Tải Kế hoạch 662/KH-BCĐTW về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 662/KH-BCĐTW về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 ban hành

Số hiệu: 662/KH-BCĐTW Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 Người ký: Nguyễn Thị Hương
Ngày ban hành: 05/02/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 662/KH-BCĐTW về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 662/KH-BCĐTW về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 ban hành

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU
TRA KINH TẾ NĂM 2021

——-

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 662/KH-BCĐTW

Hà Nội, ngày 05
tháng 2 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

CÔNG
TÁC TUYÊN TRUYỀN TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021

Thực hiện Quyết định số
307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều
tra kinh tế năm 2021, Quyết định số 1344/QĐ- BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm
2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 phối hợp với Bộ Nội vụ (đơn vị
được giao chủ trì điều tra cơ sở hành chính năm 2021) thống nhất xây dựng kế hoạch
tuyên truyền cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Cung cấp thông tin đến các tầng lớp
nhân dân về mục đích, ý nghĩa, đối tượng, đơn vị, thời điểm, hình thức, kế hoạch,
nội dung tiến hành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và điều tra cơ sở hành
chính năm 2021 (sau đây viết gọn là Tổng điều tra); trách nhiệm của các cấp,
các ngành; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong cuộc Tổng điều tra;

– Giúp đơn vị được điều tra hiểu và nhận
thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong Tổng điều tra, tích cực phối hợp với các lực
lượng điều tra cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời;

– Tăng cường sự phối hợp của các cấp,
các ngành, các tầng lớp nhân dân. Phối hợp với các cấp hỗ trợ tối
đa các nguồn lực cho Tổng điều tra.

2. Yêu cầu

– Công tác tuyên truyền phải thực hiện
trọng tâm, trọng điểm, tiếp cận được các đối tượng, đơn vị điều tra, đảm bảo hiệu
quả và thiết thực;

– Nội dung, hình thức tuyên truyền
phong phú, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và thời gian cụ thể;

– Trong quá trình thực hiện công tác
tuyên truyền tại địa phương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp cần huy động sự
tham gia tích cực của toàn hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân;

– Thời gian thực hiện tuyên truyền:

Đợt 1: Tháng 2-5 năm 2021, tuyên truyền
về điều tra doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở hành chính.

Đạt 2: Tháng 6-7 năm 2021, tuyên truyền
về điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

II. NỘI DUNG TUYÊN
TRUYỀN

Công tác tuyên truyền được tập trung
vào các nội dung tại Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Quyết định số
1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban
hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày
26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở
hành chính năm 2021. Nội dung cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của
cuộc Tổng điều tra.

2. Tuyên truyền về đối tượng Tổng điều
tra.

3. Tuyên truyền về đơn vị Tổng điều
tra.

4. Tuyên truyền về thời điểm tiến hành
Tổng điều tra.

5. Tuyên truyền về hình thức thu thập
thông tin.

6. Tuyên truyền về kế hoạch tổ chức thực
hiện Tổng điều tra.

7. Tuyên truyền về nội dung của cuộc Tổng
điều tra.

8. Tuyên truyền về quyền hạn, nghĩa vụ,
trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong quá trình thực hiện cuộc Tổng
điều tra.

III. HÌNH THỨC TUYÊN
TRUYỀN

1. Tuyên truyền trên sóng phát thanh,
truyền hình, báo chí

– Tuyên truyền trên sóng phát thanh,
truyền hình, báo viết, báo điện tử ở Trung ương, địa phương;

– Sử dụng hệ thống loa truyền thanh cơ
sở (cấp huyện/cấp xã, thôn/ ấp/ bản).

2. Tuyên truyền trên cổng/trang thông
tin điện tử

– Chính phủ;

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã;

– Tổng cục Thuế; Cục Thuế;

– Tổng cục Thống kê; Tạp chí Con số và
Sự kiện: Viện Khoa học Thống kê;

– Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương.

3. Tin nhắn: Nhắn tin gửi tới các
tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin.

4. Băng rôn, khẩu hiệu; pa-nô,
áp phích, logo:
Cấp tỉnh, huyện,
xã căn cứ tình hình thực tế, thực hiện tuyên truyền tại nơi công cộng (trụ sở
cơ quan nhà nước, Ban chỉ đạo các cấp, bưu điện văn hóa xã, tuyến phố chính,…).

5. Họp tổ dân phố, khối phố: Đối với cơ sở
sản xuất kinh doanh cá thể thuộc Phường, Thị trấn.

6. Tuyên truyền khác

– Tuyên truyền tại cuộc họp giao ban
Báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương;

– Tuyên truyền tại các cuộc họp báo; họp
giao ban; hội nghị;

– Tuyên truyền trên Tạp chí Con số và
Sự kiện; Thông tin khoa học Thống kê; Bảng điện tử (LED) của Cục Thống kê,…;

– Thẻ điều tra viên;

– Cổ động thông qua các đội tuyên truyền
văn hóa lưu động và các hoạt động văn hóa thể thao;

– Tổ chức Lễ ra quân trên cả nước.

IV. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH

1. Ở Trung ương

a) Đợt 1: Tuyên truyền điều tra doanh
nghiệp; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở hành chính.

– Ngày 02/3/2021: Tuyên truyền tại buổi
họp giao ban Báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương.

– Từ ngày 25/02 đến ngày 5/3/2021:

+ Phát sóng video tuyên truyền trên
VTV1, VTV3; Chạy chữ dưới chân màn hình các bản tin và chương trình thời sự của
VTV1; Phát sóng hỏi đáp về Tổng điều tra trên VOV1, VOV2;

+ Tuyên truyền chuyên đề về Tổng điều
tra trên VOV1;

+ Tuyên truyền phóng sự trên VTV1 và
Truyền hình Thông tấn xã;

+ Bài viết trên một số báo in, báo điện
tử.

– Từ tháng 02 đến tháng 5 năm 2021:
Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ
Thông tin và Truyền thông; Trang thông tin điện tử Tổng cục Thống kê, Tổng cục
Thuế, Viện Khoa học Thống kê, Tạp Con số và Sự kiện.

– Tháng 3 năm 2021: Gửi tin nhắn tới
các thuê bao điện thoại.

b) Đợt 2: Tuyên truyền điều tra cơ sở
sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

– Ngày 29/6/2021: Tuyên truyền tại buổi
họp Báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương.

– Từ ngày 30/6 đến ngày 10/7:

+ Phát sóng video tuyên truyền trên
VTV1, VTV3; Chạy chữ dưới chân màn hình các bản tin và chương trình thời sự của
VTV1; Phát sóng hỏi đáp về Tổng điều tra trên VOV1, VOV2;

+ Tọa đàm trên VTV1;

+ Tuyên truyền phóng sự trên VTV1,
VOV1, Truyền hình thông tấn xã;

+ Các bài viết trên báo in, báo điện tử;

+ Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện
tử Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông; Trang thông
tin điện tử Tổng cục Thống kê, Viện Khoa học Thống kê, Tạp chí Con số và Sự kiện.

– Tháng 7 năm 2021: Gửi tin nhắn tới
các thuê bao điện thoại.

2. Ở địa phương

a) Cấp tỉnh: Tuyên truyền trên sóng
phát thanh, truyền hình, báo chí; Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Trang thông tin điện tử và Bảng điện tử (LED) của Cục Thống kê,…

– Từ tháng 02 năm 2021: Đăng tải các
bài viết về công tác chuẩn bị Tổng điều tra ở Trung ương và địa phương;

– Từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2021:
Tuyên truyền về điều tra doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở hành
chính. Ngoài tuyên truyền trên các phương tiện nêu trên, còn tuyên truyền trên
Trang thông tin điện tử của Cục Thuế địa phương;

– Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021:
Tuyên truyền về điều tra cơ sở kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín
ngưỡng.

b) Cấp huyện,

(1) Tuyên truyền trên sóng phát thanh

– Đợt 1: Từ tháng 2 đến tháng 5 năm
2021: Tuyên truyền về điều tra doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở
hành chính.

– Đợt 2: Từ tháng 6 đến tháng 7 năm
2021: Tuyên truyền về điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn
giáo, tín ngưỡng.

(2) Từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2021:
Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện
tử của Ủy ban nhân dân huyện, xã; khẩu hiệu, áp phích, pa-nô, băng rôn tại các
điểm công cộng và trên các trục đường giao thông chính.

Tổng cục Thống kê thiết kế mẫu logo,
khẩu hiệu theo mẫu đính kèm tại Kế hoạch này. Mẫu pa-nô, áp phích, băng rôn Ban chỉ đạo
Tổng điều tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động thiết kế phù hợp
với nội dung tuyên truyền của cuộc Tổng điều tra và kinh phí tuyên truyền của địa
phương.

(3) Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021:
Tuyên truyền tới các cơ sở
sản xuất kinh doanh cá thể ở Tổ dân phố, khối phố thuộc Phường, Thị trấn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo
Tổng điều tra kinh tế Trung ương

a) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và
kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền trong Tổng điều tra.

b) Biên soạn, sản xuất các tài liệu
tuyên truyền:

– Hỏi và Đáp về Tổng điều tra; soạn nội
dung tin nhắn do Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê chủ trì phối hợp với Cục Thu
thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê;

– Chuyên san trên Tạp chí Con số và Sự
kiện do Tạp chí Con số và Sự kiện chủ trì; chuyên san Thông tin Khoa học thống
kê do Viện Khoa học Thống kê chủ trì;

– Phóng sự, tọa đàm, phim quảng bá về
Tổng điều tra; tập tin hỏi đáp về Tổng điều tra (file MP3) phát trên sóng phát
thanh, phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương do Tạp chí
Con số và Sự kiện chủ trì;

– Logo, khẩu hiệu, mẫu thẻ điều tra
viên do Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê chủ trì;

– Nội dung phối hợp tuyên truyền với Tổng
cục Thuế do Cục Thu thập dữ liệu và ứng
dụng công nghệ thông tin thống kê chủ trì.

c) Trình Bộ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo
ký văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo
các doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở kinh doanh cá thể hợp tác với
điều tra viên trong quá trình tổ chức cuộc Tổng điều tra.

d) Làm việc với Bộ Thông tin và Truyền
thông, Tổng cục Thuế để phối hợp tuyên truyền cuộc Tổng điều tra.

đ) Phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ
và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp để tuyên truyền tới các tổ chức, chức sắc
tôn giáo, tín ngưỡng tạo điều kiện cho điều tra viên thực hiện thu thập thông
tin.

2. Ban chỉ đạo
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền
phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị và kinh phí được giao.

3. Ban Chỉ đạo Tổng
điều tra cấp tỉnh và cấp huyện

a) Xây dựng kế hoạch, nội dung về công
tác tuyên truyền cuộc Tổng điều tra tại địa phương.

b) Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện
tử Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện; Trang thông tin điện tử của Cục
Thống kê, Cục Thuế địa phương; Bảng điện tử (LED) của Cục Thống kê tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương.

c) Làm việc với cơ quan truyền thông,
đài, báo địa phương để tuyên truyền kịp thời cho cuộc Tổng điều tra; Phối hợp với
cấp có thẩm quyền ở địa phương đề xuất hỗ trợ nguồn lực tham gia vào công tác
tuyên truyền.

d) Gửi tập tin về hỏi đáp Tổng điều
tra (file MP3) và tài liệu tuyên truyền cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp dưới.

đ) Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai
công tác tuyên truyền.

4. Ban Chỉ đạo Tổng điều
tra cấp xã

a) Chỉ đạo đài phát thanh xã tuyên
truyền trên loa phát thanh.

b) Tuyên truyền trên Trang thông tin
điện tử Ủy ban nhân dân xã (nếu có).

c) Chỉ đạo Tổ dân phố, khối phố tuyên
truyền tới cơ sở kinh doanh cá thể nhằm hợp tác với điều tra viên cung cấp
thông tin trung thực, đầy đủ, kịp thời.

d) Phối hợp, hỗ trợ nguồn lực tham gia
vào công tác tuyên truyền.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc
Tổng điều tra có quy mô, phạm vi rộng, đối tượng điều tra lớn, tính chất phức tạp.
Đề nghị các cấp, các ngành tích cực tham gia nhằm đảm bảo thắng lợi của cuộc Tổng
điều tra./.

 


Nơi nhận:

Bộ trưởng, Trưởng BCĐTW (để báo
cáo);
– Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để biết)
– Các thành viên BCĐTW;
– Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (để thực hiện);
Tổ TT BCĐTW;
– Trưởng ban BCĐ cấp tỉnh;
– Cục Thống tỉnh, thành
phố trực thuộc TW;
– Các đơn vị thuộc TCTK: TMDV, CNXD, TKQG, TKTH (website), KHTC, TTDL, CSSK,
VTKE; PCTT;
– Lưu: VT, PCTT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Nguyễn Thị Hương

 

Mẫu
logo, khẩu hiệu, thẻ điều tra viên, nội dung tin nhắn sử dụng trong Tổng điều
tra kinh tế năm 2021

1. Mẫu Logo:

 

2. Mẫu khẩu hiệu:

 

3. Mẫu thẻ điều tra
viên

 

Kế hoạch 662/KH-BCĐTW về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file