Tải Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Tải File Word, PDF [DownLoad]Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 14/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Lệ
Ngày ban hành: 09/12/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI
ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
14/2020/NQ-HĐND

Thành
phố
Hồ Chí Minh, ngày
09 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ HỖ TRỢ CHI PHÍ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS VÀ HỖ
TRỢ CHI PHÍ CÙNG CHI TRẢ THUỐC KHÁNG VI RÚT HIV CHO NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS CÓ THẺ
BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19
tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổ
i, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm
2019;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng
11 năm 2008; Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước
ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi
tiết thi
hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của
Chí
nh phủ quy định chi tiết
và hướng dẫ
n biện pháp thi hành một số điều
của Luật Bảo hiể
m y tế;

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của
Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc khá
ng HIV được
mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
và hỗ
trợ chi phí
cùng chi trả đối với thuốc kháng
HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS;

Xét Tờ trình số 4623/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân thành phố về hỗ trợ chi
phí mua thẻ
bả
o hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành
phố
Hồ Chí Minh; Báo cáo
thẩm tra số
799/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng
nhân dân thành phố
tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế
cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV
cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định về chế độ hỗ trợ chi phí mua
thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và chế độ hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm
HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Thành phố
Hồ Chí Minh phát hành.

2. Đối tượng và mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm
y tế cho người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ bảo hiểm y tế thuộc nhóm tham gia bảo
hiểm y tế theo hộ gia đình quy định tại Điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày
17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi
hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế là các đối tượng bao gồm:

– Người nhiễm có hộ khẩu tại Thành phố
Hồ Chí Minh.

– Người nhiễm có tên trong sổ tạm trú
tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia điều trị HIV/AIDS tại các phòng khám ngoại trú công lập và ngoài công lập thuộc mạng
lưới phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố từ 06 tháng
trở lên.

b) Hỗ trợ toàn bộ chi phí còn lại sau
khi trừ đi chi phí do bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định tại Điều 22 của Luật
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 đối với thuốc
kháng vi rút HIV (thuốc ARV) được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn
quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm
y tế do cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố phát hành tham gia điều trị tại các
phòng khám ngoại trú công lập và ngoài công lập thuộc mạng lưới phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Nguồn tài trợ, viện trợ.

b) Nguồn ngân sách nhà nước.

c) Nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức
thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ
chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định
của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân
thành phố, các Ban, Tổ Đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám
sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực
thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX, Kỳ họp thứ hai mươi ba thông qua ngày 09
tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.


Nơi nhận:
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực Hội đồng nhân dân
thành phố;
– Thường trực Ủy ban nhân dân
thành phố;
– Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN
thành phố;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội thành
phố;
– Đại biểu Hội đồng nhân dân
thành phố;
– Văn phòng Thành ủy;
– Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND
thành phố;
– Văn phòng Ủy ban nhân dân
thành phố;
– Thủ trưng các
sở, ban, ngành thành phố;
– Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
– Trung tâm Công báo thành phố;
– Lưu: VT, (P.CTHĐND-Phụng).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lệ

 

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file