Tải Kế hoạch 733/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg và Chỉ thị 22-CT/TU về tăng cường công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 733/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg và Chỉ thị 22-CT/TU về tăng cường công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 733/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 07/05/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Kế hoạch 733/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg và Chỉ thị 22-CT/TU về tăng cường công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

ỦY BAN NHÂN
DÂN
TỈNH LAI CHÂU
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 733/KH-UBND

Lai Châu, ngày
07 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC
HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32/CT-TTG, NGÀY 05/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ CHỈ THỊ
SỐ 22-CT/TU, NGÀY 22/4/2019 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC
PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày
05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa
cháy tại khu dân cư; Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH)
trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xây dựng Kế hoạch
triển khai, thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH,
YÊU CẦ
U

1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; Chỉ thị
số 22-CT/TU, ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác
PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh Lai Châu; nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa
bàn. Nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ sở trong
công tác PCCC&CNCH.

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà
nước đối với công tác PCCC&CNCH cũng như việc chấp hành các quy định
của pháp luật về PCCC tại các cơ sở
sản xuất, kinh doanh, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, khu dân
cư. Tổ chức tốt công tác phòng cháy và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về lực
lượng, phương tiện để tham gia chữa cháy kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu
quả do cháy, nổ gây ra.

3Quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả,
có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong triển khai
thực hiện công tác PCCC&CNCH trên địa bàn.

II. NHIỆM VỤ
TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số
47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Chương trình hành động số
01-CTr/TU, ngày 28/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW;
Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác
cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC; đồng thời,
triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, nội
dung trong Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính
phủ và Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai
Châu.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến
thức, kỹ năng về PCCC&CNCH nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần
trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân
trên địa bàn; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ theo phương
châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong công tác
PCCC&CNCH; xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC
gắn với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa và phong trào bảo
vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng những
tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH trên địa
bàn toàn tỉnh.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và
có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công
tác PCCC&CNCH, nhất là đối với các cơ sở, địa bàn trọng điểm, nguy cơ
cao về cháy nổ. Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các
quy định của pháp luật về PCCC. Rà soát, chấn chỉnh, từng bước thực hiện đồng
bộ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là các điều kiện về đường giao
thông, thông tin liên lạc, nguồn nước phục vụ công tác PCCC&CNCH;

Xây dựng, kiện
toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ, lực
lượng dân phòng; tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ, quan tâm đầu tư kinh
phí trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thực hiện tốt chế độ,
chính sách đối với người tham gia công tác PCCC&CNCH; bảo đảm có đủ
phương tiện, dụng cụ PCCC&CNCH theo đúng quy định của pháp luật… góp phần
phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ.

4. Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, ngăn
chặn, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn như: Thực
hiện và duy trì tốt các điều kiện đảm bảo công tác PCCC khi lập các dự án, quy
hoạch đô thị, khu dân cư, khu rừng phòng hộ…; các dự án xây dựng các công trình phải thực hiện đầy đủ các quy định
về PCCC từ khi thiết kế đến khi nghiệm thu và đưa vào hoạt
động; chủ động đầu tư, mua sắm thiết bị, phương tiện PCCC tại chỗ; tăng cường
công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác PCCC&CNCH
trên địa bàn.

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể hệ
thống cơ sở về PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh; xây dựng, sửa chữa trụ sở làm
việc của các Tổ, Đội chữa cháy khu vực tại các huyện; trang bị phương tiện phục
vụ công tác PCCC&CNCH; đầu tư xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ
thống PCCC, các trụ nước chữa cháy, bến bãi lấy nước; thực hiện chế độ bảo hiểm
cháy nổ bắt buộc; bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để bảo
đảm cho công tác PCCC&CNCH; xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH vững
mạnh đảm bảo được trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện PCCC&CNCH.

III. PHÂN CÔNG
NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

– Phối hợp với
các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến
thức, pháp luật về PCCC&CNCH và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ
về PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra cho lực
lượng PCCC ở các tổ chức, cá nhân làm việc tại các cơ sở sản
xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao và quần chúng Nhân
dân; chú trọng xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tế
tại từng cơ sở. Tham mưu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC
(04-10) hàng năm.

– Tăng cường công
tác thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC, phúc tra việc thực
hiện các yêu cầu, kiến nghị về công tác PCCC tại các cơ sở trọng điểm về chính
trị – kinh tế – văn hóa – xã hội, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao nhất
như: Các chợ, khu dân cư đông người, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gas, nhà hàng ăn uống, kho hàng hóa…,
khu dân cư, hộ gia đình vừa ở vừa kết hợp kinh doanh buôn bán; kiên quyết xử lý
nghiêm những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về
PCCC.

– Kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở xây dựng phương án
PCCC&CNCH; tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu
nạn, cứu hộ cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; bố trí lực
lượng phương tiện thường trực, sẵn sàng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
để xử lý kịp thời và có hiệu quả các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra,
không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

– Phối hợp với các sở, ban,
ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, đề xuất
UBND tỉnh bố trí quỹ đất xây dựng để thành lập các Tổ, Đội Cảnh sát chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ khu vực tại địa bàn các huyện chưa có lực lượng chữa cháy
chuyên nghiệp; đề xuất kinh phí sửa chữa các Tổ, Đội chữa cháy khu vực đã được
thành lập, kinh phí phục vụ cho hoạt động, trang bị phương tiện cho Lực
lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC
cơ sở…. và đảm bảo chế độ chính sách khen thưởng
kịp thời cho lực lượng này.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ
Chỉ huy Biên phòng tỉnh

– Phối hợp chặt chẽ với Công an
tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và thực hiện tốt công tác PCCC
đối với các đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh quản
lý theo quy định tại Nghị định số 78/NĐ-CP, ngày 01/9/2011 của Chính phủ quy
định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện
công tác PCCC đối với các cơ sở Quốc phòng, Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, ngày
12/7/2010 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã
hội và nhiệm vụ quốc phòng.

– Tổ chức tự kiểm tra các điều
kiện an toàn PCCC đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; chủ động trang
bị đầy đủ các dụng cụ, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đảm bảo sẵn
sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

3. Sở Xây dựng

– Căn cứ chức
năng nhiệm vụ của đơn vị, trong quá trình thẩm định các đề án quy hoạch, dự án
khu đô thị, khu dân cư tập trung, các nhà cao tầng phải
xem xét đối với các nội dung yêu cầu, quy định về PCCC&CNCH
cho đảm bảo với quy định của pháp luật về PCCC&CNCH.

– Trong quá trình
cấp phép xây dựng hoặc cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở liền kề, nhà ở
liền kề mặt phố….. cần chú ý đến các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC, thoát
nạn theo quy định. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu với UBND
tỉnh ban hành quy định, biện pháp cụ thể xử lý nghiêm,
dứt điểm đối với các nhà chuyển đổi công năng vừa ở,
vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng, thu mua phế liệu…, nhưng không
bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC.

– Phối hợp với
các ngành chức năng liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra các
điều kiện an toàn về PCCC trong việc quy hoạch, xây dựng các dự án, công trình
đảm bảo an toàn PCCC&CNCH theo đúng nội dung được phê duyệt.

4. Sở Thông
tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu

– Chỉ đạo các đơn
vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
kiến thức, biện pháp bảo đảm an toàn về PCCC, kỹ năng thoát nạn khi có cháy,
nổ, tai nạn, sự cố xảy ra phù hợp với điều kiện thực tế và tiếng nói các
dân tộc trên địa bàn tỉnh.

– Phối hợp với
Công an tỉnh xây dựng các tin, bài, chuyên đề, phóng sự về PCCC&CNCH trên
địa bàn, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cũng như ý thức, trách nhiệm của các
tầng lớp Nhân dân trong công tác PCCC&CNCH.

5. Sở
Giáo dục và Đào tạo

– Nghiên cứu xây
dựng nội dung, bố trí thời gian phù hợp nhằm bồi dưỡng
kiến thức, kỹ năng về PCCC để lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa trong các
nhà trường cho phù hợp với từng cấp học, bậc học. Chỉ đạo các đơn vị trực
thuộc, các nhà trường thường xuyên phối hợp với Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH
tổ chức các hoạt động tuyên truyền về PCCC&CNCH trong đội ngũ cán bộ, giáo
viên, học sinh, sinh viên.

– Trang bị đầy đủ
phương tiện PCCC&CNCH tại chỗ cho các trường học, mua bảo hiểm cháy nổ bắt
buộc cho các cơ sở giáo dục theo quy định hiện hành; yêu cầu các cơ sở, đơn vị
trực thuộc quản lý thường xuyên tự kiểm tra công tác PCCC, hệ thống điện, chống
sét, hệ thống thoát nạn; sắp sếp hồ sơ, tài liệu, dụng cụ học tập đảm bảo an
toàn; thường xuyên tự kiểm tra việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt khu vực bếp
ăn; định kỳ tổ chức các hoạt động thực hành, diễn tập để hình thành kỹ năng ứng
phó, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn sự cố xảy ra trong học đường.

6. Sở
Công T
hương

– Tăng cường công
tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán,
tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng hóa có đặc tính nguy
hiểm cháy, nổ trên địa bàn để chủ động phòng, ngừa cháy, nổ xảy ra. Xử lý nghiêm
các trường hợp không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC.

– Chỉ đạo các
công ty điện lực tiến hành tổng kiểm tra hệ thống điện, mạng lưới điện để phòng
ngừa nguy cơ gây mất an toàn PCCC từ hệ thống điện; hướng dẫn các cơ sở sản
xuất, kinh doanh, người dân các biện pháp sử dụng điện đảm bảo an toàn.

7. Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội

– Chủ trì phối
hợp với các sở, ngành liên quan tập trung rà soát, kiểm tra năng lực các tổ
chức, cá nhân quản lý, sử dụng các thiết bị hàn, cắt kim loại. Xử lý nghiêm các
trường hợp không bảo đảm yêu cầu, đình chỉ hoạt động đối với tổ chức, cá nhân
khi phát hiện nguy cơ mất an toàn về PCCC. Hướng dẫn người lao động sử dụng
trang thiết bị bảo hộ lao động.

– Nghiên cứu bổ
sung nội dung kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về PCCC, kỹ năng thoát nạn, cứu
người vào chương trình giảng dạy, hoạt động thực tế, thực hành trong đào tạo
nghề tại cơ sở do Sở Lao động ‑ Thương binh và Xã hội quản lý. Nghiên cứu quy
định về chế độ chính sách cho người tham gia hoạt động chữa cháy và cứu nạn,
cứu hộ bị thương, bị mất tích, bị chết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chữa
cháy và cứu nạn, cứu hộ.

8. Sở
Kế hoạch và Đầu tư

– Chủ trì, phối
hợp các sở, ngành chức năng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh có cơ chế, chính sách
huy động các nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC&CNCH. Trong đó, tập trung
ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các điều kiện
bảo đảm công tác PCCC&CNCH.

– Yêu cầu các tổ
chức, cá nhân khi đầu tư, xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Lai
Châu phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường

– Chủ trì phối hợp với đơn vị liên
quan tham mưu UBND tỉnh bố trí quỹ đất để thành lập các Tổ, Đội Cảnh sát chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ tại trung tâm các huyện.

– Phối hợp với các sở, ngành, UBND
các huyện, thành phố rà soát, lập danh sách các cơ sở có nguy cơ cao về cháy, nổ,
độc hại, ô nhiễm môi trường qua đó tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch di dời, xử lý.

10. Sở
Tài chính:
Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an
tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phân bổ ngân sách hàng năm từ nguồn ngân
sách của tỉnh phục vụ cho hoạt động PCCC&CNCH của các cơ quan, đơn vị và
trang bị phương tiện, kinh phí tập huấn, chế độ chính sách cho lực lượng PCCC
cơ sở, lực lượng dân phòng theo quy định của Luật PCCC.

11. Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Phối hợp với các
sở, ngành chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ rừng và PCCC rừng; xây dựng kế hoạch
tổ chức thực tập, diễn tập phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng đối với
các khu rừng; tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, phân công thường trực,
canh phòng ở những khu vực trọng điểm để quản lý người vào rừng trong mùa hanh
khô và phát hiện xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra; đề xuất trang bị phương
tiện, dụng cụ PCCC rừng; tổ chức tốt công tác phối hợp, huy động lực lượng,
phương tiện tham gia chữa cháy rừng.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

– Chịu trách nhiệm
quản lý Nhà nước về PCCC tại địa bàn, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản
lý. Khi xảy ra cháy, nổ phải tập trung các lực lượng tổ chức chữa cháy và cứu
nạn, cứu hộ kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy, nổ gây ra.
Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện ngay những giải
pháp, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại địa bàn, khu dân cư. Chịu trách nhiệm
khi để xảy ra cháy, nổ trên địa bàn quản lý.

– Nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về PCCC&CNCH; xây dựng, củng cố lực
lượng dân phòng đảm bảo số lượng, chất lượng; tổ chức mở các lớp tập huấn về
PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC của cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn,
các cơ sở sản xuất kinh doanh; phối hợp với Công an tỉnh tham mưu, quy hoạch, bố
trí quỹ đất xây dựng các Tổ, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực.

– Quan tâm đầu tư
kinh phí cho công tác PCCC&CNCH, xây dựng các bến bãi lấy nước, lắp đặt trụ
nước chữa cháy; sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống PCCC tại các cơ quan, đơn vị, các
chợ; mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các cơ quan đơn vị thuộc diện quản lý,
định kỳ tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại trụ sở cơ quan theo đúng quy
định của Luật PCCC; mua sắm, trang bị phương tiện cho lực lượng PCCC cơ sở, lực
lượng dân phòng.

– Chủ trì, phối
hợp với lực lượng Công an và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đánh giá,
phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cần tăng cường
quản lý Nhà nước về PCCC. Rà soát, quy hoạch khu dân cư, các dự án du lịch cộng
đồng, công trình của người dân làm bằng vật liệu dễ cháy, các cơ sở sản xuất
kinh doanh để có biện pháp phòng ngừa cháy, nổ xảy ra. Thực hiện nghiêm quy
định của pháp luật và chú ý các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC khi cấp phép xây
dựng các dự án, công trình, các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà ở riêng lẻ, nhà
ở liền kề, không để xảy ra tình trạng chiếm dụng, lấn chiếm hành lang an
toàn PCCC, lối thoát nạn, đường giao thông phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

– Tăng cường công
tác kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC tại địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý.
Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm các quy định
của pháp luật về PCCC; vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, buốn bán, hộ
gia đình tự nguyện di rời các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao ra các vị trí đảm bảo
an toàn PCCC.

13. Công ty Điện lực Lai Châu: Chỉ đạo các đơn
vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, đề xuất
khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập của mạng lưới điện hạ áp tại khu dân
cư; có kế hoạch thay thế các tuyến đường dây đã xuống cấp; các trạm biến áp
không đảm bảo công suất phụ tải; thường xuyên khuyến cáo quần chúng Nhân dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. Phối hợp các cơ quan chức
năng, các cấp chính quyền kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang
lưới điện gây nguy cơ cháy, nổ cao theo đúng quy định pháp luật.

14. Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu

– Rà soát hệ
thống trụ nước chữa cháy đô thị, có kế hoạch xây dựng mới, sửa chữa, cải tại,
lắp đặt các trụ nước chữa cháy đô thị tại trung tâm các huyện, thành phố, khu
dân cư tập trung; trước mắt kiểm tra đề xuất thay thế, sửa chữa các trụ nước
chữa cháy đã hỏng tại địa bàn thành phố và tại trung tâm các huyện.

– Thường xuyên
kiểm tra các trụ nước đã được lắp đặt, duy trì và đảm bảo lưu lượng nước phục
vụ công tác chữa cháy.

15. Các Tập đoàn, Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật về đảm bảo an toàn PCCC
trong đầu tư, xây dựng, quản lý kinh doanh… Thực hiện
tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC; phối hợp với
lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC, thực
tập phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng định kỳ hàng năm theo quy định;
trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ đảm bảo số lượng, chất
lượng.

IV. TỔ CHỨC
THỰC HIỆN

1. Yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan theo
chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này xây
dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả.
Định kỳ ngày 15/11 hàng
năm báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng
dẫn các sở, ban, ngành, các Tập đoàn, Công ty, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch; tham mưu
sơ kết, tổng kết, định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả báo
cáo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Công an;
– TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
– UBND các huyện, thành phố;
– Các Công ty, Tập đoàn, Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
– Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tống Thanh Hải

 

Kế hoạch 733/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg và Chỉ thị 22-CT/TU về tăng cường công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file