Tải Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021, 2022 – Tải File Word, PDF [DownLoad]Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021, 2022

Số hiệu: 07/2021/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Vũ Xuân Cường
Ngày ban hành: 15/06/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021, 2022 – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021, 2022

HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 07/2021/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày
15 tháng 6 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH HỖ TRỢ
KINH PHÍ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI NĂM 2021, 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày
22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền
nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước
ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định
số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày
09 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc đề nghị ban hành
Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên
địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2022
; Báo cáo
thẩm tra số: 121/BC-BVHXH ngày 11/6/2021 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân
dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định hỗ trợ kinh phí
tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2021, 2022

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này
quy định hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai,
năm 2021, 2022.

2. Đối tượng áp dụng

a) Người từ 18 tuổi trở lên có hộ khẩu
thường trú hoặc tạm trú trên 06 tháng thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai (trừ các đối
tượng đã được ưu tiên tiêm và miễn phí theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị
quyết 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc
xin phòng Covid-19; những đối tượng được tiêm theo quy định của Chính phủ và
nguồn kinh phí đã được đảm bảo từ ngân sách Trung ương).

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có
liên quan đến việc mua, tiếp nhận, quản lý và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 trên
địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% kinh phí
tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều
này.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực
thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức
thực hiện Nghị quyết. Căn cứ vào khả năng cung ứng vắc xin, xây dựng kế hoạch tiêm
phòng kịp thời, trong đó quy định cụ thể đối tượng được tiêm phòng theo thứ tự
ưu tiên đảm bảo phù hợp công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế – xã
hội trên địa bàn tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân,
các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội
đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
khóa XVI, Kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2021 và có hiệu lực thi
hành từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
– Bộ Y tế; Bộ Tài chính;
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Cục kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
– Kiểm toán Nhà nước Khu vực
VII;
– TT. TU, HĐND, UBND, Đoàn
ĐBQH tỉnh;
– Các đại biểu HĐND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
– TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Lãnh đạo VP.TU, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
– Báo, Đài PT-TH, Công báo, Cổng
TTĐT tỉnh;
– Phòng Công tác HĐND;
– Lưu: VT, VHXH.

CHỦ TỊCH

Vũ Xuân Cường

 

 

Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021, 2022

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file