Tải Nghị quyết 113/NQ-CP năm 2020 về đàm phán Hiệp định Tương trợ Tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam – Thái Lan do Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Nghị quyết 113/NQ-CP năm 2020 về đàm phán Hiệp định Tương trợ Tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam – Thái Lan do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 113/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/07/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Nghị quyết 113/NQ-CP năm 2020 về đàm phán Hiệp định Tương trợ Tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam – Thái Lan do Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Nghị quyết 113/NQ-CP năm 2020 về đàm phán Hiệp định Tương trợ Tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam – Thái Lan do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 113/NQ-CP

Hà Nội, ngày
30 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN
HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ GIỮA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM VÀ VƯƠNG QUỐC THÁI LAN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Hiến pháp năm 2013;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6
năm 2015;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4
năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-CTN ngày 14
tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch nước về việc đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp
trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương
quốc Thái Lan;

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại các Công văn:
số 18/TTr-BTP ngày 31 tháng 3 năm 2020, số 1694/BTP-PLQT ngày 11 tháng 5 năm
2020,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Phê duyệt Phương án đàm phán Hiệp
định Tương trợ Tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan (Hiệp định) như kiến nghị của Bộ Tư pháp
tại các Công văn: số 18/TTr-BTP ngày 31 tháng 3 năm 2020 và số 1694/BTP-PLQT
ngày 11 tháng 5 năm 2020 nêu trên.

Điều 2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với
các Bộ, ngành thành lập Đoàn đàm phán Hiệp định, gồm đại diện các cơ quan: Văn
phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm
sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và tổ chức đàm phán
theo quy định.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ
tục đối ngoại theo quy định hiện hành.

Điều 4. Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan
trung ương liên quan bố trí trong dự toán kinh phí chi hoạt động thường xuyên
đã được giao để phục vụ đàm phán và ký Hiệp định theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ
ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao và Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Các Bộ: TP, NG, CA, TC;
– VPCP: PCN Cao Huy, Trợ lý TTgCP,
các Vụ: PL, TH, NC, TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT(3).GT

TM. CHÍNH
PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

Nghị quyết 113/NQ-CP năm 2020 về đàm phán Hiệp định Tương trợ Tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam – Thái Lan do Chính phủ ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file