ trợ phòng, chống mại dâm khác trên địa bàn tỉnh.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, đấu
tranh phòng, chống mại dâm:

– Thường xuyên khảo sát, đánh giá thực
trạng tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, ngăn chặn và xử lý
kịp thời những dấu hiệu hoạt động mại dâm, không để lan rộng, ảnh hưởng đến an
ninh, trật tự và an toàn xã hội.

– Tăng cường các hoạt động phòng ngừa
và đấu tranh, trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm, triệt phá các tụ điểm,
khu vực, đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa bàn trọng điểm. Đẩy mạnh
công tác điều tra, triệt xóa các tụ điểm mại dâm tại các địa bàn công cộng,
trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; tuần
tra, kiểm soát tại các tụ điểm đã triệt xóa, không để tái hoạt động trở lại.
Công bố các số điện thoại đường dây nóng, hộp thư tố giác tội phạm, vận động
nhân dân cung cấp tin liên quan đến tội phạm mại dâm, đảm bảo bí mật cho người
cung cấp thông tin.

– Xét xử nghiêm các tội phạm liên
quan đến mại dâm; tăng cường xét xử lưu động các vụ án liên quan đến hoạt động
môi giới, chứa chấp mại dâm để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

– Phát hiện và xử lý kịp thời các
hành vi sản xuất, buôn bán, sử dụng các sản phẩm văn hóa và tổ chức các hoạt động
văn hóa có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích dục.

– Thường xuyên kiện toàn và nâng cao
hiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm
các cấp; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở
kinh doanh dịch vụ tại các địa bàn dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Thực hiện công
tác hậu kiểm tra, đánh giá việc chấp hành quy định, khắc phục thiếu sót tại các
cơ sở kinh doanh dịch vụ đã kiểm tra hoặc đã có quyết định xử phạt vi phạm hành
chính.

– Tích cực kiểm tra hành chính, theo dõi
di biến động số lao động ngoài tỉnh, đặc biệt tại những khu vực có nhiều nhà trọ,
nhà cho thuê. Quản lý chặt chẽ những đối tượng nghi vấn, kịp thời phát hiện các
đường dây, ổ nhóm hoạt động mại dâm để có kế hoạch điều tra, triệt xóa.

– Thực hiện nghiêm, hiệu quả Quyết định
số 1006/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp liên
ngành trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có
điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Nâng cao năng
lực công chức làm công tác phòng, chống mại dâm các cấp

a) Đào tạo, bồi dưỡng, kiến thức, kỹ
năng cho đội ngũ công chức chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp về
chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà công tác xã hội để làm tốt vai trò tham mưu,
đề xuất, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm ở địa
phương.

b) Tổ chức tập huấn, hội thảo, học tập
nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm
công tác phòng, chống mại dâm; phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội các
cấp; kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm và Đội kiểm
tra liên ngành về phòng, chống mại dâm các cấp.

4. Kinh phí

Kinh phí phục vụ công tác phòng, chống
mại dâm thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên hàng năm của các đơn vị và kinh phí của
cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo.

III. TỔ CHỨC THỰC
HIỆN

1. Sở Lao động-Thương
binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban,
ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống mại
dâm theo kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra tổng hợp kết quả thực hiện, định
kỳ báo cáo UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS; tội phạm và tệ
nạn xã hội tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

b) Tổ chức tập huấn các văn bản mới
liên quan đến công tác phòng, chống mại dâm; học tập, trao đổi, nâng cao trình
độ nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

c) Chủ trì phối hợp các sở, ban,
ngành liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều
kiện về an ninh trật tự; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện, cấp xã thường
xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng
hoạt động mại dâm ở những địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm.

d) Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn
thể liên quan và UBND cấp huyện triển khai thí điểm Mô hình “Hỗ trợ nhằm đảm bảo
quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn
mại dâm”; hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về sớm
ổn định cuộc sống; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra hoạt động chỉ đạo, tiến độ thực
hiện và kết quả thực hiện mô hình phòng, chống mại dâm; đánh giá xã, phường, thị
trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; các hoạt động hỗ trợ tín
dụng, giải quyết việc làm cho người bán dâm hoàn lương.

đ) Phối hợp triển khai các Mô hình
thí điểm và hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng cơ sở trợ giúp xã hội theo hướng
dẫn của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

e) Chủ trì Đoàn kiểm tra việc chấp
hành pháp luật lao động, bài trừ tệ nạn xã hội trong các cơ sở kinh doanh
ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của tỉnh.

g) Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm
vụ, kinh phí phòng, chống mại dâm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa
bàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh.

2. Công an tỉnh

a) Phối hợp các sở, ban, ngành liên
quan tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm mại dâm; tổ chức điều tra, triệt
phá các ổ nhóm, đường dây và tụ điểm mại dâm; gắn chương trình phòng, chống mại
dâm với chương trình phòng, chống tội phạm; quản lý, hướng dẫn các cơ sở kinh
doanh dịch vụ thực hiện các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

b) Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo lực lượng
công an các cấp hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 về phát hiện, khám phá, xử lý
hình sự 30 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm.

c) Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên
quan, công an các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, xác
định cụ thể các tuyến, tụ điểm mại dâm, tiến hành lập án đấu tranh, triệt xóa
các ổ nhóm, tụ điểm, đường dây mại dâm không để hình thành các ổ nhóm, tụ điểm,
đường dây hoạt động công khai, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Chỉ đạo công
an xã, phường, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm tra, duy trì trong sạch các địa
bàn có tụ điểm mại dâm đã triệt xóa.

d) Phát động nhân dân tố giác, đấu
tranh mạnh mẽ với tệ nạn mại dâm, tổ chức đường dây nóng, hộp thư tiếp nhận
tin, thư tố giác của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh
trật tự, làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, kiểm tra
tạm trú, tạm vắng, theo dõi di, biến động người ngoài tỉnh sinh sống trên địa
bàn tỉnh.

đ) Chỉ đạo công an các cấp thực hiện
chế độ báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ tháng, quý, năm về kết quả đấu tranh, triệt
xóa các vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm và tình hình xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm theo quy định tại Nghị định số
167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ gửi Sở Lao động – Thương binh và
Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.

e) Tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp
hành pháp luật lao động, bài trừ tệ nạn xã hội trong các cơ sở kinh doanh
ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của tỉnh; quản
lý về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều
kiện về an ninh trật tự, trọng tâm là nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, vũ trường,
cơ sở tẩm quất, thư giãn và các cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch; phát hiện, xử
lý nghiêm những hành vi vi phạm.

3. Sở Y tế

a) Phối hợp Sở Lao động – Thương binh
và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành
phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh; tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp
hành pháp luật lao động, bài trừ tệ nạn xã hội trong các cơ sở kinh doanh
ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Quản lý, hướng
dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp, massage trên địa bàn tỉnh thực hiện
đúng các quy định về chuyên môn y tế; phối hợp trong quá trình triển khai thực
hiện mô hình thí điểm hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ
sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.

b) Chủ trì, phối hợp các sở, ban,
ngành, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi cho người bán dâm tiếp cận, sử dụng các
dịch vụ can thiệp dự phòng, khám và điều trị HIV/AIDS và các bệnh lây truyền
qua đường tình dục; chương trình điều trị Methadone cho người bán dâm có sử dụng
ma túy.

4. Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch

a) Thực hiện tuyên truyền, giáo dục
nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm tại các đơn vị trực thuộc. Tổ chức
các hoạt động tuyên truyền, phát động các cuộc diễu hành, mít tinh phòng, chống
mại dâm.

b) Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh triển khai hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố
văn hóa, khu dân cư văn hóa… gắn với hoạt động phòng, chống tệ nạn ma túy, mại
dâm, phòng, chống HIV/AIDS.

c) Phối hợp các cơ quan liên quan và
UBND cấp huyện thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công
tác phòng, chống ma túy, mại dâm.

d) Tăng cường hoạt động của Đội kiểm
tra 814 của tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho Đội Kiểm tra 814 cấp huyện.

đ) Tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp
hành pháp luật lao động, bài trừ tệ nạn xã hội trong các cơ sở kinh doanh
ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của tỉnh; tăng
cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa liên quan đến phòng, chống
mại dâm; thường xuyên kiểm tra xử lý kịp thời các hành vi vi phạm tệ nạn mại
dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Giáo dục và
Đào tạo

Xây dựng các tài liệu giáo dục phù hợp
và bồi dưỡng kiến thức phòng, chống mại dâm cho giáo viên, cán bộ và học sinh
trong, nhà; trường ở các cấp học; tăng cường tuyên truyền phòng, chống mại dâm
bằng nhiều hình thức vào các trường học, lồng ghép các chương trình phòng, chống
ma túy, HIV/AIDS.

6. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh
phí thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2020 theo
phân cấp hiện hành.

7. Sở Kế hoạch và
Đầu tư

Phối hợp Sở Lao động – Thương binh và
Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng,
chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp hành
pháp luật lao động, bài trừ tệ nạn xã hội trong các cơ sở kinh doanh ngành, nghề
đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của tỉnh.

8. Sở Tư pháp

a) Phối hợp các cấp chính quyền, sở,
ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền tập huấn các văn bản pháp luật về
phòng, chống mại dâm.

b) Phối hợp Sở Lao động – Thương binh
và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành
phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Thông tin
và Truyền thông

a) Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định
hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh trong các cuộc họp giao
ban báo chí tuyên truyền Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc cung cấp sử dụng
dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm ngăn chặn, phòng ngừa việc lợi dụng
mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền, tiếp thị và môi giới mại dâm.

b) Phối hợp Sở Lao động – Thương binh
và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp Liên ngành
phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Công
Thương

Phối hợp Sở Lao động – Thương binh và
Xã hội trong việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ thuộc ngành
quản lý dễ bị lợi dụng trá hình trong hoạt động mại dâm và buôn bán trái phép
chất ma túy; phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên
ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm; tăng cường quản lý, kiểm tra hàng hóa tại
các nhà hàng, khách sạn, quan bar, vũ trường… xử lý nghiêm các vi phạm theo
thẩm quyền.

11. Cục Hải quan
tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp
các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và phối hợp lực
lượng chức năng điều tra vụ việc buôn bán các loại hàng hóa, văn hóa phẩm có
tính chất khiêu dâm, đưa người ra nước ngoài, xuất nhập cảnh trái phép vì mục
đích mại dâm.

12. Đề nghị Viện
Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tích cực
truy tố và đưa ra xét xử kịp thời các vụ án về mại dâm. Xử lý nghiêm các đối tượng
vi phạm, tăng cường xét xử án điểm, xét xử lưu động các vụ án về mại dâm trên địa
bàn dân cư để tăng cường giáo dục, răn đe, phòng ngừa.

13. Đề nghị Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

a) Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh kết hợp phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công
tác phòng, chống ma túy, mại dâm; giáo dục, vận động đối tượng bán dâm tại cộng
đồng không tái vi phạm, phối hợp chính quyền địa phương trong phòng, chống mại
dâm có hiệu quả.

b) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền,
giáo dục nâng cao kiến thức hiểu biết về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS
cho các tổ chức thành viên, trong gia đình và cộng đồng.

14. Đề nghị Liên
đoàn Lao động tỉnh

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo
công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mại dâm
cho công chức, viên chức, người lao động tại các doanh nghiệp trong phạm vi quản
lý.

b) Phối hợp Sở Lao động – Thương binh
và Xã hội trong quá trình triển khai mô hình thí điểm hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền
của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại
dâm.

15. Đề nghị Hội
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

a) Phát huy vai trò của phụ nữ trong
việc tuyên truyền, giáo dục các thành viên trong gia đình phòng, chống mại dâm;
phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện
tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm.

b) Chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền,
vận động hội viên, phụ nữ tích cực phòng, chống mại dâm.

c) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho hội
viên các Chi hội cơ sở gặp gỡ, tư vấn, giúp đỡ người bán dâm tại cộng đồng, vận
động phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội; hỗ trợ phụ nữ bán dâm hoàn lương bằng những
việc làm cụ thể như: Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giúp vốn, tư vấn pháp
lý, hỗ trợ vật chất, tinh thần… để giúp phụ nữ ổn định cuộc sống, không tái
vi phạm tệ nạn mại dâm.

16. Đề nghị Tỉnh
Đoàn

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về
phòng, chống mại dâm trong thanh niên sinh viên, học sinh là đoàn viên thanh
niên. Xây dựng các mô hình phòng, chống mại dâm phù hợp ở các cấp đoàn cơ sở.
Phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện
tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm.

17. UBND các huyện,
thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn năm 2020; phân
công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng,
chống AIDS; tội phạm và tệ nạn xã hội cấp huyện.

b) Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách
và huy động các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác để đảm bảo kinh phí thực hiện công
tác phòng, chống mại dâm năm 2020.

c) Thực hiện Quy chế phối hợp liên
ngành phòng, chống mại dâm. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội kiểm
tra liên ngành cấp huyện. Xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã,
phường, thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ
phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

d) Chỉ đạo 100% các xã, phường, thị
trấn triển khai công tác phòng, chống mại dâm cấp xã để nâng cao hiệu quả
phòng, chống mại dâm tại địa phương. Hướng dẫn, kiểm tra đánh giá kết quả thực
hiện công tác tuyên truyền theo phân loại, chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị
trấn lành mạnh làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

đ) Chỉ đạo lực lượng công an và các
ban, ngành của địa phương thường xuyên khảo sát, triệt xóa các tụ điểm mại dâm
trên địa bàn.

e) Tổng hợp báo cáo đột xuất, thường
xuyên, định kỳ tháng, quý, năm về công tác phòng, chống mại dâm, tình hình triệt
xóa các tụ điểm mại dâm và xử phạt hành chính về hành vi vi phạm tệ nạn mại
dâm, công tác tiếp cận, hỗ trợ dạy nghề tạo việc làm cho người bán dâm tại địa
bàn các xã, phường, thị trấn gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Chi cục
Phòng, chống tệ nạn xã hội) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

g) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị
trấn:

– Bố trí đủ cán bộ có năng lực làm
công tác phòng, chống mại dâm; kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành cấp xã; xây dựng,
kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp
xã, Cộng tác viên truyền thông phòng, chống mại dâm và tệ nạn xã hội. Tăng cường
kiểm tra, đảm bảo đạt chỉ tiêu 80% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để
hoạt động mại dâm trên địa bàn được kiểm tra.

– Xây dựng kế hoạch phòng, chống mại
dâm, đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mại dâm vào sinh hoạt tổ dân phố,
khu dân cư và các Câu lạc bộ của các Hội, đoàn thể ở địa phương duy trì và xây
dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

– Duy trì trong sạch địa bàn không để
hiện tượng mại dâm tái hoạt động tại các tụ điểm mại dâm công cộng đã được triệt
xóa. Thống kê, báo cáo số người vi phạm tệ nạn mại dâm bị xử phạt hành chính
trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

– Chú trọng công tác hỗ trợ dạy nghề
và giải quyết việc làm cho người bán dâm, người bán dâm nghiện ma túy tại địa
phương, giúp họ có thu nhập ổn định cuộc sống, chuyển đổi nghề nghiệp, không
tái hoạt động mại dâm.

– Kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh
doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, khu vực nghi hoạt động mại dâm để có
giải pháp triệt xóa, không để phát triển thành điểm, tụ điểm phức tạp, ảnh hưởng
đến an ninh trật tự tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống mại
dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh và các đoàn thể; yêu cầu các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố
Biên Hòa căn cứ căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể triển
khai đến các cấp cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo định kỳ 06
tháng, năm về UBND tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) tổng hợp, báo
cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định./.

 

Nơi nhận:
– UBQG phòng, chống AIDS
và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
– Bộ LĐ-TBXH;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Các đơn vị tại Mục III;
– Chánh, PCVP. UBND tỉnh;
– Lưu: VT, KGVX, CTTĐT.

KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hòa Hiệp

Kế hoạch 2382/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file