Tải Kế hoạch 2976/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do thành phố Đà Nẵng ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 2976/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 2976/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 09/05/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 2976/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do thành phố Đà Nẵng ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 2976/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do thành phố Đà Nẵng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2976/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN
NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Thực hiện Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày
22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị
định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế
độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; UBND thành phố xây dựng Kế hoạch để
triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ với những nội
dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai có hiệu quả, kịp thời các
nội dung quy định của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của
Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây
gọi tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ);

2. Xác định các nhiệm vụ trong từng giai
đoạn cụ thể để triển khai và đánh giá kết quả thực hiện nhằm hướng đến xây dựng chế độ báo cáo thống nhất trên địa bàn thành phố;

3. Việc xây dựng chế độ báo cáo
phải tuân thủ đúng quy định Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi,
bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng nguyên tắc và yêu cầu
của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và ban hành Quyết định quy định chế
độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn thành phố.

2. Công bố danh mục báo cáo định kỳ được
quy định tại văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện tuyên truyền, phổ biến các
quy định về chế độ báo cáo đến đối tượng thực hiện báo cáo và nội dung triển
khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của thành phố và đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với
Hệ thống thông tin báo cáo chính phủ.

4. Hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp
vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin
báo cáo bộ, cơ quan và thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành và UBND các quận, huyện
chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP
của Chính phủ và nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này. Các sở, ngành và
UBND các quận, huyện phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
giai đoạn 2019-2021 để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả.

2. Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông
tin và Truyền thông và UBND các quận, huyện triển khai tổ chức phổ biến và phối
hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền hiệu quả về triển khai thực
hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Các sở, ngành và UBND các quận, huyện
bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong tổng dự toán chi ngân sách nhà
nước năm 2019 và hàng năm của cơ quan, đơn vị mình theo quy định hiện hành và
huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện.

4. Giao Văn phòng UBND thành phố có trách
nhiệm giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn
đốc và hướng dẫn các sở, ngành và UBND các quận, huyện trong việc triển khai Kế
hoạch này; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng
mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ
(báo cáo);
– CT, PCT UBND thành phố;
– CVP, các PCVP;
– Các sở, ban, ngành;
– UBND quận, huyện, phường, ;
– Cổng Thông tin điện tử thành phố;
– Lưu: VT, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Đức Thơ

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC
HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 2976/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2019 của
UBND thành phố)

TT

Nội dung thực hiện


quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời
gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến
hoàn thành

I

XÂY DỰNG, BAN HÀNH KẾ HOẠCH VÀ BAN
HÀNH CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH

1

Rà soát, ban hành Quyết định quy định
chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý theo địa bàn và công bố danh
mục chế độ báo cáo định kỳ tại Quyết định

Các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND thành phố; Sở Tư
pháp và các cơ quan có liên quan

Ban hành Quyết định trước 01/6/2019
và công bố Danh 1 mục chế độ báo cáo trước 15/6/2019

Quyết định của UBND thành phố và Danh
mục chế độ báo cáo định kỳ được công bố

2

Thường xuyên rà soát chế độ báo cáo
để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có
thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng
các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện;
UBND các phường, xã

Văn phòng UBND thành phố; Sở Tư
pháp và các cơ quan có liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định
chế độ báo cáo theo thẩm quyền

3

Công bố danh mục chế độ báo cáo định
kỳ thuộc lĩnh vực quản lý

Văn phòng UBND thành phố

Các sở, ban, ngành

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày văn
bản quy định chế độ báo cáo có hiệu lực thi hành

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ công
bố trên Cổng/Trang : Thông tin điện tử của UBND thành phố

II

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO QUỐC GIA

1

Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin
báo cáo thành phố, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan có liên quan

Tháng 3 năm 2020

Hệ thống thông
tin báo cáo thành phố được hoàn thiện và đi vào vận hành

III

TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TẬP HUẤN,
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN HƯỚNG DẪN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ
ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1

Hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ
cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo địa phương

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan có liên quan

Từ tháng 4 năm 2020 và định kỳ hàng
năm

Các lớp tập huấn được tổ chức theo kế
hoạch

2

Tuyên truyền, phổ biến về tình hình,
kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của địa phương; tuyên
truyền các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo

Văn phòng UBND thành phố

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện;
UBND các phường, xã

Nhiệm vụ thường xuyên

Các nội dung liên quan được tổ chức
tuyên truyền, phổ biến với các hình thức khác nhau, phù hợp với từng loại đối
tượng

 

Kế hoạch 2976/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do thành phố Đà Nẵng ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file