Tải Kế hoạch 338/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025 – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 338/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025

Số hiệu: 338/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 14/09/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 338/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025 – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 338/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 338/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 14
tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU
(EVFTA) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2020-2025

Thực hiện Quyết định số 1201/QĐ-TTg
ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp
định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), Ủy ban nhân
dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Xây dựng nhiệm vụ, lộ trình cụ thể
triển khai Kế hoạch thực hiện EVFTA trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo hiệu quả.

– Phân công trách nhiệm, giao tiến độ
từng nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

2. Yêu cầu

– Xác định nội dung công việc gắn với
trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan quản lý nhà
nước, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

– Trong quá trình thực hiện phải thường
xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó
khăn đảm bảo hiệu quả của việc triển khai thi hành Hiệp định.

II. NỘI DUNG, NHIỆM
VỤ CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền,
phổ biến thông tin về EVFTA và thị trường của các nước EU

– Tổ chức phổ biến toàn diện về EVFTA
cho các đối tượng liên quan; đặc biệt là các đối tượng có thể chịu tác động như
cán bộ, công chức sở, ngành, địa phương; hiệp hội doanh nghiệp; các doanh nghiệp,
tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh thông qua các phương tiện
truyền thông, trang thông tin điện tử, in ấn các ấn phẩm, tài liệu, các chương
trình phát thanh và truyền hình, các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận
thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực
thi hiệu quả EVFTA.

– Chú trọng tập huấn, phổ biến, tuyên
truyền các cam kết cụ thể về quy tắc xuất xứ, thương mại đầu tư, vệ sinh an
toàn thực phẩm, cơ chế phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, môi trường và các
cam kết theo từng chuyên ngành cụ thể cho Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh; từ đó giúp việc tận dụng và thực thi Hiệp định đầy đủ
và hiệu quả.

– Thiết lập Đầu mối thông tin về
EVFTA tại Sở Công Thương để cung cấp thông tin, hướng dẫn làm rõ các nội dung
cam kết và các vấn đề có liên quan đến Hiệp định và đôn đốc triển khai thực hiện
EVFTA trên địa bàn.

– Thường xuyên cập nhật, cung cấp
thông tin, phân tích, dự báo, đánh giá tiềm năng và các yêu cầu kỹ thuật tại thị
trường các nước trong Liên minh Châu Âu, cơ hội, thách thức, rủi ro trong
thương mại hàng hóa, thương mại đầu tư… cho doanh nghiệp trong tỉnh.

2. Công tác xây dựng
pháp luật, thể chế

– Các sở, ban, ngành, địa phương và
các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm
túc, đầy đủ và hiệu quả các cam kết và nghĩa vụ khác của Việt Nam khi tham gia
Hiệp định EVFTA.

– Rà soát các văn bản quy phạm pháp
luật hiện hành do tỉnh ban hành; trình cấp có thẩm quyền hoặc chủ động sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới đảm bảo phù hợp với các cam kết tại Hiệp định
EVFTA.

– Đảm bảo việc thực hiện cơ chế tham
vấn, lấy ý kiến các đối tượng có liên quan trong quá trình xây dựng chính sách
và các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnh.

3. Nâng cao năng
lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực

3.1. Nâng cao năng lực cạnh
tranh

– Xây dựng Đề án đẩy mạnh hoạt động
xuất khẩu tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc
tế, phù hợp với các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia để tham mưu
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghị quyết về đẩy mạnh
hoạt động xuất khẩu tỉnh Hà lình giai đoạn 2021-2025. Trình HĐND tỉnh ban hành
Nghị Quyết về một số chính sách đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tỉnh Hà Tĩnh giai
đoạn 2021-2025.

– Tập trung cơ cấu lại ngành công
nghiệp, thu hút đầu tư, tăng tỉ lệ lấp đầy tại các khu, cụm công nghiệp. Tiếp tục
triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và những
năm tiếp theo. Rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từng bước đưa công nghiệp trở thành ngành
kinh tế trọng điểm, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế.

– Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát
triển nhanh, hiệu quả, bền vững, toàn diện hơn theo hướng hiện đại, chủ động tận
dụng cơ hội, cũng như đối phó với thách thức, rủi ro từ thực thi Hiệp định
EVFTA. Cơ cấu lại sản xuất từng ngành, từng lĩnh vực, phát triển mạnh các sản
phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực theo 3 cấp độ: Nhóm sản phẩm thuộc danh mục
chủ lực quốc gia (tôm, thịt lợn, gia cầm, gỗ và các sản phẩm từ gỗ); nhóm sản
phẩm chủ lực cấp tỉnh (cam chanh chất lượng cao, cam Bù, bưởi Phúc Trạch, chè
công nghiệp, nhung hươu, lúa gạo chất lượng cao, …) và nhóm sản phẩm chủ lực
đặc sản, có giá trị cá biệt cấp vùng, miền, địa phương gắn với Chương trình “Mỗi
xã một sản phẩm – OCOP”.

Rà soát, bổ sung quy hoạch, các cơ chế,
chính sách thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp; chú trọng các vùng nguyên liệu
tập trung, loại cây, con chủ lực của tỉnh. Xây dựng hệ thống các khu vực thu
mua, chế biến, bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa nông sản xuất khẩu. Quan
tâm thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm nông nghiệp.

– Triển khai kế hoạch phát triển
thương mại điện tử, kinh tế số thúc đẩy giao dịch điện tử; các chương trình hỗ
trợ doanh nghiệp về xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm tăng cường khả
năng giao dịch, tìm kiếm và mở rộng thị trường với các nước thành viên EVFTA.

– Tiếp tục cải thiện môi trường đầu
tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
cấp độ 3 trở lên đối với các thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư
của doanh nghiệp.

– Triển khai có hiệu quả các đề án
chính sách đã được ban hành về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; thị trường và
doanh nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghệ sinh học; khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo.

– Xây dựng các chương trình hỗ trợ,
nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là
doanh nghiệp vừa và nhỏ phù hợp với cam kết quốc tế; đồng thời, chuẩn bị những
giải pháp ứng phó, hỗ trợ đối với những ngành hàng, mặt hàng chịu tác động lớn,
trực tiếp từ việc thực thi Hiệp định; hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh tham gia
vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

– Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát
triển các sản phẩm, ngành hàng cụ thể gắn với chiến lược phát triển thương hiệu
quốc gia nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu có hiệu quả và bền vững đặc biệt
đối với những sản phẩm mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh; thực hiện tốt công tác cảnh
báo sớm về các biện pháp phòng vệ thương, mại, đồng thời tận dụng tốt các quy định
quốc tế về chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc xuất xứ, đăng kí bản quyền, thương hiệu để
bảo vệ doanh nghiệp và sản phẩm Hà Tĩnh trong thương mại quốc tế.

– Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học,
công nghệ trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp
và các ngành sản xuất, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ
vật liệu mới và năng lượng mới, công nghệ thông tin. Xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu,
ứng dụng và phát triển công nghệ bám sát yêu cầu thực tiễn gắn với chuỗi liên kết
từ sản xuất đến tiêu thụ.

– Tăng cường các biện pháp, cơ chế
khuyến khích, định hướng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kết nối với
doanh nghiệp nội địa, góp phần vào việc hình thành và phát triển chuỗi cung ứng.

3.2. Phát triển nguồn nhân lực

– Xây dựng chương trình đào tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
và thúc đẩy phát triển kinh tế số.

– Nâng cao năng lực thực tiễn trong
việc tiếp cận, khai thác thông tin, phân tích, dự báo thị trường; đánh giá cơ hội,
rủi ro đối với doanh nghiệp trong tỉnh khi xuất nhập khẩu từ các nước tham gia
Hiệp định EVFTA cho cán bộ quản lý nhà nước phụ trách xuất nhập khẩu, hội nhập
kinh tế quốc tế, đối ngoại.

– Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình
độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho đội
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

– Xây dựng và triển khai các giải
pháp đào tạo, chính sách nâng cao chất lượng nguồn lao động, đặc biệt tại doanh
nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

4. Chủ trương và
chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở
doanh nghiệp

– Triển khai thực hiện các chủ trương
và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các. tổ chức của người lao động tại
cơ sở doanh nghiệp; thực hiện Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019 và các văn bản
liên quan về điều chỉnh các quan hệ lao động, tiêu chuẩn lao động phù hợp với
các tiêu chuẩn, cam kết, công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

– Tiếp tục nâng cao năng lực cho cán
bộ cơ quan quản lý nhà nước về lao động; hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đối thoại,
thương lượng tại doanh nghiệp, các thiết chế hòa giải, trọng tài lao động.

5. Chính sách an
sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

– Triển khai đồng bộ các chính sách
xã hội, bao gồm chính sách hỗ trợ về tài chính, dạy nghề để chuyển đổi nghề
nghiệp; cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm… để giúp người lao động bị mất
việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững được trong quá trình cạnh tranh.

– Đẩy mạnh việc triển khai các biện
pháp chống lại các hành vi đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và
không theo đúng quy định và thương mại động thực vật hoang dã bị khai thác trái
phép.

– Hoàn thiện hạ tầng xử lý nước thải
tập trung tại Khu, cụm công nghiệp. Quản lý và xử lý chất thải rắn ở các đô thị,
khu dân cư; bảo vệ đa dạng sinh học; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa chất,
thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

– Nâng cao năng lực thanh tra, kiểm
tra việc chấp hành thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường của các doanh
nghiệp. Giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh phải đảm bảo yếu
tố môi trường. Tiến hành đánh giá nhanh về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
tại các doanh nghiệp.

– Triển khai tốt các chính sách khuyến
khích xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải đô thị, bảo vệ động
vật quý hiếm; xây dựng các danh mục dự án bảo vệ môi trường để kêu gọi các tổ
chức quốc tế đầu tư.

– Xây dựng các chương trình, dự án
kêu gọi tài trợ phi chính phủ nước ngoài trong các lĩnh vực: đào tạo nghề, bảo
vệ môi trường, phát triển bền vững…

– Phối hợp cùng Ban Chỉ đạo quốc gia
về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
và các cơ quan liên quan đẩy mạnh triển khai các biện pháp chống lại các hành
vi đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không đúng quy định.

– Thúc đẩy thực thi đầy đủ các cam kết
của Việt Nam trong các hiệp định đa phương về môi trường, bảo tồn và bảo vệ động
thực vật hoang dã mà Việt Nam tham gia.

III. KINH PHÍ THỰC
HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố
trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn tài trợ, huy động xã hội hóa hợp pháp
khác.

Hàng năm, các sở ngành, địa phương
liên quan có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Công Thương
và Sở Tài chính tổng hợp. Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính
tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC
HIỆN

1. Trên cơ sở những nội dung nhiệm vụ
chủ yếu trong Kế hoạch này và căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, yêu
cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan chủ động xây dựng Kế hoạch
thực hiện của cơ quan, đơn vị mình (theo nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế
hoạch này); trước ngày 05 tháng 12 hàng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện và
đề xuất, kiến nghị về Sở Công Thương, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao Sở Công Thương theo dõi, đôn
đốc các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, đơn vị liên quan triển khai
thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện
nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở
Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo, quy định./.


Nơi nhận:
– Bộ Công Thương;
– TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
– Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
– UBND các huyện, thành phố, thị xã;
– Chánh VP, các Phó VP;
– Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
– Lưu: VT, TH5.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Lĩnh

PHỤ LỤC

MỘT SỐ CÔNG VIỆC CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
HIỆP ĐỊNH EVFTA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2020-2025
(Kèm theo Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 14/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

NỘI DUNG CÔNG
VIỆC

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

SẢN PHẨM

THỜI GIAN THỰC
HIỆN

I

Tuyên truyền, phổ biến
thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước đối tác EVFTA

1

Tổ chức Hội nghị phổ biến toàn diện về EVFTA, tập
huấn chuyên sâu về thương mại hàng hóa trong Hiệp định EVFTA cho cán bộ, công
chức sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương

Các sở, ban,
ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Hội nghị

2020-2022

2

Thiết lập đầu mối thông tin về EVFTA tại Sở Công
Thương để cung cấp thông tin, hướng dẫn và làm rõ các nội dung cam kết và các
vấn đề có liên quan đến Hiệp định.

Sở Công Thương

Các sở, ban,
ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các doanh nghiệp

Đầu mối liên hệ

Quý IV/2020

3

Xây dựng chuyên mục về FTA để kết nối với Cổng
thông tin FTA của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành
có liên quan

Trang thông tin điện
tử

2020

4

Xây dựng chuyên đề phổ biến toàn diện về EVFTA
cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt kịp thời;
các chuyên đề chuyên sâu về quy tắc xuất xứ, các yêu cầu kỹ thuật khi thực
thi cam kết với EVFTA trên truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông.

Sở Công Thương

Các cơ quan truyền
thông

Các chương trình,
chuyên mục trên các phương tiện thông tin truyền thông

2020-2022

5

Xây dựng Cẩm nang hoặc chuyên đề thị trường EU bao
gồm các thông tin về lợi thế cạnh tranh, các thủ tục, quy định về quản lý xuất
nhập khẩu hàng hóa của các nước EU.

Sở Công Thương

Các sở, ban,
ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Ấn phẩm phát hành
cho doanh nghiệp

Thường xuyên

6

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cùng các Đoàn lãnh đạo
đi xúc tiến, tìm hiểu thị trường, quảng bá sản phẩm tại thị trường EU

Sở Công Thương, Sở
Ngoại vụ

Các sở, ban,
ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

 

2022-2025

7

Xây dựng video, clip hướng dẫn về thực hiện các
Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA cho cộng đồng doanh nghiệp

Sở Công Thương

Các cơ quan truyền
thông

 

2021-2022

II

Xây dựng pháp luật, thể
chế

1

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND,
UBND tỉnh ban hành có liên quan đến Hiệp định EVFTA; kịp thời kiến nghị sửa đổi
cho phù hợp với Hiệp định EVFTA.

Sở Tư pháp

Các sở, ban,
ngành, đơn vị liên quan

VBQPPL của HĐND tỉnh
và UBND tỉnh

Hàng năm

2

Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và nâng
cao năng lực thực thi pháp luật trực tiếp liên quan đến Hiệp định EVFTA, thường
xuyên theo dõi tình hình thị hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt
công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Sở Tư pháp

Các sở, ban,
ngành, đơn vị liên quan

VBQPPL của HĐND tỉnh
và UBND tỉnh

Hàng năm

III

Nâng cao năng lực cạnh
tranh và phát triển nguồn nhân lực

1

Cử cán bộ, công chức phụ trách hội nhập kinh tế
quốc tế, xuất nhập khẩu, đối ngoại tham gia các lớp đạo tạo ngắn hạn tại các
nước thành viên khối EU để nâng cao năng lực thực tiễn trong việc tiếp cận,
khai thác thông tin, phân tích, dự báo thị trường; hoạch định chính sách phát
triển xuất khẩu của tỉnh.

Sở Nội vụ, Sở Công
Thương

Sở Ngoại vụ; các sở,
ngành đơn vị liên quan

Tham gia các khóa
đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

2021-2025

2

Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên
môn nghiệp vụ, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho đội ngũ cán bộ lãnh
đạo, quản lý thuộc các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Sở, ngành, địa
phương

Khóa đào tạo về
ngoại ngữ, kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế

2021-2025

3

Xây dựng Đề án đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tỉnh
Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp
với các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia để tham mưu Ban cán sự
UBND tỉnh trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghị quyết về đẩy mạnh hoạt động
xuất khẩu tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025.

Sở Công Thương

Các sở, ban,
ngành, đơn vị liên quan

Đề án

Năm 2021

4

Tham mưu xây dựng một số chính sách đẩy mạnh hoạt
động xuất khẩu tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 để trình HĐND tỉnh.

Sở Công Thương

Các sở, ban,
ngành, đơn vị liên quan

 

Năm 2021

5

Triển khai Chính sách hỗ trợ xuất khẩu theo Nghị
quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh về một số chính sách hỗ
trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện
phòng, chống dịch Covid-19

Sở Công Thương

Sở Tài chính và
các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan

 

Năm 2020

6

Triển khai Nghị quyết số 215/2020/NQ-HĐND ngày
08/7/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy
chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập
quốc tế giai đoạn 2020- 2025 và những năm tiếp theo

Sở Khoa học và
Công nghệ

Các sở, ban,
ngành, đơn vị liên quan

Chính sách hỗ trợ
cho các cá nhân, tổ chức

2020-2025

7

Tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về tiếp
tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh đến
năm 2025 và những năm tiếp theo

Sở Khoa học và
Công nghệ

Các Sở, ban ngành
có liên quan

 

Tháng 12/2020

8

Triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử,
kinh tế số; thúc đẩy giao dịch điện tử trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng
hóa với các nước thành viên EVFTA.

Sở Công Thương

Các sở, ngành, địa
phương, doanh nghiệp

 

2020-2025

9

Xây dựng thực hiện các đề án, chính sách nâng cao
năng lực, quy mô và trình độ của doanh nghiệp Hà Tĩnh dựa trên khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo, cải tiến đổi mới và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy phát triển
doanh nghiệp KH&CN, thị trường KH&CN và nền kinh tế tri thức.

Sở Khoa học và
Công nghệ

Các sở, ban,
ngành, đơn vị liên quan

 

Hàng năm

10

Xây dựng phương án cơ cấu lại nông nghiệp và kinh
tế nông thôn, thúc đẩy áp dụng mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học
kỹ thuật công nghệ, an toàn, thân thiện với môi trường, hình thành các chuỗi
giá trị, liên kết vùng trong sản xuất các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh… để
từ đó xây dựng nền sản xuất hiện đại, đáp ứng được yêu cầu khắt khe từ thị
trường EU.

Sở Nông nghiệp và
PTNT

Các sở, ban,
ngành, đơn vị liên quan

 

Hàng năm

11

Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng những
ưu đãi từ EVFTA áp dụng trong sản xuất, kinh doanh nhằm tạo lợi thế cạnh
tranh cho sản phẩm xuất khẩu của Hà Tĩnh. Kịp thời cung cấp thông tin, hướng
dẫn và tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp C/O cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Sở Công Thương

Hiệp hội doanh nghiệp
tỉnh

 

Thường xuyên

12

Tăng cường tổ chức các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc
các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho
doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

Sở Kế hoạch và Đầu

Các sở, ban,
ngành, đơn vị liên quan

 

Hàng năm

13

Xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại; tổ chức
Đoàn xúc tiến thương mại tại Liên minh Châu Âu

Sở Công Thương

Các sở, ban,
ngành, địa phương

 

2023-2025

14

Tổ chức các khóa đào tạo dạy nghề nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, người dân trong tỉnh.

Sở LĐ, TB và XH

Các sở, ban,
ngành, địa phương có liên quan

Các khóa dạy nghề

Hàng năm

15

Triển khai kế hoạch và tổ chức các hoạt động xúc
tiến thương mại gắn với chương trình Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam và
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Sở Công Thương

Các sở, ban,
ngành, địa phương có liên quan

 

Hàng năm

16

Đẩy mạnh việc triển khai Chương trình mỗi xã một
sản phẩm (OCOP): Hướng dẫn, theo dõi triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã
một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh; phối hợp tư vấn hoàn thiện hồ sơ sản
phẩm OCOP, tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo Quyết định số
1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của TTCP

Sở Nông nghiệp và
PTNT

Các sở, ban,
ngành, địa phương

 

Hàng năm (mỗi năm
tổ chức đánh giá 02 đợt)

17

Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại và phát
triển thị trường cho các mặt hàng thế mạnh có khả năng xuất khẩu sang các nước
EU.

Sở Công Thương

Các sở, ban,
ngành, đơn vị liên quan

Chương trình xúc
tiến thương mại

Hàng năm

18

Tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ đối ngoại, kiến
thức đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, ngoại ngữ, nghi thức lễ tân, đàm
phán, giao tiếp quốc tế, các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết…

Sở Công Thương, Sở
Ngoại vụ

Các sở, ban,
ngành, đơn vị liên quan

Các lớp tập huấn

2021-2025

19

Hướng dẫn nhà đầu tư trong việc tiếp cận, nghiên
cứu, triển khai dự án trên địa bàn tỉnh; giải quyết kịp thời những khó khăn,
vướng mắc, kiến nghị chính đáng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và
ngoài nước.

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành,
đơn vị liên quan

 

Thường xuyên

20

Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, mời gọi đầu
tư vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu và các ngành công nghiệp
hỗ trợ, tập trung vào các dự án thân thiện với môi trường, có công nghệ tiên
tiến, tạo ra phương thức sản xuất kinh doanh mới mang lại giá trị gia tăng và
có cam kết chuyển giao công nghệ trong quá trình thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu

Các sở, ban,
ngành, đơn vị liên quan

 

Hàng năm

21

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp
nhận và giải quyết thủ tục đầu tư và đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu

Các sở, bạn,
ngành, đơn vị liên quan

 

Thường xuyên

22

Tổ chức lại sản xuất theo hướng chuỗi giá trị,
phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông
sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ ở cả trong nước và
ngoài nước.

Sở Nông nghiệp và
PTNT

Các sở, ban,
ngành, đơn vị liên quan

 

Thường xuyên

23

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp để
hướng dẫn hoặc đề xuất UBND tỉnh có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho
doanh nghiệp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp
lý cho doanh nghiệp.

Sở Tư pháp

Các sở, ban,
ngành, đơn vị liên quan

 

Thường xuyên

IV

Chủ trương và chính
sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở
doanh nghiệp

1

Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cần bộ cơ
quan quản lý nhà nước về lao động; hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đối thoại,
thương lượng tại doanh nghiệp, các thiết chế hòa giải, trọng tài lao động.

Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội

Các sở, ngành, địa
phương có liên quan

Các lớp tập huấn

Năm 2021

2

Tổ chức triển khai, tuyên truyền kịp thời các quy
định của pháp luật về lao động, nhất là Bộ Luật lao động sửa đổi năm 2019, Luật
An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm và các văn bản
mới.

Sở Lao động, Thương
binh và Xã hội

Các sở, ngành, địa
phương có liên quan

Các lớp tập huấn

2021-2025

3

Đổi mới nội dung và phương thức, tăng cường thanh
tra, kiểm tra nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, giảm thiểu các tranh
chấp, xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho việc xây dựng quan hệ lao động
hài hòa, ấn định, tiến bộ.

Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội

Các sở, ngành, địa
phương có liên quan

 

Hàng năm

V

Chính sách an sinh xã hội,
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

1

Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp
pháp lý cho người nghèo, các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh trong
quá trình thực thi EVFTA và các Hiệp định thương mại tự do khác.

Sở Tư pháp

Các sở, ngành, địa
phương có liên quan

 

Hàng năm

2

Thực hiện việc tuyên truyền và hỗ trợ đào tạo nghề
cho người lao động theo Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội

Các sở, ngành, địa
phương có liên quan

 

2020-2021

3

Tư vấn người lao động học nghề chuyển đổi nghề
nghiệp phù hợp; tăng cường công tác tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ tạo việc
làm cho người lao động trong trường hợp bị mất việc do các doanh nghiệp giải
thể, thu hẹp sản xuất vì không đứng vững trong quá trình cạnh tranh.

Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội

Các sở, ngành, địa
phương có liên quan

 

Hàng năm

4

Tổ chức thẩm định chặt chẽ, đúng quy định pháp luật
tất cả các loại hồ sơ môi trường; rà soát các dự án đầu tư, các cơ sở sản xuất
mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch, được trang bị các thiết bị giảm thiểu
ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường trước khi xả thải
vào môi trường.

Sở Tài nguyên và
Môi trường

Các sở, ngành, địa
phương có liên quan

 

Thường xuyên

5

Tăng cường ứng dụng hệ thống thông tin, dữ liệu,
quan trắc tự động để quản lý môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ.

Sở Tài nguyên và Môi
trường

Các sở, ngành, địa
phương có liên quan

 

Thường xuyên

6

Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông tuyên
truyền vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách
của Đảng và Nhà nước; từng bước nâng cao ý thức bảo vệ, phát triển nguồn lợi
thủy sản, không sử dụng nghề cấm, công cụ cấm, đưa tàu ra vùng biển nước
ngoài để khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Sở Nông nghiệp và
PTNT

Các sở, ngành, địa
phương có liên quan

 

Thường xuyên

7

Bắt buộc chủ tàu cá khai thác xa bờ hoặc thuyền
trưởng phải thực hiện ghi, nộp nhật kỹ khai thác, báo cáo khai thác, lắp đặt,
vận hành thiết bị giám sát hành trình theo quy định, bật thiết bị 24/24 giờ và
kết nối trạm bờ của Chi cục thủy sản.

Sở Nông nghiệp và
PTNT

Các sở, ngành, địa
phương có liên quan

 

Thường xuyên

8

Xây dựng các chương trình, dự án kêu gọi tài trợ
phi chính phủ nước ngoài trong các lĩnh vực: đào tạo nghề, bảo vệ môi trường,
phát triển bền vững…

Sở Ngoại vụ

Các sở, ngành, địa
phương có liên quan

 

 

9

Phối hợp cùng Ban Chỉ đạo quốc gia về khai thác hải
sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và các cơ quan
liên quan đẩy mạnh triển khai các biện pháp chống lại các hành vi đánh bắt thủy
sản bất hợp pháp, không khai báo và không đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và
PTNT

Các sở, ngành, địa
phương có liên quan

 

Thường xuyên

Kế hoạch 338/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file