Tải Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về phí thăm quan di tích lịch sử Căn cứ Rừng Sác, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh – Tải File Word, PDF [DownLoad]Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về phí thăm quan di tích lịch sử Căn cứ Rừng Sác, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 09/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Lệ
Ngày ban hành: 09/12/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về phí thăm quan di tích lịch sử Căn cứ Rừng Sác, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về phí thăm quan di tích lịch sử Căn cứ Rừng Sác, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

HỘI
ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
09/2020/NQ-HĐND

Thành
phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH PHÍ THĂM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ CĂN CỨ RỪNG SÁC, HUYỆN CẦN GIỜ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi
, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước
ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP
ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫ
n một số điều của Luật Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC
ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫ
n về phí
và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương;

Xét Tờ trình số 4610/TTr-UBND ngày
03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố
về
việc ban hành phí thăm quan di tích lịch sử Căn cứ Rừng
Sác, huyện Cần Giờ; Báo cáo thẩm tra số 804/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của
Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố
;
ý
kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành phí thăm quan di tích lịch sử Căn cứ Rừng
Sác, huyện Cần Giờ, cụ thể:

1. Đối tượng áp dụng: Khách thăm quan
trong và ngoài nước

2. Mức thu: Mức thu phí đối với người
lớn là 35.000đ/lần/người

3. Đối tượng miễn, giảm:

a) Đối tượng miễn: Người cao tuổi,
người khuyết tật, lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, Hội cựu chiến
binh, hộ nghèo, trẻ em dưới 7 tuổi.

b) Đối tượng giảm 50%: trẻ em từ 7 tuổi
đến dưới 16 tuổi, học sinh, sinh viên.

4. Tỷ lệ để lại, tổ chức thu, nộp, quản
lý, sử dụng nguồn thu: Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi tổ chức thu và được
giữ lại 100% số tiền phí thu được để trang trải các chi phí của đơn vị theo quy
định.

5. Thời điểm áp dụng: từ ngày 01
tháng 01 năm 2021.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển
khai, thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Phí và Lệ phí và các
quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các
Ban, Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt
chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân
dân Thành phố Hồ Chi Minh Khóa IX, Kỳ họp thứ hai mươi ba thông qua ngày 09
tháng 12 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế
các nội dung về phí thăm quan di tích lịch sử được quy định tại Nghị quyết số
124/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về
ban hành các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố./.


Nơi nhận:
– Ủy ban Thường vụ Quốc
hội;
– Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
– Bộ Tài chính;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Thường trực Thành ủy;
– Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;
– Thưng trực Hội đồng nhân dân thành phố;
– Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
– Ban Thưng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố;
– Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
– Văn phòng Thành ủy;
– Văn phòng ĐĐBQH và HĐND TP: CVP, PVP;
– Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;
– Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố;
– Thường trực HĐND, UBND 24 quận, huyện;
– Trung tâm Công báo thành phố;
– Phòng CTHĐND: TP, PTP; Phòng HC-TC;
– Lưu: VT, (P.CTHĐND-Tr).

CHỦ
TỊCH

Nguyễn Thị Lệ

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về phí thăm quan di tích lịch sử Căn cứ Rừng Sác, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file