Tải Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang – Tải File Word, PDF [DownLoad]Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Số hiệu: 38/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/05/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Chính thức có Nghị định về tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP về mức lương cơ sở của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành.

Bạn đang xem: Tải Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Mức lương cơ sở mới này sẽ dùng làm căn cứ:

– Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định tại Điều 2 Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ;

– Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

– Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Nghị định 38/2019/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 và thay thế Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Nội dung văn bản

Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

CHÍNH
PHỦ
——–

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
38/2019/NĐ-CP


Nội, ngày 09 tháng 0
5 năm 2019

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG
VŨ TRANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày
19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18
tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 70/2018/QH14
ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định
mức lương cơ sở đối với cán bộ, cô
ng chức, viên chức
và lực lượng vũ trang.

Điều 1. Phạm vi
điều chỉnh

Nghị định này quy định mức lương cơ sở
áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người
lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các
cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội
và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,
thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện),
ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực
lượng vũ trang.

Điều 2. Đối tượng
áp dụng

Người hưởng lương, phụ cấp quy định tại
Điều 1 Nghị định này bao gồm:

1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến
cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ,
công chức năm 2008.

2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định
tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp
công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010.

4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng
lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng
vũ trang, gồm: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động
trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định
tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực
hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước,
đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức,
nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số
loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên
chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ
chức, hoạt động và quản lý hội.

6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp,
hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc
Quân đội nhân dân Việt Nam.

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ
sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công
an nhân dân.

8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

9. Người hoạt động không chuyên trách
ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Điều 3. Mức lương
cơ sở

1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a) Tính mức lương trong các bảng
lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối
với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt
phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các khoản trích và các chế độ
được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức
lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

3. Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều
chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng
và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Điều 4. Kinh phí
thực hiện

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương:

a) Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi
thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản
có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2019
tăng thêm so với dự toán năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao;

b) Một phần nguồn thu được để lại
theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Sử dụng nguồn thực hiện cải cách
tiền lương năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).

2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương:

a) Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi
thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản
có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2019
tăng thêm so với dự toán năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao;

b) Sử dụng nguồn 50% tăng thu ngân
sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) thực hiện
so với dự toán năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ giao;

c) Sử dụng 50% phần ngân sách nhà nước
giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính (do thực hiện
tinh giản biên chế và đổi mới, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả) và các đơn vị sự nghiệp công lập (do thực hiện đổi
mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn
vị sự nghiệp công lập);

d) Sử dụng nguồn thực hiện cải cách
tiền lương năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có);

đ) Sử dụng nguồn còn dư (nếu có) sau
khi bảo đảm nhu cầu điều chỉnh tiền lương đến mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng,
từ các nguồn:

– Tiết kiệm 10% chi thường xuyên
(không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất
lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2017 được cấp có
thẩm quyền giao.

– Tiết kiệm 10% chi thường xuyên
(không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất
lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2018 tăng thêm so
với dự toán năm 2017 được cấp có thẩm quyền giao.

– 50% tăng thu ngân sách địa phương (không
kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) dự toán năm 2018 so với dự toán
năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ giao.

– 50% tăng thu ngân sách địa phương
(không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) dự toán năm 2019 so với dự
toán năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ giao.

– Một phần nguồn thu được để lại theo
chế độ năm 2019 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Ngân sách trung ương bổ sung nguồn
kinh phí còn thiếu do điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2019 cho các bộ, cơ quan
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương sau khi đã thực hiện các quy định
tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 5. Hiệu lực
thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

2. Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức,
viên chức và lực lượng vũ trang hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực
thi hành.

Điều 6. Trách nhiệm
hướng dẫn và thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Nội
vụ hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định này đối với các đối tượng hưởng
lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức
chính trị – xã hội và hội.

2. Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định
này đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) Hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn
và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở quy định tại Nghị định này;

b) Thẩm định nhu cầu và bổ sung kinh
phí còn thiếu do thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở của các bộ, cơ quan ngang
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương theo quy định tại Nghị định này, tổng
hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương
Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương
và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kim toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực
thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (2b).

TM.
CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file