Tải Kế hoạch 6654/KH-UBND về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021 – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 6654/KH-UBND về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021

Số hiệu: 6654/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Thái Bảo
Ngày ban hành: 15/06/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 6654/KH-UBND về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021 – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 6654/KH-UBND về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6654/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 15 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH

TỔ
CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỚI THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2021

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng
6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 13/2021/NĐ-CP
ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ
chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16
tuổi đến dưới 18 tuổi;

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch
tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đối
thoại với thanh niên để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của thanh niên về xây dựng,
thực hiện chính sách, pháp luật; cung cấp, phổ biến chính sách, pháp luật đối
với thanh niên; giải đáp vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh
niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước đối với thanh
niên.

– Thông qua chương trình gặp gỡ đối
thoại nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác chăm lo, phát
triển thanh niên. Qua đó, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ những
nguyện vọng, sáng kiến, hiến kế, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực
hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh,
giải quyết việc làm cho thanh niên.

2. Yêu cầu

– Nội dung đối thoại phải sát thực
tế, gắn với đối tượng và nhu cầu chính đáng của thanh niên; tinh thần đối thoại
thẳng thắn, cởi mở, chân tình.

– Việc tổ chức phải hiệu quả, có ý
nghĩa và đảm bảo thời gian.

II. CHỦ ĐỀ, HÌNH THỨC ĐỐI THOẠI

1. Chủ đề: “Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với thanh niên tỉnh Đồng Nai
về khởi nghiệp, lập nghiệp”

2. Hình thức đối thoại

Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Chủ
tịch UBND tỉnh với đoàn viên, thanh niên.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Dự kiến trong tháng Quý III/2021. Sau khi công bố công khai trên Cổng
thông tin điện tử của tỉnh ít nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức đối thoại theo
quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Thanh niên và tùy vào tình hình diễn biến của
dịch bệnh Covid-19 sẽ có thông báo cụ thể thời gian và giấy mời sau.

2. Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ (dự kiến
150 người)

1. Chủ trì đối thoại: Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Thành phần khách mời

– Thường trực Tỉnh ủy;

– Thường trực HĐND tỉnh;

– Đại diện một số Ban đảng: Ban Tổ
chức Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

– Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;

– Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh;

– Đại diện một số tổ chức, doanh
nghiệp tiêu biểu của tỉnh (khoảng 10 người).

3. Thành phần lãnh đạo các sở,
ban, ngành, địa phương

Thành phần đại biểu tham dự có trách
nhiệm tham mưu Chủ tọa những nội dung trao đổi thuộc
ngành, lĩnh vực quản lý do đại biểu thanh niên nêu vấn đề trong buổi đối thoại,
gồm:

– Văn phòng UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn và
các sở: Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động – Thương binh và Xã hội; Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du
lịch; Công Thương; Tài chính; Khoa học và Công nghệ và Ban Dân tộc;

– Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh;

– Lãnh đạo một số đơn vị ngành dọc
đóng trên địa bàn tỉnh (Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh, Cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước…);

– Đại diện lãnh đạo UBND các huyện,
thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa;

– Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ và
công chức phụ trách công tác thanh niên các Phòng Nội vụ cấp huyện: 22 đại biểu.

4. Thành phần đại biểu đại diện
thanh niên

– Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn:
02 đại biểu;

– Đại diện lãnh đạo Ủy ban Hội liên
hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh, Ban
Thường vụ các huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc: 30 đại biểu.

– Thành phần lực lượng đoàn viên,
thanh niên, gồm:

+ Đại diện Đoàn trường tiêu biểu: 10
đại biểu;

+ Đại diện Đoàn xã tiêu biểu: 10 đại
biểu;

+ Đại diện thanh niên làm kinh tế
giỏi; thanh niên có mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; thanh niên học sinh,
sinh viên: 30 người.

(Có thông
báo và giấy mời đến thành phần tham dự sau)

V. KỊCH BẢN, NỘI DUNG ĐỐI THOẠI

1. Kịch bản

– Ổn định tổ chức;

– Văn nghệ chào mừng (Sở Văn hóa –
Thể thao và Du lịch phụ trách)

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

– Mời chủ trì đối thoại lên vị trí
đối thoại;

– Phát biểu đề dẫn của Chủ tịch UBND
tỉnh;

– Đại biểu thanh niên đặt câu hỏi (Tỉnh
đoàn phụ trách chuẩn bị)
;

– Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các
sở, ban, ngành liên quan trả lời;

– Phát biểu kết luận của Chủ tịch
UBND tỉnh.

(Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ xây dựng kịch bản chi tiết)

2. Nội dung đối thoại

– Trao đổi về vấn đề nghề nghiệp việc
làm;

– Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp;

– Phương pháp
khởi nghiệp;

– Công tác phối hợp giữa Đoàn thanh
niên và chính quyền địa phương;

– Những vấn đề khác mà đoàn viên,
thanh niên quan tâm.

VI. Kinh
phí thực hiện

Kinh phí thực hiện kế hoạch này được
bổ sung từ nguồn ngân sách của tỉnh theo quy định.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

– Chủ trì tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh
kế hoạch tổ chức đối thoại, trao đổi thống nhất với các cơ quan, đơn vị liên
quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, lập dự toán kinh phí đối
với các nội dung liên quan, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh để chuẩn bị các điều
kiện cần thiết tổ chức tốt chương trình.

– Phối hợp Tỉnh đoàn và các cơ quan,
đơn vị có liên quan tổng hợp các nội dung theo nhóm vấn đề để trả lời tại cuộc
đối thoại những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung không thuộc
thẩm quyền thì ghi nhận và gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy
định.

– Tham mưu văn bản của Chủ tịch UBND
tỉnh kết luận nội dung đối thoại và gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên
quan xem xét, giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Thanh niên.

2. Đề nghị Tỉnh đoàn

– Chọn cử đại biểu và lập danh sách
thành phần đại biểu đại diện thanh niên tham dự chương trình gửi về UBND tỉnh
(qua Sở Nội vụ) trong tháng 6/2021 và phát hành thư mời đối với thành
phần đại biểu đại diện thanh niên, phân công cán bộ phụ trách theo từng nhóm
đại biểu.

– Định hướng đại biểu thanh niên nêu
vấn đề, ý kiến tham gia đối thoại theo nội dung kế hoạch này; tổng hợp các nội
dung vấn đề quan tâm của đại biểu thanh niên, chọn lọc, chuẩn bị những câu hỏi
để trao đổi, giải đáp tại chương trình đối thoại gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội
vụ) trong tháng 6/2021.

– Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ xây
dựng nội dung, kịch bản chi tiết của chương trình.

3. Văn phòng UBND tỉnh

– Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật
chất cần thiết để tổ chức tốt chương trình đối thoại (phát hành thư mời, hậu
cần, bố trí Hội trường, âm thanh, ánh sáng, maket…).

– Tuyên truyền trên Cổng thông tin
điện tử của tỉnh về việc tổ chức Chương trình đối thoại theo quy định tại khoản
2 Điều 10 Luật Thanh niên.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ thẩm định
kinh phí thực hiện kế hoạch và tham mưu UBND tỉnh trình duyệt theo quy định.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Chuẩn bị các nội dung, thông tin về
hỗ trợ khởi nghiệp nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về chương trình hỗ
trợ khởi nghiệp của tỉnh cho thanh niên, phối hợp Sở Nội vụ xây dựng chương
trình chi tiết, trả lời những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

6. Sở Lao động – Thương binh và Xã
hội

Chuẩn bị các nội dung, thông tin về
nghề nghiệp, việc làm trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cần
thiết cho thanh niên, phối hợp Sở Nội vụ xây dựng chương trình chi tiết, trả
lời những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

7. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ đầu
giờ (khoảng 20 phút) với chủ đề ca ngợi quê hương, biển đảo, Bác Hồ và lý tưởng
thanh niên để phục vụ đối thoại.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình
Đồng Nai

– Chuẩn bị người dẫn chương trình đối
thoại.

– Tổ chức thông tin, tuyên truyền và
đưa tin về buổi đối thoại.

9. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự
nghiệp thuộc UBND tỉnh

– Phối hợp Tỉnh đoàn trong việc thu
thập ý kiến của thanh niên trên địa bàn tỉnh.

– Chuẩn bị các nội dung báo cáo, các
số liệu liên quan đến giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh
niên theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, địa bàn và chuẩn bị nội dung
câu trả lời những câu hỏi, thắc mắc của đại biểu thanh niên trao đổi tại Chương
trình đối thoại.

10. UBND cấp huyện

Hỗ trợ kinh phí và bố trí phương tiện
đưa đón đại biểu của huyện và đoàn đại biểu thanh niên của địa phương tham dự
chương trình đối thoại đạt hiệu quả, an toàn.

Trên đây Kế hoạch tổ chức Chương
trình đối thoại “Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với thanh niên tỉnh Đồng
Nai về khởi nghiệp, lập nghiệp”
. Quá trình triển khai thực hiện nếu có
khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về UBND
tỉnh (qua Sở Nội vụ – Điện thoại: 0251.822535) để kịp thời xem xét, giải
quyết./.


Nơi nhận:
– Bộ Nội vụ (Vụ CTTN);
– TT Tỉnh y;
– TT HĐND tỉnh;
– TT Ủy ban MTTQVN tỉnh;
– Các Ban đảng TU: Dân vận, Tuyên giáo, Tổ chức;
– Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tnh;
– Các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh;
– Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;
– Báo Đồng Nai;
– UBND các huyện, thành phố;
– Chánh, các PCVP. UBND tỉnh;
– Lưu: VT, KGVX, QTTV, CTTĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Thái Bảo

Kế hoạch 6654/KH-UBND về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file