Tải Kế hoạch 38/KH-UBND về thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 38/KH-UBND về thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 38/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 09/03/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 38/KH-UBND về thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 38/KH-UBND về thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
38/KH-UBND

Quảng
Ngãi, ngày 09 tháng 03 năm 2020

KẾ HOẠCH

TRIỂN
KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2020 TRÊN
ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Nghị định số 02/2013/NĐ-CP
ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định về công tác gia đình; Công văn số
497/BVHTTDL-GĐ ngày 11/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc
hướng dẫn thực hiện công tác Gia đình năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế
hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Tiếp tục nâng cao nhận thức của các
cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về vai trò, vị trí
và tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa
– hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh.

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả
Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới
trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng,
chống bạo lực gia đình, hạn chế thấp nhất số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn
tỉnh.

– Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền
về xây dựng hạnh phúc gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới,
góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia
đình theo tiêu chí ít con, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

– Tăng cường, đẩy mạnh, chú trọng
công tác kiểm tra, giám sát và phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp,
các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các địa phương để thực hiện có hiệu
quả công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác truyền
thông, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban
ngành, đoàn thể và cộng đồng về tầm quan trọng, vị trí vai trò của gia đình và
xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

a) Tiếp tục tuyên truyền chủ đề thực
hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014: “Xây
dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia
đình”.

b) Tổ chức các hoạt động truyền thông
trọng điểm hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

– Chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc
20/3/2020: “Yêu thương và Chia sẻ”.

– Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam
28/6/2020: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia
đình”.

– Chủ đề Tháng hành động quốc gia về
phòng, chống bạo lực gia đình 15/5-30/6/2020: “Phòng, chống bạo lực gia đình là
trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”.

c) Tổ chức Hội thi Câu lạc bộ phòng
chống bạo lực gia đình tỉnh Quảng Ngãi năm 2020, nhân Ngày Gia đình Việt Nam
28/6.

d) Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ
thị số 25-CT/TU ngày 04/9/2013 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về đẩy mạnh xây dựng gia
đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết
định số 1693/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai
thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
đến năm 2020.

d) Tiếp tục thực hiện thí điểm “Bộ
tiêu chí ứng xử trong gia đình” giai đoạn 2019-2021 tại thôn Đông Thuận (xã
Bình Trung), thôn Phú Nhiêu 3 (xã Bình Phú) huyện Bình Sơn và thôn Hà Bắc (xã
Sơn Hạ) huyện Sơn Hà theo kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh
Quảng Ngãi.

Các huyện, thị xã, thành phố căn cứ
tình hình thực tế tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo chủ đề trên đối với
từng sự kiện thông qua các hình thức mít tinh, hội nghị, hội thảo; tọa đàm
chuyên đề; tập huấn; tuyên truyền cổ động trực quan và các hình thức tuyên
truyền khác phù hợp.

2. Thực hiện Luật Phòng, chống bạo
lực gia đình

a) Triển khai, thực hiện Chỉ thị số
08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng,
chống bạo lực gia đình; Kế hoạch số 5665/KH-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh
về triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực
gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

b) Tổ chức các hoạt động trong Tháng
hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 15/5-33/6/2020 và Ngày Thế
giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11/2020.

c) Tiếp tục thực hiện Quy chế phối
hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh theo Quyết
định số 636/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh.

d) Nhân rộng và đẩy mạnh triển khai
hoạt động hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ liên quan đến gia đình và phòng,
chống bạo lực gia đình để hạn chế thấp nhất tình trạng bạo lực gia đình trên
địa bàn tỉnh.

3. Thu thập, tổng hợp, báo cáo,
quản lý dữ liệu, số liệu; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác gia đình

a) Tập huấn nâng cao năng lực cho đội
ngũ cán bộ cơ sở trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Thực hiện thu thập thông tin, báo
cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số
07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c) In ấn tài liệu (sách, tập gấp,…)
liên quan đến gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cấp phát cho địa phương.

4. Tổng kết các Chỉ thị, chương
trình, đề án thuộc lĩnh vực gia đình đã được Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt, triển khai trong giai đoạn 2010-2020.

4.1. Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ
thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX) về Xây dựng gia đình
thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

4.2. Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án
tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình giai đoạn 2010-2020,
Chương trình giáo dục đời sống gia đình từ năm 2016-2020 và 05 Chương trình
hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

Các huyện, thành phố, thị xã triển
khai xây dựng kế hoạch tổ chức đánh giá, tổng kết, khen thưởng từ tháng 5 đến
tháng 8 năm 2020; tại cấp tỉnh từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2020.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Đối với cấp tỉnh: Sử dụng nguồn
kinh phí sự nghiệp hàng năm của ngành Văn hóa được bố trí cho công tác gia đình
và phòng, chống bạo lực gia đình theo Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 13/12/2019
của UBND tỉnh.

2. Đối với cấp huyện, xã: Ngân sách
nhà nước cấp huyện, cấp xã được bố trí hàng năm cho công tác gia đình và phòng,
chống bạo lực gia đình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với các sở,
ngành liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của công tác gia
đình và phòng, chống bạo lực gia đình đã được xây dựng theo kế hoạch.

b) Tổ chức triển khai có hiệu quả các
hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.

c) Xây dựng kế hoạch, văn bản hướng
dẫn đối với từng nội dung cụ thể làm cơ sở cho các địa phương triển khai thực
hiện.

d) Theo dõi, đánh giá quá trình triển
khai thực hiện các nội dung của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia
đình của các địa phương trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền
theo quy định.

2. Các sở, ngành liên quan

a) Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn các cơ quan truyền thông tổ
chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung triển
khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Đài Phát thanh – Truyền hình

Ưu tiên thời lượng phát sóng các nội
dung tuyên truyền về tầm quan trọng, vị trí vai trò của gia đình và xây dựng
gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tổ chức triển khai các nhiệm vụ thực hiện bình đẳng giới trong gia
đình, phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình; phát huy vai trò của giáo dục
trong nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vị trí vai trò của gia đình và xây
dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

d) Sở Tài chính

Trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, thẩm tra dự toán và tham mưu cấp có thẩm quyền cho chủ
trương thực hiện các nội dung có liên quan tại kế hoạch.

đ) Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ
tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo các cấp hội
tham gia thực hiện xây dựng bình đẳng giới trong gia đình, phòng, chống xâm hại
trẻ em trong gia đình; phát huy vai trò của phụ nữ trong vận động, nâng cao
nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng, vị trí vai trò của gia đình và xây
dựng gia đình. Phối hợp nhân rộng, đẩy mạnh triển khai hoạt động hiệu quả các
mô hình, câu lạc bộ liên quan đến gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
trên địa bàn tỉnh.

3. UBND các huyện, thành phố, thị

a) Chủ động bố trí kinh phí tổ chức
thực hiện các nội dung của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
theo kế hoạch.

b) Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị
liên quan, căn cứ tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch, văn bản đối với từng
nội dung cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động của công tác gia
đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn khi có kế hoạch, văn bản
hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên
quan của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai
thực hiện./.


Nơi nhận:
– Bộ VHTTDL (báo cáo);
– TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
– Các sở, ngành, đơn vị, địa phương nêu tại Mục IV;
– VPUB: CVP, PCVP, NC, TH, CBTH;
– Lưu: VT, KGVX.

KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Dũng

Kế hoạch 38/KH-UBND về thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file