Tải Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND về đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre – Tải File Word, PDF [DownLoad]Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND về đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 19/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Phan Văn Mãi
Ngày ban hành: 31/10/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND về đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND về đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 19/2020/NQ-HĐND

Bến
Tre, ngày
31 tháng 10 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ
VIỆC ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA IX – KỲ HỌP THỨ 18
(KỲ HỌP ĐỂ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền
địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương
ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản
quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số
91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế
đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số
36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin hướng dẫn
thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình
công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005
của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 5625/TTr-UBND
ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua dự thảo
Nghị quyết về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn huyện Chợ Lách, tỉnh
Bến Tre; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa – xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh;
ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 12 tuyến đường trên địa bàn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cụ
thể như sau:

Stt

Tên đường

Vị trí tuyến đường

Chiều dài (m)

01

Đồng Khởi

Từ vòng xoay Hòa Nghĩa đến vòng xoay Sơn Định (từ
thửa số 596 (tờ 9) xã Hòa Nghĩa đến thửa số 478 (tờ 9) xã Sơn Định).

3.800

02

30 tháng 4

Từ ngã ba Mũi tàu đến cầu Chợ Lách (cũ) (từ thửa
số 299 (tờ 31) thị trấn Chợ Lách đến thửa số 55 (tờ 27) thị trấn Chợ Lách).

1.875,6

03

Trần Văn Kiết

Từ ngã ba quán Mai Tâm đến giáp tuyến số 4 (từ
thửa số 20 (tờ 40) thị trấn Chợ Lách đến thửa số 40 (tờ 34) thị trấn Chợ
Lách).

384,8

04

Nguyễn Thị Định

Từ tiệm vàng Hữu Thành đến Đình Thới Định (từ
thửa số 59 (tờ 35) thị trấn Chợ Lách đến thửa số 10 (tờ 32) thị trấn Chợ
Lách).

2.400

05

Trương Vĩnh Ký

Từ nhà ông Hùng (Mo) đến giáp Hòa Nghĩa (từ thửa
số 24 (tờ 25) thị trấn Chợ Lách đến thửa số 06 (tờ 47) thị trấn Chợ Lách).

3.550

06

Nguyễn Đình Chiểu

Từ Trung tâm Y tế thị trấn Chợ Lách đến Trụ sở ấp
Sơn Qui (từ thửa số 43 (tờ 43) thị trấn Chợ Lách đến thửa số 48 (tờ 7) thị
trấn Chợ Lách).

2.800

07

Phan Thanh Giản

Từ Ngân hàng Nhà nước (mới) đến ngã ba Sơn Qui
(từ thửa số 29 (tờ 29) thị trấn Chợ Lách đến thửa số 16 (tờ 7) thị trấn Chợ
Lách).

1.900

08

Trần Văn An

Từ Bệnh viện huyện Chợ Lách đến bi da Cát Phượng
(từ thửa số 54 (tờ 24) thị trấn Chợ Lách đến thửa số 330 (tờ 20) thị trấn Chợ
Lách).

650

09

Võ Trường Toản

Từ cầu Đình Bình Sơn đến Vàm Chợ Lách (Sơn Định)
(từ thửa số 99 (tờ 36) thị trấn Chợ Lách đến thửa số 175 (tờ 7) xã Sơn Định).

2.500

10

Huỳnh Kim Phụng

Từ bến đò (cũ) đến giáp Sơn Định (từ thửa số 49
(tờ 36) thị trấn Chợ Lách đến thửa số 243 (tờ 36) thị trấn Chợ Lách).

261,9

11

Lê Hồng

Từ nhà Mười Huê đến giáp Hòa Nghĩa (nhà thầy
Huân) (từ thửa số 129 (tờ 35) thị trấn Chợ Lách đến thửa số 458 (tờ 31) thị
trấn Chợ Lách).

1.700

12

Ngô Văn Cấn

Từ Đài Truyền thanh huyện Chợ Lách đến đường
tránh Quốc lộ 57 (từ thửa số 321 (tờ 20) thị trấn Chợ Lách đến thửa số 330
(tờ 20) thị trấn Chợ Lách).

850

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức
thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân
tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám
sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng
nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa IX, kỳ họp thứ 18 (kỳ họp để giải quyết công việc
phát sinh đột xuất) thông qua ngày 31 tháng 10 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày
10 tháng 11 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Chính phủ;
– Các Bộ; VH, TT và DL, GTVT;
– Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre;
– Đại biểu HĐND tỉnh;
– Ủy ban nhân dân tỉnh;
– Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
– Các sở: VH, TT và DL, GTVT, Tư pháp;
– Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
– TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
– Báo Đồng Khởi, Đài PT-TH tỉnh;
– Trang TTĐT HĐND tỉnh, Trung tâm TTĐT tỉnh;
– Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Phan Văn Mãi

 

Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND về đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file