Tải Kế hoạch 40/KH-UBND triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 40/KH-UBND triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 40/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đinh Quang Tuyên
Ngày ban hành: 21/01/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 40/KH-UBND triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 40/KH-UBND triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số:
40/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN
KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN
NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO
NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm
2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị
quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là nhiệm vụ trọng
tâm, ưu tiên, là động lực cốt lõi thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội
của tỉnh, là cơ sở tăng cường sự đồng thuận của các cấp chính quyền, địa phương
và củng cố niềm tin cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Trong năm 2020, tiếp tục phấn đấu cải thiện toàn diện các chỉ số thành phần của
PCI, nâng dần vị trí xếp hạng của tỉnh trong cả nước, góp phần nâng cao năng
lực cạnh tranh quốc gia.

2. Yêu cầu:

– Triển khai thực hiện có hiệu quả
các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính
phủ, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị được giao là đầu mối chủ
trì và phối hợp thực hiện. Đảm bảo việc triển khai kịp thời, thực hiện đồng bộ
các giải pháp tại tất cả các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

– Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng
cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện,
thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại đơn vị; quán
triệt về tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
về trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ, thái độ phục vụ người dân, doanh
nghiệp.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp
tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các
mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đề ra tại Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 14/02/2019 của
UBND tỉnh Bắc Kạn về triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của
Chính phủ; Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc
thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; Chỉ thị số
03/CT-UBND ngày 12/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về tăng cường cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

2. Cải cách thực chất các quy định
về điều kiện kinh doanh:

– Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện,
thành phố thực thi đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được
đơn giản hóa; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức; xử lý
nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đầy đủ, đúng các quy định mới về
điều kiện kinh doanh.

– Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,
phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh theo dõi, đánh giá kết quả
thực hiện cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh ở các Sở,
ngành, địa phương.

3. Đẩy mạnh thanh toán không dùng
tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:

a) Các Sở, ngành, UBND các huyện,
thành phố thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm
quyền giải quyết ở cấp độ 4; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ
trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện.

b) Yêu cầu 100% các trường học, bệnh
viện, Công ty Điện lực Bắc Kạn, Công ty cổ phần cấp, thoát nước, Công ty vệ
sinh môi trường, các Công ty Viễn thông, bưu chính trên địa bàn các phường
thuộc thành phố Bắc Kạn, các xã, thị trấn trung tâm các huyện phối hợp với các
Ngân hàng để thu học phí, viện phí, tiền điện, tiền nước,… bằng phương thức
thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di
động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

– Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y
tế, UBND các huyện, thành phố, Công ty Điện lực Bắc Kạn, VNPT
Bắc Kạn, Vietel Bắc Kạn, Công ty Bưu chính Bắc Kạn, Công ty cổ phần cấp, thoát
nước Bắc Kạn, Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Bắc Kạn có trách
nhiệm tổ chức thực hiện.

– Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp
với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn theo dõi và tổng hợp báo cáo kết
quả thực hiện.

4. Phát triển hệ sinh thái đổi mới
sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo:

– Các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố quán triệt đầy đủ nguyên tắc:

+ Phát triển hệ sinh thái đổi mới
sáng tạo phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm; khuyến khích đổi mới sáng tạo,
khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới
công nghệ, tham gia nghiên cứu và phát triển.

+ Tuyệt đối không sử dụng các công cụ
hành chính can thiệp vào hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

– Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo
các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tăng cường tổ chức các hoạt động sáng tạo,
trải nghiệm khoa học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám
đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và
các đơn vị có liên quan có trách nhiệm nghiêm túc tổ chức thực hiện nhiệm vụ
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh theo Kế
hoạch này, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, trực tiếp chỉ đạo và chịu
trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các Kế hoạch của UBND
tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh.

2. Các
Sở, ngành được phân công làm đầu mối theo dõi các Chỉ số thành phần của PCI chịu
trách nhiệm cải thiện đối với các Chỉ số thành phần; tích cực tuyên truyền,
hướng dẫn đầy đủ để đảm bảo các cơ quan, đơn vị phối hợp có cách hiểu đúng, đầy
đủ, thống nhất về mục tiêu của việc cải thiện Chỉ số PCI của tỉnh.

3. Chế độ
báo cáo: Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kế
hoạch trước ngày 15/6/2020 và trước ngày 15/12/2020 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư
để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trên đây là Kế hoạch
thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực
hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, yêu cầu
các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
Gửi bản giấy:
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ KH&ĐT;
– Công ty Điện lực Bắc Kạn, VNPT Bắc Kạn, Vietel Bắc Kạn, Công ty
Bưu chính Bắc Kạn, Công ty cấp và thoát nước Bắc Kạn, Công ty cổ phần môi
trường và công trình đô thị Bắc Kạn;
– Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
Gửi bản điện tử:
– TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c);
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
– UBND các huyện, thành phố;
– LĐVP;
– Lưu: VT, Khởi, Hoàn.

TM.
ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quang Tuyên

Kế hoạch 40/KH-UBND triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file