Tải Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2019 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ê-ti-ô-pi-a do Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2019 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ê-ti-ô-pi-a do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 21/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/03/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2019 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ê-ti-ô-pi-a do Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2019 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ê-ti-ô-pi-a do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
21/NQ-CP


Nội, ngày 25
tháng 3
năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ
VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ LIÊN BANG Ê-TI-Ô-PI-A VỀ VIỆC MIỄN THỊ THỰC
CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HOẶC HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày
19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày
09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại
Tờ trình số 655/TTr-BNG-LS-m ngày 25 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê
duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính
phủ nước Cộng hòa dân chủ Liên bang Ê-ti-ô-pi-a về việc miễn thị thực cho người
mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ.

Điều 2. Bộ
Ngoại giao hoàn tất các thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ
quan liên quan biết ngày Hiệp định có hiệu lực./.


Nơi nhận:
– Các đồng chí thành
viên Chính phủ;
– Các Bộ: NG, TP, CA, QP, GTVT;
– VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH;
– Lưu: VT, QHQT (3) NL.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2019 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ê-ti-ô-pi-a do Chính phủ ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file