Tải Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre – Tải File Word, PDF [DownLoad]Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 17/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Phan Văn Mãi
Ngày ban hành: 31/10/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17/2020/NQ-HĐND

Bến
Tre, ngày
31 tháng 10 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI
BỎ MỘT PHẦN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2018/NQ-HĐND NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 2018 VỀ MỘT SỐ
CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA IX – KỲ HỌP THỨ 18
(KỲ HỌP ĐỂ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản
quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số
15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển
kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp;

Xét Tờ trình số 5627/TTr-UBND
ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Nghị quyết
bãi bỏ một phần Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên
địa bàn tỉnh Bến Tre; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế – ngân sách Hội đồng
nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ
họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Điều 4 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm
2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển
hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Chính sách hỗ trợ đầu tư kết cấu
hạ tầng cho hợp tác xã nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư số
15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển
kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ
chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân
tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám
sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng
nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, kỳ họp thứ 18 (kỳ họp để giải quyết công việc
phát sinh đột xuất) thông qua ngày 31 tháng 10 năm 2020 và có hiệu lực thi hành
từ ngày 10 tháng 11 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
– Ủy ban Thường vụ quốc hội;
– Chính phủ;
– Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT;
– Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ tư pháp;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre;
– Đại biểu HĐND tỉnh;
– Ủy ban nhân dân tỉnh;
– Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
– Các sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, Tư pháp;
– Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
– TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
– Báo Đồng khởi, Đài PT-TH tỉnh;
– Trang TTĐT HĐND tỉnh, Trung tâm TTĐT tỉnh;
– Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phan Văn Mãi

 

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file