Tải Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre – Tải File Word, PDF [DownLoad]Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 18/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Phan Văn Mãi
Ngày ban hành: 31/10/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 18/2020/NQ-HĐND

Bến
Tre, ngày
31 tháng 10 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY
ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI LÒNG
ĐƯỜNG, HÈ PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA IX – KỲ HỌP THỨ 18
(KỲ HỌP ĐỂ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản
quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày
25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số
11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số
100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy
định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số
120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số
85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn
về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 4880/TTr-UBND
ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ban hành Nghị
quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và
sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Báo
cáo thẩm tra của Ban kinh tế – ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức thu,
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố
trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Đối tượng nộp phí

Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố phù hợp với quy
hoạch của tỉnh để trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô; để đậu xe ô tô tại các tuyến
đường có tổ chức thu phí trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 3. Các trường hợp không
thu hoặc miễn thu phí khi sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố

1. Không thu phí đối với các
trường hợp:

a) Hoạt động tuyên truyền đường
lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Thi công xây dựng, sửa chữa
công trình; tập kết vật liệu xây dựng có tính chất khẩn cấp như khắc phục sự cố
đường ống nước sạch, thoát nước, cáp điện, cáp quang, ống dẫn xăng dầu, khí
đốt; lún sụt nền, mặt đường, hè phố.

2. Miễn thu phí đối với các trường
hợp: Xe chữa cháy đang làm nhiệm vụ; xe quân sự, xe công an đang làm nhiệm vụ;
xe cứu thương đang làm nhiệm vụ và các loại xe khác chở người đến nơi cấp cứu;
xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc đi làm nhiệm vụ
khẩn cấp theo quy định của pháp luật; các xe đang phục vụ các hoạt động cộng
đồng được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

3. Điều kiện thu phí sử dụng tạm
thời lòng đường, hè phố phải tuân thủ theo quy định.

Điều 4. Nội dung thu và mức thu
phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

1. Mức thu phí sử dụng tạm thời hè
phố để trông giữ xe đạp, xe máy:

a) Mức thu phí:

STT

Địa bàn

Đơn vị tính

Mức thu

I/

Thành phố Bến Tre

 

 

01

Phường An Hội, Phường Phú Khương, Phường Phú Tân,
Phường 4

(đồng/m2/tháng)

30.000

02

Phường 5,6,7,8

(đồng/m2/tháng)

10.000

03

Các xã thuộc thành phố Bến Tre

(đồng/m2/tháng)

7.000

II/

Đô thị các huyện

(đồng/m2/tháng)

5.000

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân chỉ hoạt động một
buổi (sáng, trưa, chiều, tối) thì thu bằng 50% mức thu phí.

c) Nếu số ngày sử dụng lòng đường, hè phố dưới nửa
tháng thì tính tròn nửa tháng, trên nửa tháng thì tính tròn 1 tháng.

2. Sử dụng tạm thời lòng đường để đậu xe ô tô:

a) Quy định mức thu sử dụng tạm thời lòng đường để
đậu xe ô tô, cụ thể như sau:

Thời gian

Đơn vị tính

Mức thu phí

Khu vực thành
phố Bến Tre

Các huyện

Ô tô từ 10 chỗ trở xuống

 

 

ợt vào ban ngày

Đồng/xe/lượt

15.000

10.000

Lượt vào ban đêm

Đồng/xe/lượt

30.000

20.000

Ô tô trên 10 chỗ

 

 

Lượt vào ban ngày

Đồng/xe/lượt

20.000

15.000

ợt vào ban đêm

Đồng/xe/lượt

40.000

30.000

b) Quy định về thời gian:

– Thời gian ban đêm: Từ sau 22 giờ
đến trước 05 giờ hôm sau.

– Thời gian ban ngày: Từ 05 giờ
đến 22 giờ.

Điều 5. Quản lý và sử dụng phí

1. Đơn vị được giao nhiệm vụ thu
phí

Ủy ban nhân dân các xã, phường thu
phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo phân cấp quản lý. Khi thu phí phải
cấp biên lai thu phí cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành.

2. Sử dụng nguồn thu:

Đơn vị thu phí nộp 100% vào ngân
sách nhà nước theo phân cấp và điều tiết cho ngân sách của xã, phường theo quy
định.

3. Đăng ký, kê khai, thu, nộp,
quyết toán phí:

a) Tổ chức thu phí thực hiện kê
khai tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định của pháp luật
về quản lý thuế và nộp tiền phí phải nộp vào ngân sách nhà nước.

b) Việc quản lý và sử dụng phí
được thực hiện theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23
tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Phí và lệ phí quy định của pháp luật.

4. Công khai chế độ thu phí:

Thực hiện niêm yết công khai tại
địa điểm thu và công khai trên Trang thông tin điện tử của các đơn vị được giao
nhiệm vụ thu phí về tên phí, mức thu, phương thức thu và các văn bản quy định
thu phí.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ
chức triển khai thực hiện Nghị quyết này: Công bố danh sách các tuyến đường có
tổ chức thu phí xe ô tô đậu trên lòng đường; công bố danh sách các hè phố tổ
chức thu phí sử dụng tạm thời hè phố.

2. Giao Ủy ban nhân dân các xã,
phường theo phân cấp quản lý tham mưu, phối hợp với các đơn vị chức năng có
liên quan tổ chức gắn biển báo cụ thể ở từng khu vực cũng như kẻ vạch nơi đỗ xe
để thuận lợi trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện và lưu ý phải bố trí lực
lượng để giữ xe.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân
tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám
sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Nghị quyết này đã được Hội đồng
nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, kỳ họp thứ 18 (kỳ họp để giải quyết công việc
phát sinh đột xuất) thông qua ngày 31 tháng 10 năm 2Q20 và có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
– Ủy ban thường vụ Quốc hội;
– Chính phủ;
– Các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải;
– Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ tư pháp;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre;
– Đại biểu HĐND tỉnh;
– Ủy ban nhân dân tỉnh;
– Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
– Các Sở ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Cục thuế tỉnh;
– Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
– TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
– Báo Đồng Khởi, Đài PT-TH tỉnh;
– Trang TTĐT HĐND tỉnh, Trung tâm TTĐT tỉnh;
– Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phan Văn Mãi

 

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file