Tải Nghị quyết 09/2021/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 do Quốc hội ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Nghị quyết 09/2021/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 09/2021/QH15 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Vương Đình Huệ

Ngày ban hành: 25/07/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Bạn đang xem: Tải Nghị quyết 09/2021/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 do Quốc hội ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Nội dung văn bản

Nghị quyết 09/2021/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Nghị quyết số:
09/2021/QH15

Hà Nội, ngày 25
tháng 7 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2022

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội
số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Luật Hoạt động giám
sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình số
07/TTr-UBTVQH15 ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến
Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; Báo cáo số 15/BC-UBTVQH15 ngày 25
tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến các
vị đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội
dung chương trình giám sát

1. Tại kỳ họp thứ 3

a) Xem xét các báo cáo của Chính
phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội
và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế
– xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; báo cáo về công tác thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước
năm 2020; báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải
quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 và các báo cáo khác của các cơ
quan hữu quan theo quy định của pháp luật;

b) Tiến hành chất vấn và trả lời
chất vấn của đại biểu Quốc hội;

c) Xem xét báo cáo giám sát
chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ
khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”
;

d) Xem xét báo cáo của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu
Quốc hội (nếu có).

2. Tại kỳ họp thứ 4

a) Xem xét các báo cáo của
Chính phủ về: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách
nhà nước năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách
nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023; việc thực hiện mục
tiêu quốc gia về bình đẳng giới; tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết
của Quốc hội; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm
và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và các báo cáo khác của các cơ quan
hữu quan theo quy định của pháp luật;

b) Xem xét các báo cáo của Chính
phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết
khiếu nại, tố cáo; các báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám
sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, kết quả tiếp
công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công
dân gửi đến Quốc hội;

c) Tiến hành chất vấn và trả lời
chất vấn của đại biểu Quốc hội;

d) Xem xét báo cáo giám sát
chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí giai đoạn 2016-2021”
;

e) Xem xét các báo cáo công tác
năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;
Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán
nhà nước;

g) Xem xét báo cáo của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu
Quốc hội (nếu có).

Điều 2. Tổ
chức thực hiện

1. Quốc hội giao Ủy ban Thường
vụ Quốc hội ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị
quyết này; xây dựng Đề án đổi mới hoạt động giám sát để triển khai trong năm
2022 và các năm tiếp theo; chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát của Hội đồng
Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; hướng dẫn Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc
hội trong việc thực hiện hoạt động giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng
hợp kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát; báo cáo kết quả thực hiện
chương trình giám sát của Quốc hội, làm cơ sở cho việc dự kiến chương trình
giám sát của năm tiếp theo, bảo đảm gắn kết giữa hoạt động giám sát với hoạt động
lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

2. Căn cứ vào chương trình giám
sát của Quốc hội và điều kiện, tình hình thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội
đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội
chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình, báo cáo
kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm,
tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những nội dung đổi mới cụ thể, thiết thực, khả
thi, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát.

3. Tổng Thư ký Quốc hội, Văn
phòng Quốc hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ
chức thực hiện, tăng cường các điều kiện đảm bảo để hoạt động giám sát được tiến
hành một cách thuận lợi, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

4. Các cơ quan, tổ chức, cá
nhân có liên quan có trách nhiệm báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính
xác những thông tin, tài liệu cần thiết về nội dung giám sát theo yêu cầu; thực
hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát; xác định rõ
nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc không thực
hiện hoặc thực hiện chưa tốt các kiến nghị và báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội về kết quả thực hiện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối
cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các cơ quan của Quốc hội,
Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có
liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp và tổ chức thực hiện có
hiệu quả Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày
25 tháng 7 năm 2021.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Vương Đình Huệ

 

Nghị quyết 09/2021/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 do Quốc hội ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file