Tải Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai – Tải File Word, PDF [DownLoad]Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 08/2021/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Vũ Xuân Cường
Ngày ban hành: 15/06/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai

HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 08/2021/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày
15 tháng 6 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

QUY
ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 TẠI CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA
BÀN TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XVI – KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ
chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật
Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18
tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh
truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật
Khám chữa bệnh ngày 23 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật
Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 24 tháng 6
năm 2012;

Căn cứ Nghị định số
177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị
định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số
149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ;

Căn cứ Thông tư số
37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối
đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo
hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp
dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;

Căn cứ Thông tư số
14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc
phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh
trong một số trường hợp;

Xét Tờ trình số 102/TTr-UBND
ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc đề nghị ban
hành Nghị quyết quy định mức giá tạm thời đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
tại các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào
Cai; Báo cáo thẩm tra số 122/BC-BVHXH ngày 11/6/2021 của Ban Văn hóa –
Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
tại các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết
này quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các đơn vị y tế công lập
trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Đối
tượng áp dụng:

a) Các cá nhân có nhu cầu xét
nghiệm SARS-CoV-2;

b) Các cá nhân, tổ chức bắt buộc
phải xét nghiệm SARS-CoV-2 theo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 của cấp có thẩm
quyền nhưng không thuộc đối tượng do Ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm y tế
chi trả.

3. Giá dịch vụ xét nghiệm
SARS-CoV-2

(Chi
tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực
thi hành

1. Ủy ban nhân
dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết; trong trường hợp có
biến động về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo từng thời điểm, giao UBND
tỉnh căn cứ thực tế, chỉ đạo thực hiện theo quy định đồng thời báo cáo HĐND tại
kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc
thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân
dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, Kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2021
và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
– Bộ Y tế; Bộ Tài chính; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Cục kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
– Kiểm toán Nhà nước Khu vực
VII;
– TT. TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
– Các đại biểu HĐND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
– TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Lãnh đạo VP.TU, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
– Báo, Đài PT-TH, Công báo, Cổng
TTĐT tỉnh;
– Phòng Công tác HĐND;
– Lưu: VT, VHXH.

CHỦ TỊCH


Vũ Xuân Cường

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH
VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 08/2021/NQ-HĐND Ngày 15 tháng 6 năm 2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

TT

Danh mục

Mức giá

(đồng)

A

XÉT NGHIỆM THEO PHƯƠNG PHÁP Realtime RT-PCR

 

I

Đối với đơn vị
vừa thực hiện lấy mẫu vừa thực hiện xét nghiệm tại
đơn
vị

 

 

Giá lấy mẫu, bảo quản và xét nghiệm/01 lần/01
người làm mẫu đơn (mức giá bao gồm: Chi phí vật tư trực tiếp
lấy mẫu; bảo quản, chi phí sinh phẩm tách chiết, sinh phẩm cho phản ứng
Realtime RT-PCR, vật tư tiêu hao trực tiếp
)

734.000

II

Đối với đơn vị chỉ thực hiện lấy mẫu (tại
cơ sở
y tế)

 

 

Giá lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm/01 lần/01
người (mức giá bao gồm: Chi phí vật tư trực tiếp lấy mẫu,
bảo quản mẫu bệnh phẩm)

100.000

III

Đối với đơn vị chỉ thực hiện xét nghiệm

 

1

Giá xét nghiệm/01 lần /01 người làm mẫu đơn (mức giá bao gồm: Chi phí sinh phẩm tách chiết, sinh phẩm cho phản
ứng Realtime RT-PCR, vật tư tiêu hao trực tiếp
)

634.000

2

Giá xét nghiệm/01 lần/01 người làm mẫu gộp (lấy giá mẫu đơn chia số lượng mẫu gộp)

Ví dụ: Giá xét nghiệm/01 bệnh nhân làm mẫu
gộp 2, lấy giá mẫu đơn 634.000 chia 2 bằng 317.000; nếu gộp 5 mẫu vào 1 xét
nghiệm thì chia 5, nếu gộp 10 mẫu thì chia 10…

 

B

XÉT NGHIỆM BẰNG TEST NHANH

 

1

Giá lấy mẫu/01 lần/01 người tại đơn vị (mức giá bao gồm: Chi phí vật tư trực tiếp lấy mẫu bệnh phẩm, chưa bao gồm giá mua test nhanh)

36.500

2

Giá mua Tets nhanh theo đơn giá thực tế

 

 

 

Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file