Tải Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 65/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày ban hành: 24/03/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
65/KH-UBND

Quảng
Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH

TRIỂN
KHAI ĐỀ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT PHỤC VỤ VÙNG SÂU, VÙNG
XA, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2021 – 2030” TRÊN ĐỊA
BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Quyết định số 4452/QĐ-BVHTTDL
ngày 31/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Chương
trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải
đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030”, theo đề nghị của Sở Văn hóa và
Thể thao tại Tờ trình số 104/TTr-SVHTT ngày 01/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Kế hoạch triển khai Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục
vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như
sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích:

– Tuyên truyền hiệu quả các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua các
hoạt động của Chương trình văn hóa, nghệ thuật;

– Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

– Xây dựng, tổ chức hiệu quả các hoạt
động văn hóa, nghệ thuật nhằm nâng cao mức hưởng thụ và đời sống văn hóa cho
đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; góp phần
xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường quan hệ hợp tác, đoàn
kết hữu nghị giữa đồng bào các dân tộc vùng biên giới; phát huy vai trò làm chủ
của đồng bào trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển
du lịch.

2. Yêu cầu:

– Đổi mới phương thức tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng
sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện
mỗi địa phương.

– Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ
thuật đa dạng, phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm thiết
thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; có sự thống nhất đồng bộ trong công tác chỉ
đạo tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Khảo sát, thống kê, đánh giá
thực trạng

Tổ chức khảo sát, điều tra thống kê
về thực trạng hưởng thụ văn hóa,
nghệ thuật các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc
thiểu số để đưa ra các giải pháp phù hợp cho người dân được tham gia, hưởng
thụ, sáng tạo các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; Lựa chọn, tổ chức hoạt động
văn hóa, nghệ thuật ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu
số phù hợp với điều kiện mỗi địa phương; Xây dựng mô hình điểm Câu lạc bộ văn
hóa, nghệ thuật ở thôn, bản, làng và các khu dân cư vùng sâu, vùng xa, biên
giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số làm cơ sở nghiên cứu, nhân rộng. Thời gian
khảo sát và đề xuất xây dựng các mô hình hoàn thành trong năm 2021.

2. Tổ chức hoạt
động biểu diễn nghệ thuật (Biểu diễn nghệ thuật quần chúng và biểu diễn nghệ
thuật chuyên nghiệp)

– Tổ chức đoàn nghệ thuật chuyên
nghiệp và không chuyên đi biểu diễn phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên
giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Ưu tiên biểu diễn
loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc có nguy cơ bị mai một, thất truyền.

– Tổ chức liên hoan các đội tuyên truyền văn hóa của Bộ đội Biên phòng
trong toàn tỉnh. Tham gia liên hoan cấp toàn quốc được tổ chức định kỳ 04
năm/lần. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao điểm sáng văn hóa biên giới.

3. Tổ chức các
ngày hội, giao lưu liên hoan, hội diễn văn hóa nghệ thuật

– Tham gia định kỳ ngày hội, giao
lưu, liên hoan văn hóa, thể thao, du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số
theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021-2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tổ chức.

– Tổ chức các ngày hội, lễ hội, liên
hoan, hội thi, hội diễn văn hóa, nghệ thuật quần chúng, chợ phiên đặc sắc của
dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện.

– Tổ chức các hoạt động liên hoan,
giao lưu, hội thi văn hóa nghệ thuật quần chúng cơ sở, đặc biệt là các thôn,
bản. Định hướng sưu tầm, bảo tồn các bài hát, điệu múa truyền thống, nghi thức
diễn xướng dân gian, các giá trị văn hóa, các dân tộc trên địa bàn để truyền
dạy cho lớp trẻ. Tổ chức liên hoan các câu lạc bộ văn nghệ dân gian trên địa
bàn tỉnh Quảng Ninh.

4. Tổ chức hoạt
động điện ảnh ở cơ sở

– Tổ chức chiếu phim lưu động đảm bảo
từ 02 đến 04 buổi/xã/năm.

– Xây dựng chuyên mục văn hóa, nghệ
thuật dân tộc thiểu số và tổ chức truyền thanh trên hạ tầng truyền thông của
Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh.

5. Tổ chức các
cuộc thi, sáng tác về đề tài dân tộc thiểu số

– Tổ chức các cuộc thi, liên hoan,
các cuộc vận động sáng tác văn học, kịch bản phim, kịch bản sân khấu, nhạc,
thơ, ảnh, mỹ thuật, ca khúc, phát thanh, báo chí về đề tài dân tộc thiểu số,
miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số. Lựa
chọn các tác phẩm có chất lượng nội dung tốt để phổ biến, tuyên truyền trong cộng đồng.

– Tổ chức các chuyến đi thực tế cho
văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số 01 lần/năm.

6. Tổ chức hoạt
động thư viện và phát triển văn hóa đọc

– Đẩy mạnh hoạt động hệ thống thư viện, hỗ trợ các xã vùng đồng bào dân tộc
thiểu số xây dựng tủ sách thư viện
cấp xã và tại các đồn Biên phòng. Hàng năm trang bị, bổ sung sách,
báo ấn phẩm văn hóa cho tủ sách thôn, bản. Đặc biệt chú ý tăng cường các loại sách
song ngữ tiếng dân tộc. Thư viện các cấp phối hợp với các đồn biên phòng tổ chức
phục vụ và luân chuyển sách đến với bạn đọc tại các điểm trường phổ thông, các
xã và dịp thích hợp.

– Tổ chức các đợt thi đọc sách, các
buổi bình thơ, nói chuyện về sách, các hội thi, giới thiệu tuyên truyền sách,
kể chuyện sách tại các điểm vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc
thiểu số.

7. Tổ chức các
hoạt động triển lãm, trưng bày

Tổ chức triển lãm tranh, ảnh nghệ
thuật, hiện vật, tư liệu, sách báo, sản phẩm văn hóa vào dịp lễ, tết các sự
kiện trọng đại của đất nước, địa phương nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách
của Đảng và Nhà nước, tạo cơ hội để nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa,
biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận nhiều sản phẩm văn hóa nghệ thuật.

8. Tuyên truyền,
gi
i thiệu,
quảng bá văn hóa truyền thống, phát triển du lịch

– Xây dựng các sản phẩm văn hóa
truyền thống đặc sắc phục vụ du lịch góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn
hóa truyền thống và nâng cao đời sống kinh tế – văn hóa cho đồng bào trên địa
bàn.

– Vận động các tổ chức, cá nhân hợp
tác và đầu tư cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại vùng sâu, vùng xa, biên
giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; nghiên cứu tổ chức đoàn diễn viên, nghệ
thuật các dân tộc thiểu số đi giao lưu, biểu diễn giới thiệu văn hóa truyền
thống ở trong nước và nước ngoài.

– Tổ chức tuyên truyền hoạt động văn
hóa nghệ thuật, chuyên mục phù hợp với vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo,
vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn qua các phương tiện thông tin đại
chúng. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động
thông tin, tuyên truyền.

– Tổ chức ghi hình, thu âm, sản xuất
đĩa DVD các hoạt động Chương trình văn hóa, nghệ thuật để phát sóng hoặc chuyển
cho các trung tâm văn hóa và các thôn, bản làm tư liệu hoặc phát lại vào những
ngày lễ, hội. Sản xuất ấn phẩm văn hóa, sách nghiệp vụ, các loại băng, đĩa có
nội dung, hình thức phù hợp cấp cho các xã đặc biệt khó khăn, xã còn khó khăn.

9. Công tác
nghiên cứu, bồi dưỡng

– Nghiên cứu, sưu tầm các làn điệu
dân ca, dân vũ, nhạc cụ các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một, thất truyền để
bảo tồn và phát huy.

– Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng
cao chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng triển khai các hoạt động của
Chương trình văn hóa, nghệ thuật.

10. Công tác
khen thưởng

Tổ chức tôn vinh, khen thưởng (vào
dịp sơ kết và tổng kết kế hoạch) đối với tác giả có tác phẩm về đề tài dân tộc
thiểu số đạt giá trị nghệ thuật, nhân văn. Tôn vinh các nghệ nhân có công trình
truyền dạy văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc. Có hình thức động viên,
khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao, có nhiều đóng góp trong
việc tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên
giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân
cấp và được giao hàng năm cho các đơn vị, địa phương; kết hợp với các nguồn huy động
xã hội hóa của các thành phần trong xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ban,
ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung
nhiệm vụ trong kế hoạch; Xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hàng năm
triển khai thực hiện.

– Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, Đoàn nghệ thuật Quảng Ninh xây dựng kế
hoạch tổ chức các đợt chiếu phim lưu động, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục
vụ vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

– Tổ chức ngày hội, các cuộc liên
hoan, hội thi, hội diễn văn hóa, nghệ thuật cấp tỉnh. Phối hợp với Hội Văn học Nghê thuật tỉnh phát động các cuộc thi
sáng tác kịch bản, nhạc, thơ, ảnh về đề tài dân tộc, thiểu số, miền núi, vùng sâu,
vùng xa, biên giới, hải đảo.

– Tăng cường các hoạt động luân
chuyển sách đến cơ sở phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa,
biên giới, hải đảo.

– Tổ chức, thành lập các đoàn nghệ
thuật quần chúng không chuyên tham gia các cuộc Liên hoan, Ngày hội văn hóa do
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

– Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng
cao chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp kỹ năng triển khai các hoạt động của Chương trình văn hóa, nghệ thuật.

– Nghiên cứu, sưu tầm các làn điệu
dân ca, dân vũ, nhạc cụ các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một, thất truyền để
bảo tồn và phát huy.

– Tham mưu xây dựng các cơ chế chính
sách đặc thù hỗ trợ nghệ nhân, nghệ sỹ, già làng, trưởng thôn, bản, người uy
tín trong việc truyền dạy văn hóa
truyền thống cho lớp trẻ.

– Tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết
kế hoạch triển khai thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tổng kết và đề
xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao, có nhiều đóng góp
trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa,
biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

– Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo
chí, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố tăng cường
công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, nội dung
phù hợp với vùng sâu, vùng xa,
biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn trên các
phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, thông tin điện
tử…Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động thông
tin tuyên truyền.

– Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông tỉnh, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các
huyện, thị xã, thành phố tổ chức ghi hình, thu âm, sản xuất đĩa DVD các hoạt
động Chương trình văn hóa, nghệ thuật để phát sóng hoặc chuyển cho các trung
tâm văn hóa và các thôn, bản làm tư liệu hoặc phát lại vào những ngày lễ, hội.

3. Sở Tài chính: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các nội
dung của Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

4. Ban Dân tộc: Trên cơ sở lồng ghép các chương trình, đề án, dự án về phát triển kinh
tế, văn hóa, xã hội các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đầu tư xây dựng hoàn
thiện hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
tỉnh

– Tổ chức liên hoan các đội tuyên
truyền văn hóa các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh và tham gia
liên hoan toàn quốc. Đẩy mạnh,
nâng cao hiệu quả hoạt động “Điểm sáng văn hóa biên giới”. Tuyên truyền, vận
động đồng bào các dân tộc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn
với phát triển kinh tế, du lịch.

– Chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp
với thư viện các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tổ chức phục vụ và luân
chuyển sách đến với bạn đọc tại
các điểm trường phổ thông, các xã, bản vào các dịp thích hợp.

6. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh: Chủ trì tổ chức, phát động các cuộc thi sáng tác văn học, kịch bản,
nhạc, thơ, ảnh về đề tài dân tộc, thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên
giới, hải đảo, đặc biệt mở các trại sáng tác cho văn nghệ sỹ người dân tộc, tổ
chức các chuyến đi thực tế cho văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số 01 lần/năm;
tổ chức cho văn nghệ sỹ của tỉnh đi sáng tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị
xã, thành phố

– Chỉ đạo tổ chức khảo sát, điều tra
thống kê về thực trạng hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật các dân tộc vùng sâu vùng
xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số tại địa phương. Xây dựng các mô hình điểm câu lạc bộ
văn hóa, nghệ thuật thôn, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.
Có kế hoạch đầu tư hỗ trợ trang bị âm ly, loa đài, máy chiếu, micro, máy phát
điện để tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

– Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa phát
huy vai trò làm chủ trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.
Mỗi thôn bản thành lập 01 đến 02 Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ hoạt động hiệu quả
và duy trì hàng năm tổ chức liên hoan, giao lưu các Câu lạc bộ 01 đến 02 lần
phù hợp với điều kiện địa phương.

– Tổ chức các ngày hội, lễ hội, liên
hoan, hội thi, hội diễn văn hóa nghệ thuật quần chúng ở cơ sở, chợ phiên đặc
sắc của các dân tộc; các hoạt động trưng bày, triển lãm nghệ thuật nhằm tạo cơ hội để nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới,
hải đảo, vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận nhiều sản phẩm văn hóa nghệ thuật.

– Thực hiện thống kê, rà soát và tiếp
tục sưu tầm, bảo tồn các điệu hát, điệu múa truyền thống, tiếng nói, chữ viết,
các nghề thủ công truyền thống, nghi thức diễn xướng dân gian, các giá trị văn
hóa các dân tộc trên địa bàn. Tổng hợp báo cáo để Sở Văn hóa và Thể thao có cơ
sở đề xuất chính sách hỗ trợ nghệ thân, nghệ sỹ, già làng, trưởng thôn, bản, người uy tín trong việc truyền
dạy văn hóa truyền thống cho lớp trẻ.

– Tăng cường luân chuyển sách báo đến
các xã, thôn, bản vùng sâu vùng xa phục vụ nhân dân. Tổ chức các đợt thi đọc
sách, các buổi bình thơ, nói chuyện về sách, các hội thi, giới thiệu tuyên
truyền sách, kể chuyện sách tại các điểm vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo.

– Bố trí nguồn kinh phí cần thiết để
triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ vùng sâu vùng xa, biên giới
hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.

– Huy động, khuyến khích các doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa nghệ
thuật tại địa phương.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa
phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương chủ động triển khai xây
dựng kế hoạch hàng năm tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân
tỉnh, qua Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 30/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.


Nơi nhận:
– TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND
tỉnh (báo cáo);
– Bộ VHTTDL (báo cáo);
– Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
– Các Sở, ban, ngành: VHTT, TTTT, Tài chính,
Ban Dân tộc, Ban XDNTM, Hội VHNT
tỉnh;
– Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– V0, V1-3, VX1, DL2, TM1-5;
– Lưu: VT, VX1.
12b-KH07

TM.
ỦY BAN NHAN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hạnh

 

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file