Tải Kế hoạch 59/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 59/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 59/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 05/02/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 59/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 59/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 59/KH-UBND

Bắc
Kạn, ngày 05
tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2021
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Thực hiện Quyết định số
184/QĐ-BNN-QLCL ngày 12/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Kế
hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021,
UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong
lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

I. MỤC TIÊU

Tăng cường công tác phối hợp giữa các
Sở, ngành, địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chất lượng,
an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật,
thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm
thủy sản đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

II. KẾT QUẢ VÀ CHỈ
SỐ CẦN ĐẠT

– Triển khai, thực hiện tốt các văn bản
chỉ đạo của cấp trên; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông,
quảng bá chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm.

– 100% cán bộ đầu mối quản lý công
tác an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp cấp huyện, thành phố được hỗ
trợ hướng dẫn việc thống kê, đánh giá phân loại và ký cam kết sản xuất, kinh
doanh thực phẩm an toàn theo quy định.

– Tăng cường nâng cao kiến thức về an
toàn thực phẩm cho các nhóm đối tượng, đảm bảo 80% người sản xuất, chế biến,
kinh doanh thực phẩm; người tiêu dùng, người quản lý được cập nhật kiến thức về
ATTP.

– Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản
đảm bảo an toàn thực phẩm đạt từ 94% trở lên.

– 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh
nông lâm sản thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực
phẩm được đánh giá, xếp loại A, B.

– 100% các HTX, doanh nghiệp có sản
phẩm tham gia OCOP được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
đối với sản phẩm nông lâm, thủy sản và được kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm
(nếu có).

– Tỷ lệ các cơ sở sản xuất ký cam kết
sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đạt 80% trên tổng số cơ sở thuộc diện ký
cam kết.

– 100% thông tin phản ánh về mất an toàn
thực phẩm rõ địa chỉ trên địa bàn được kiểm tra đột xuất, xác minh, xử lý thông
tin.

III. CÁC NHIỆM VỤ
TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

1. Công tác chỉ đạo
điều hành

– Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số
17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản
lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới.

– Triển khai diện rộng Thông tư
38/2018/TT-BNN-PTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày
31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT để quản lý tổng thể, toàn diện điều kiện
đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm
trên địa bàn.

– Tăng cường sự phối hợp giữa Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các khối đoàn thể và các cơ quan chuyên môn
trong triển khai các Chương trình phối hợp tuyên truyền, giám sát sản xuất,
kinh doanh nông sản an toàn.

– Các ngành: Y tế, Nông nghiệp và
PTNT, Công Thương tăng cường hoạt động liên ngành trong lĩnh vực an toàn thực
phẩm.

– Phát huy vai trò chỉ đạo, tăng cường
trách nhiệm của UBND và Ban Chỉ đạo công tác ATTP các cấp đặc biệt là xã, phường,
thị trấn.

2. Tuyên truyền
các chính sách, pháp luật; thông tin, truyền thông về ATTP

2.1. Tuyên truyền các chính sách,
pháp luật đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy
sản và đội ngũ cán bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATTP, các hội
viên thuộc Ủy ban mặt trận tổ quốc và khối đoàn thể tại cơ sở.

– Tùy vào đối tượng mà lựa chọn các nội
dung phổ biến, tuyên truyền như quy định của pháp luật về ATTP, hành vi bị cấm
trong sản xuất kinh doanh nông sản; quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất
kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; quy định về xử phạt hành chính, xử lý
hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

– Phổ biến chính sách hỗ trợ của Nghị
quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn,
Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của
quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

2.2. Thông tin, truyền thông về ATTP

– Hướng dẫn về tiêu chí đánh giá sản
xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

– Thông tin, quảng bá các cơ sở sản
xuất, kinh doanh nông sản an toàn; sản phẩm nông, lâm, thủy sản được kiểm soát
an toàn thực phẩm theo chuỗi.

– Cập nhật, công khai kết quả phân loại
A, B, C các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh;
thông tin đầy đủ, kịp thời về tình trạng mất an toàn thực phẩm và cơ sở sản xuất,
kinh doanh không đảm bảo an toàn thực phẩm.

– Phối hợp với Báo, Đài Phát thanh và
Truyền hình… phổ biến pháp luật, thông tin quản lý chất lượng vật tư nông
nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm và truyền thông quảng bá sản xuất, kinh doanh
nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn hoặc các cơ sở vi phạm về quản lý
chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm.

3. Mở rộng tổ chức
sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn

– Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân quy
mô nhỏ áp dụng sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm; sản xuất, kinh
doanh nông sản theo chuỗi liên kết cung ứng thực phẩm an toàn, truy xuất được
nguồn gốc gắn với xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.

– Phát triển các vùng trồng trọt,
chăn nuôi, giết mổ gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm;
xây dựng, duy trì và phát triển các mô hình chuỗi liên kết sản xuất nông lâm thủy
sản an toàn thực phẩm.

– Nhân rộng mô hình thực hiện chương
trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP); liên kết theo chuỗi giá trị trên địa
bàn toàn tỉnh.

– Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất,
kinh doanh nông lâm sản và thủy sản về sản xuất, kinh doanh, chế biến, phát triển
thị trường đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

4. Công tác thanh
tra, kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng ATTP

– Thực hiện thanh, kiểm tra về quản
lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP hoặc liên ngành về quản lý chất lượng vật
tư nông nghiệp, đẩy mạnh hậu kiểm, thanh tra đột xuất cơ sở kinh doanh vật tư
nông nghiệp, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, sản
phẩm xử lý môi trường thủy sản, cơ sở giết mổ, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông
sản thực phẩm nhỏ lẻ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm; truy xuất
và xử lý triệt để các cơ sở sản xuất, nhập khẩu đưa sản phẩm
vi phạm chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP ra lưu thông trên thị trường.

– Lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm
các sản phẩm nông lâm, thủy sản có rủi ro cao, tiêu thụ nhiều nhằm kịp thời
phát hiện, cảnh báo và thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc các trường hợp vi phạm
an toàn thực phẩm.

5. Tổ chức lực lượng,
nâng cao năng lực

– Cử cán bộ tham gia lớp đào tạo, bồi
dưỡng về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm do
trung ương tổ chức.

– Các địa phương kiện toàn, bố trí
cán bộ, công chức theo dõi thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý chất lượng vật
tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

– Tiếp tục hỗ trợ cấp huyện, thành phố
trong công tác thống kê, đánh giá phân loại, thẩm định các cơ sở sản xuất kinh
doanh nông lâm thủy sản.

IV. NGUỒN KINH PHÍ

Các đơn vị bố trí kinh phí đã được
giao năm 2021 để triển khai các nội dung theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị
trong Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và PTNT

– Tham mưu, thực hiện công tác quản
lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
theo thẩm quyền được giao.

– Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với
các đơn vị trực thuộc Sở, thường xuyên phối hợp, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các
đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện triển khai Kế hoạch hành
động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 có hiệu quả.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị
liên quan tăng cường công tác thanh, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và
an toàn thực phẩm.

– Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận
tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở
Nông nghiệp và PTNT.

– Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện
về UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT định kỳ hàng tháng, quý, năm theo quy định.

2. Sở Công Thương

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT
thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chất lượng VTNN, an toàn thực phẩm tại
các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành
Công Thương; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP theo quy
định của pháp luật.

3. Cục Quản lý thị trường tỉnh

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc
lưu thông hàng hoá trên thị trường, phát, hiện kịp thời các hành vi kinh doanh
hàng hóa thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, sản xuất, buôn bán thực
phẩm giả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và công
bố danh sách trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Sở Y tế

Tăng cường thực hiện công tác quản lý
nhà nước về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, chế
biến thực phẩm. Tuyên truyền cho chủ các cơ sở, nhà hàng, bếp ăn tập thể lựa chọn
thực phẩm đảm bảo an toàn có xác nhận của cơ quan chuyên môn.

5. Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường,
công an các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan quản lý thị trường phát hiện
đường dây nhập lậu; cơ sở tàng trữ mua bán chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc
thú y ngoài danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam. Chủ trì hoạt động đấu
tranh phòng, chống và xử lý tội phạm về an toàn thực phẩm theo quy định.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT
tăng cường công tác thanh, kiểm tra cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm
nông lâm thủy sản nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

6. Sở Thông tin và Truyền thông,
Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT,
Sở Y tế, Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác tuyên
truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng vật tư nông
nghiệp, an toàn thực phẩm, tác hại sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc bảo vệ
thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam và các nguy cơ gây mất
ATTP trong sản xuất kinh doanh nông sản.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc
tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Phối hợp với cơ quan chuyên môn của Sở
Nông nghiệp và PTNT thực hiện tuyên truyền các quy định của pháp luật về an
toàn thực phẩm, các tiêu chí để đánh giá sản xuất, kinh doanh nông sản đảm bảo
an toàn thực phẩm.

Vận động hội viên, đoàn viên chấp
hành các quy định về an toàn thực phẩm, tích cực tham gia tham gia phát hiện, tố
giác các trường hợp buôn bán, sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm, thuốc bảo vệ thực
vật ngoài danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân sản
xuất kinh doanh nông sản không đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm.

8. UBND các huyện, thành phố

– Ban hành kế hoạch, phân công nhiệm
vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng và UBND xã phường, thị trấn, đồng thời phối
hợp với cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện nội dung, nhiệm
vụ cụ thể của Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông
nghiệp năm 2021.

– Tổ chức thực hiện các nội dung được
phân công tại Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn
về việc phân cấp quản lý nhà nước về ATTP thuộc trách nhiệm của ngành Nông nghiệp
và PTNT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

– Chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng
kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP theo phân cấp. Tuyên truyền
đến cán bộ công chức, người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng về ATTP trong
lĩnh vực nông nghiệp.

– Kiện toàn, bố trí cán bộ, công chức
theo dõi thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý chất lượng, vật tư nông nghiệp, an
toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

9. Thời
gian gửi báo cáo

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện,
thành phố báo cáo kết quả thực hiện định kỳ trước ngày 15 hàng tháng;
báo cáo tổng kết năm trước ngày 15/12/2021 về Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở
Nông nghiệp và PTNT tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/12/2021.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu
thấy cần sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong
lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 yêu cầu Thủ trường các cơ quan, đơn vị chủ động
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
– Bộ Nông nghiệp và PTNT
(b/c);
– Cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản (b/c);
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– UBMTTQ tỉnh;
– HLHPN tỉnh, HND tỉnh (P/h);
– Các Sở: NN&PTNT, Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền thông;
– Công an tnh;
– Cục Quản lý thị trường tỉnh;
– Báo Bắc Kạn, Đài PT&TH tnh (P/h);
– UBND các huyện, thành phố;
– LĐVP (Ô. Thất);
– Lưu: VT, Cúc.

TM.
ỦY
BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Thị Minh Hoa

Kế hoạch 59/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file