Tải Nghị quyết 1239/NQ-UBTVQH14 năm 2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]



Nghị quyết 1239/NQ-UBTVQH14 năm 2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 1239/NQ-UBTVQH14 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Tòng Thị Phóng
Ngày ban hành: 24/03/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Nghị quyết 1239/NQ-UBTVQH14 năm 2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Nghị quyết 1239/NQ-UBTVQH14 năm 2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

ỦY BAN THƯỜNG
VỤ
QUỐC HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
1239/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày
24 tháng 3 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
NAM ĐỊNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số
77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 và
Luật số 47/2019/QH14;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân
tỉnh Nam Định tại Tờ trình số 09/TTr-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2021 và đề nghị
của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 183/TTr-BCTĐB ngày 20 tháng 3 năm
2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng
nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kể từ ngày 18 tháng 3
năm 2021.

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
và ông Nguyễn Phùng Hoan theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

TM. ỦY BAN
THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tòng Thị Phóng

 

 

Nghị quyết 1239/NQ-UBTVQH14 năm 2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file