Tải Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2020 về thực hiện “Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2020 về thực hiện “Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 37/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 09/03/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2020 về thực hiện “Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2020 về thực hiện “Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
37/KH-UBND

Quảng
Ngãi, ngày 09 tháng 03 năm 2020

KẾ HOẠCH

THỰC
HIỆN “ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO” ĐẾN NĂM 2022
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg
ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thông
tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch
triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về
dân tộc và truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, những giá trị
của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại
đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Nâng cao nhận thức, ý thức trách
nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội về dân tộc, tôn
giáo trong đời sống xã hội.

– Đấu tranh với những biểu hiện lệch
lạc, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn
kết tôn giáo, làm ảnh hưởng đến mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội,
đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

– Công tác thông tin, tuyên truyền
cần được triển khai thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nội dung
Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung
hướng về cơ sở, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

– Đổi mới nội dung, hình thức tuyên
truyền nhằm tạo sự lan tỏa trong xã hội.

II. NỘI DUNG
THỰC HIỆN

1. Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức,
kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

– Nội dung tập huấn:

+ Phổ biến, tuyên truyền về chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn
giáo.

+ Thông tin về tình hình công tác dân
tộc, tôn giáo của đất nước và tỉnh Quảng Ngãi; thực hiện chính sách dân tộc,
tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.

– Đối tượng tập huấn:

+ Cán bộ, công chức làm công tác dân
tộc, tôn giáo, người có uy tín, trưởng thôn vùng dân tộc thiểu số.

+ Phóng viên, biên tập viên các cơ
quan báo chí trên địa bàn tỉnh; phóng viên Trung tâm Truyền thông- Văn hóa- Thể
thao; cán bộ văn hóa, thông tin huyện, thị xã, thành phố và cơ sở; cán bộ làm
công tác thông tin, tuyên truyền của các tổ chức chính trị – xã hội.

2. Biên soạn tài liệu phục vụ
thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Tổ chức biên soạn, sưu tầm tài liệu
theo yêu cầu d tại Mục I phục vụ thông tin, tuyên truyền về tôn giáo trên địa
bàn tỉnh.

3. Tuyên truyền trên báo chí, hệ
thống thông tin cơ sở

Tuyên truyền về đường lối, chủ
trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; việc
thực hiện chính sách về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; về những đóng góp
của dân tộc, tôn giáo trong đời sống xã hội; xây dựng, phát huy sức mạnh khối
đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

– Từ nguồn ngân sách nhà nước và các
nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

– Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại
Kế hoạch, hằng năm, các đơn vị chủ động xây dựng dự toán để tổ chức thực hiện,
tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan
tài chính cùng cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

l. Sở Thông tin và Truyền thông

– Chịu trách nhiệm theo dõi, triển
khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ
Thông tin và Truyền thông theo quy định.

– Hướng dẫn các cơ quan báo chí,
Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Truyền thông- Văn hóa-Thể thao các huyện,
thị xã, thành phố, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh về nội dung tuyên
truyền; tổ chức biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

– Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi
dưỡng công tác dân tộc, tôn giáo cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo
chí trên địa bàn tỉnh; cán bộ thông tin, tuyên truyền cấp huyện và cơ sở; cán
bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của các tổ chức chính trị – xã hội.

2. Sở Nội vụ

Chỉ đạo Ban Tôn giáo chủ trì, phối
hợp với các cơ quan liên quan tổ chức biên soạn, sưu tầm tài liệu phục vụ thông
tin, tuyên truyền về tôn giáo; phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn công tác
thông tin, tuyên truyền về tôn giáo.

3. Sở Tài chính

Tổng hợp dự toán kinh phí của các sở,
ngành, đơn vị trình cấp có thẩm quyền xem xét bố trí kinh phí theo khả năng cân
đối ngân sách cấp tỉnh để triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên
truyền về dân tộc, tôn giáo theo Kế hoạch.

4. Ban Dân tộc

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan tổ chức tập huấn công tác dân tộc cho cán bộ, công chức làm công tác
dân tộc, tôn giáo, người có uy tín, trưởng thôn vùng dân tộc thiểu số và biên
soạn tài liệu, ấn phẩm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc.

– Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền
thông cung cấp thông tin cho báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tổ chức thông
tin, tuyên truyền về chính sách, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

5. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát
thanh-Truyền hình tỉnh

– Báo Quảng Ngãi xây dựng chuyên đề
tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, góp phần đấu tranh chống lại những thông tin
bịa đặt, xuyên tạc về dân tộc, tôn giáo, góp phần vào việc thực hiện tốt chủ
trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

– Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh
nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng Hre, tiếng
Cor và các chuyên mục “Dân tộc và Miền núi”; tập trung vào khai thác và phát
huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc miền núi.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị
xã, thành phố

– Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin
tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về
dân tộc và tôn giáo tại địa phương.

– Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông-Văn
hóa-Thể thao; Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phát
sóng các tài liệu tuyên truyền do các cơ quan cấp trên cung cấp.

– Bố trí ngân sách địa phương cho
việc thực hiện Đề án tại địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Định kỳ trước 30/11 hằng năm, các đơn
vị, địa phương gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua
Sở Thông tin và Truyền thông).

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực
hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo đến năm 2022
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị,
địa phương tổ chức triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
– Cục TTCS, Bộ TT TT (để
báo cáo);
– Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
– Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính;
– Ban Dân tộc tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;
– VPUB: CVP, PCVP, các Phòng n/c,CBTH;
– Lưu: VT, KGVX.

KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Dũng

Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2020 về thực hiện “Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file