Tải Kế hoạch 299/KH-BVHTTDL về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 299/KH-BVHTTDL về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số hiệu: 299/KH-BVHTTDL Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Lê Khánh Hải
Ngày ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Kế hoạch 299/KH-BVHTTDL về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ
VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 299/KH-BVHTTDL


Nội, ngày 20
tháng 01
năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG
TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Thực hiện Luật
Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ thực hiện Chương trình hành động về công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng (PCTN), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Thực hiện tốt tinh thần các Chỉ thị, Nghị
quyết, các Kết luận của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước về PCTN.

– Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị thuộc Bộ trong việc chỉ đạo, điều
hành công tác PCTN và thực hiện tốt
các nhiệm vụ, giải pháp PCTN tại cơ
quan, đơn vị theo các Chương trình, Kế hoạch triển khai công tác
PCTN của Bộ VHTTDL.

– Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức,
viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực và trình độ
chuyên môn vững vàng; tự giác chấp hành nghiêm túc và thực
hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về PCTN; xây dựng cơ quan, đơn vị
vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

– Nâng cao hiệu quả công tác PCTN và từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục những hạn chế,
yếu kém, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của Bộ VHTTDL
trong tất cả các lĩnh vực quản lý
của Ngành.

2. Yêu cầu

– Cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Từng nhiệm vụ, giải pháp có phân công trách nhiệm các cơ quan tham mưu, thời gian thực hiện nhằm triển khai thực hiện có hiệu
quả công tác PCTN.

– Tiếp tục thực
hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, trong đó xác định phòng ngừa là chính.

– Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy
định của pháp luật về PCTN nhằm phát
hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do
hành vi tham nhũng gây ra.

II. NỘI DUNG

1. V
công tác lãnh đạo, chỉ đạo

– Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
thuộc Bộ thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN, nhất
là công tác phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các
cá nhân, tổ chức có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, chỉ đạo bộ phận tham mưu, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch
công tác PCTN phải bám sát chỉ đạo của Bộ VHTTDL tại kế hoạch này, xác định rõ
nội dung, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể.

– Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu
rộng và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính
trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc
kê khai tài sản”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án
tham nhũng”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ chính trị về việc tiếp
tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày
28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ
việc, vụ án tham nhũng”; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ
về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.
Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh.

2. Tuyên truyền, phổ biến các quy
định của pháp luật về PCTN

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng
kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
về PCTN trên cơ sở các nhiệm vụ đã giao tại Kế hoạch thực
hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn
2019-2021” ban hành kèm theo Quyết định số 3729/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019 và
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN
năm 2019 và năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 3715/QĐ-BVHTTDL ngày
28/10/2019.

– Về đối tượng
tuyên truyền, phổ biến: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
thuộc Bộ VHTTDL.

– Về hình thức
tuyên truyền, phổ biến: Tùy theo đặc điểm tình hình, nhiệm vụ được giao, các cơ
quan, đơn vị lựa chọn hình thức tuyên truyền cho phù hợp.

3. Thực hiện các giải pháp phòng,
ngừa tham nhũng

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL
thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Tăng cường công khai
minh bạch về tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị nhất là trong sử dụng tài
sản công, công tác đấu thầu, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức…; đẩy mạnh
cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng
tiền mặt; minh bạch tài sản, thu nhập; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề
nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tăng cường
trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
được giao theo quy định của pháp luật.

4. Công tác phát hiện và xử lý
hành vi tham nhũng

a) Công tác tự kiểm tra nội bộ: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL có trách nhiệm xây dựng kế
hoạch tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử
lý hành vi tham nhũng. Mỗi đơn vị thực hiện tự kiểm tra ít nhất một lần trong
năm 2020.

b) Công tác thanh tra gắn với đấu tranh PCTN

Công tác thanh tra, kiểm tra hướng
vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật (nếu
có); kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong quản lý và cơ chế, chính
sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính,
PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác xử lý sau
thanh tra; các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra cần phải được chỉ
đạo xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định pháp luật.

c) Công tác giải quyết khiếu nại,
tố
cáo hành vi tham nhũng

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số
35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các vụ việc liên
quan đến tham nhũng phải được giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định
pháp luật (nếu có vi phạm).

d) Công tác thanh tra, kiểm tra
trách nhiệm về PCTN

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm
tra, tự kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm
kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện để có biện
pháp chấn chỉnh, xử lý các tập thể và cá nhân thực hiện chưa nghiêm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên
cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch công tác PCTN năm
2020 để tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được
giao nhiệm vụ cụ thể tại: Quyết định số 5116/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 12 năm
2017 về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP
ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện
công tác PCTN đến năm 2020; Công văn số 924/BVHTTDL-TTr ngày 14/3/2019 về việc
triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg 21/01/2019 của Thủ tướng Chính
phủ về việc triển khai thi hành Luật PCTN; Quyết định số 2491/QĐ-BVHTTDL ngày 16/7/2019 ban bành Kế hoạch thực hiện Chỉ
thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ;
Quyết định số 3715/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019 ban hành Kế
hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN năm 2019 và năm 2020”; Quyết định số
3729/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 – 2021” chủ động
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

2. Chế độ thông tin báo cáo

a) Về
xây dựng kế hoạch triển
khai thực hiện: Chậm nhất ngày 15/02/2020 các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành kế hoạch thực hiện và gửi Kế hoạch về Thanh tra
Bộ để tổng hợp,
báo cáo Lãnh đạo Bộ.

b) Về công tác báo cáo định kỳ:

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gửi báo cáo Quý 1, 06 tháng, 09 tháng và báo cáo năm về Thanh tra Bộ, cụ
thể:

– Báo cáo quý I: Trước ngày 10/3/2020.

– Báo cáo 06
tháng: Trước ngày 10/6/2020.

– Báo cáo 09 tháng: Trước ngày 10/6/2020.

– Báo cáo năm 2020: Trước ngày 10/12/2020.

d) Về
đề
cương báo cáo

Theo Mẫu báo
cáo số 03 và Biểu mẫu
phụ lục số liệu ban hành kèm theo Thông
tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Tổng Thanh tra
Chính phủ.

Đối với các cơ quan, đơn vị được giao các nhiệm vụ cụ thể tại các Chương trình, Kế hoạch công tác PCTN của Bộ VHTTDL báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ được giao
lồng ghép cùng báo cáo công tác PCTN
định kỳ.

Trên đây là Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng
năm 2020 của Bộ VHTTDL, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị tổ chức
triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 


Nơi nhận:
– Ban Nội chính Trung ương (để
báo cáo)
;
– Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng;
– Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
– Lưu: VT, TTr.TG (100).

KT.
BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Khánh Hải

 

Kế hoạch 299/KH-BVHTTDL về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file