Tải Kế hoạch 312/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 312/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 312/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 05/02/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 312/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 312/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 312/KH-UBND

Lai Châu, ngày 05
tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
LAI CHÂU

Thực hiện Nghị định số
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày
07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31
tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ
tục hành chính; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục
hành chính (TTHC) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH,
YÊU CẦU

1. Mục đích:

Rà soát, đánh giá một số thủ tục,
nhóm TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh;
kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi,
bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về TTHC không cần thiết,
không phù hợp, không bảo đảm tính đồng bộ, còn rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng
chéo, không quy định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, thời gian giải quyết, số lượng
hồ sơ, cách thức thực hiện gây khó khăn, cản trở trong quá trình giải quyết
công việc đối với tổ chức, cá nhân; góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

2. Yêu cầu:

Nâng cao trách nhiệm người đứng
đầu trong việc tổ chức rà soát, đánh giá TTHC.

Việc rà soát, đánh giá phải được
thực hiện đúng phương pháp, đúng quy trình rà soát, đánh giá TTHC theo quy định
tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP .

Kết quả rà soát của các cơ
quan, đơn vị phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực đối với quy định TTHC
và xác định rõ văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc
bãi bỏ.

II. NỘI
DUNG, CÁCH THỨC VÀ DỰ KIẾN KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TTHC

1. Nội dung rà soát, đánh
giá thủ tục hành chính

Rà soát các quy định, thủ tục
hành chính còn hiệu lực thi hành, thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban,
ngành tỉnh, UBND các cấp đang được thực hiện; tập trung rà soát các thủ tục
hành chính có phát sinh hồ sơ; kịp thời phát hiện những thủ tục hành chính,
nhóm thủ tục hành chính không phù hợp, có mâu thuẫn, chồng chéo, có ý kiến phản
ánh, kiến nghị của người dân, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính (Có
Phụ lục rà soát, đánh giá TTHC trọng tâm kèm theo).

2. Cách thức rà soát, đánh
giá TTHC

Cách thức rà soát, đánh giá
TTHC được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày
31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ
kiểm soát thủ tục hành chính; sử dụng biểu mẫu rà soát, đánh giá và hướng dẫn
trả lời tại Phụ lục VII, VIII ban hành kèm theo Thông tư số
02/2017/TT-VPCP .

3. Dự kiến kết quả rà soát,
đánh giá TTHC

Điền các biểu mẫu rà soát, đánh
giá TTHC về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và thực hiện việc tính toán
chi phí tuân thủ trước và sau khi rà soát, đánh giá TTHC.

Dự thảo Quyết định kèm phương
án đơn giản hóa TTHC theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP .

III. KINH
PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện từ nguồn
ngân sách nhà nước phân bổ cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện
cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy
định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC
THỰC HIỆN

1. Các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng, UBND các huyện,
thành phố

a) Chủ động triển khai thực hiện
các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này hiệu quả, đúng thời gian; tổng
hợp kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và dự thảo Quyết định phê duyệt
phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính gửi về Văn phòng
UBND tỉnh xem xét, đánh giá chất lượng rà soát trước ngày 15/7/2021.

b) Tổ chức phân công cán bộ,
công chức thực hiện rà soát; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh xử lý, tổng hợp kết
quả rà soát của đơn vị, địa phương; bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ
công tác rà soát TTHC của cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ quan của Trung
ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Điện lực tỉnh, Công ty cổ
phần nước sạch Lai Châu

Thực hiện rà soát các TTHC,
nhóm TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình đang thực hiện
trên địa bàn tỉnh; các thủ tục hành chính đã đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp
huyện, cấp xã; kịp thời báo cáo và đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa
đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các TTHC không phù hợp, không thống nhất với
các quy định pháp luật hiện hành; tiếp tục rà soát, đề xuất các thủ tục hành
chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp để đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Một
cửa các cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh
nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (quá trình thực hiện phối hợp với Văn
phòng UBND tỉnh để thống nhất thực hiện).

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh
theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng nội dung, tiến độ
đối với các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển
khai thực hiện nhiệm vụ.

b) Phân tích, đánh giá chất lượng
rà soát của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì rà soát TTHC; tổ chức rà soát độc
lập, lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động và tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu
thấy cần thiết).

c) Tổng hợp kết quả rà soát,
đánh giá TTHC của các cơ quan, đơn vị; dự thảo báo cáo kết quả rà soát, đánh
giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh ban hành gửi về Văn
phòng Chính phủ trước ngày 15/9/2021.

Trên đây là Kế hoạch rà soát,
đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, yêu cầu các cơ
quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh.
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
Ban quản lý khu KTCK Ma Lù Thàng;
– Các cơ quan của TW tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh;
– Điện lực tỉnh ;
– UBND huyện, thành phố;
– Công ty CP nước sạch Lai Châu ;
– Văn phòng UBND tỉnh: V, HCC, CB;
– Lưu: VT, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Tống Thanh Hải

 

 

Kế hoạch 312/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file