Tải Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông và thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ – Tải File Word, PDF [DownLoad]Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông và thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 22/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 09/12/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông và thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông và thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

HỘI ĐỒNG NHÂN
DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 22/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 09
tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ
VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN HƯNG HÓA, HUYỆN TAM NÔNG VÀ THỊ
TRẤN HÙNG SƠN, HUYỆN LÂM THAO TỈNH PHÚ THỌ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11
năm 2019;

Căn cứ Nghị định số
91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt
tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số
36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin
hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công
trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7
năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số
5217/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo
cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận
của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên đường, phố
trên địa bàn thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông và thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm
Thao tỉnh Phú Thọ như sau:

– Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam
Nông: 05 tuyến đường, 12 tuyến phố (Phụ lục số 01).

– Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm
Thao: 07 tuyến đường, 15 tuyến phố (Phụ lục số 02).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh
giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển
khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân
dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng
nhân dân tỉnh Phú Thọ Khóa XVIII, Kỳ họp thứ Mười một thông qua ngày 09 tháng
12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

 

CHỦ TỊCH

Bùi Minh Châu

 

PHỤ LỤC SỐ 01:

ĐẶT
TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN HƯNG HÓA, HUYỆN TAM NÔNG
(Kèm theo Nghị Quyết số 22/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên đường, phố

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài
(km)

Chiều rộng
(m)

I

Đặt tên 05 tuyến đường

1

Lý Nam Đế

Giáp ranh xã Dân Quyền (Thửa
số 34, tờ bản đồ số 22)

Giáp ranh xã Hương Nộn (Doanh
nghiệp tư nhân Phúc Hưng – thửa số 01, tờ bản đồ số 05)

2,77

12

2

Trần Hưng Đạo

Quốc lộ 32 (Nhà ông Nguyễn Văn
Tuấn – thửa số 90, tờ bản đồ số 14)

Giáp ranh xã Hương Nộn (Doanh
nghiệp tư nhân Phúc Hưng – thửa số 01, tờ bản đồ số 05)

2,34

10

3

Nguyễn Quang Bích

Quốc lộ 32 (Hồ sinh thái – thửa
số 143, tờ bản đồ số 06)

Giáp ranh xã Dị Nậu (Cầu Bạch
Đằng – thửa số 125, tờ bản đồ số 16)

1,84

7

4

Hồ Thiên Hương

Quốc lộ 32 (UBND huyện Tam
Nông – thửa số 6, tờ bản đồ số 113)

Giáp ranh xã Đào Xá – huyện
Thanh Thủy (Thửa số 480, tờ bản đồ số 28)

2,21

12

5

Xuân Nương

Đường nội thị (Cửa hàng điện thoại
Trọng Tuyến – thửa số 306, tờ bản đồ số 12)

Giáp ranh xã Dân Quyền (Thửa
số 23, tờ bản đồ số 26)

1,53

15

II

Đặt tên 12 tuyến phố

1

Bắc Giáp

Quốc lộ 32 (Nhà ông Ngô Quang
Nhung – thửa số 81, tờ bản đồ số 05)

Đường nội thị (Nhà ông Hà Phạm
Anh – thửa số 477, tờ bản đồ số 05)

0,44

6

2

Liên Hoa

Đường Nguyễn Quang Bích (Nhà
bà Nguyễn Thị Son – thửa số 313, tờ bản đồ số 05)

Phố Bắc Giáp (Nhà ông Trần
Văn Trượng – thửa số 287, tờ bản đồ số 05)

0,32

5

3

Trúc Hoa

Đường tỉnh 316B (Nhà ông Đào
Duy Từ – thửa số 14, tờ bản đồ số 12)

Đường Nguyễn Quang Bích (Nhà
ông Nguyễn Văn Mạnh – thửa số 422, tờ bản đồ số 05)

0,43

6

4

Trúc Phê

Đường tỉnh 316B (Trường THCS
Hưng Hóa – thửa số 20, tờ bản đồ số 12)

Đường Nguyễn Quang Bích (Nhà
ông Nguyễn Chí Hoa – thửa số 59, tờ bản đồ số 11)

0,34

6

5

Minh Hương

Quốc lộ 32 (Nhà ông Nguyễn Tiến
Vinh – thửa số 13, tờ bản đồ số 13)

Giáp sông Hồng (Nhà ông Nguyễn
Xuân Tiềm – thửa số 29, tờ bản đồ số 14)

0,29

6

6

Tân Hưng

Quốc lộ 32 (Trạm biến áp – thửa
số 36, tờ bản đồ số 13)

Đường nội thị (Dự án đấu giá
đất Hưng Hóa – thửa số 578, tờ bản đồ số 13)

0,38

5

7

Tiến Thịnh

Đường nội thị (Nhà ông Nguyễn
Chí Thắng – thửa số 382, tờ bản đồ số 12)

Nhà bà Nguyễn Thị Thiết – khu
6 (Thửa số 21, tờ bản đồ số 25)

0,94

6

8

Đồng Quan

Nhà ông Đỗ Ngọc Hương (Đối diện
Trạm y tế – thửa số 424, tờ bản đồ số 11)

Phố Tân Tiến (Nhà ông Đỗ Văn
Lạc – thửa số 497, tờ bản đồ số 17)

0,58

4

9

Tân Tiến

Đường Nguyễn Quang Bích (Nhà
ông Vũ Văn Tuyết – thửa số 40, tờ bản đồ số 17)

Phố Đồng Quan (Nhà bà Nguyễn
Chí Thịnh – thửa số 633, tờ bản đồ số 17)

0,35

4

10

Hội Yên

Đường tỉnh 316B (Nhà bà Trần
Thị Dần – thửa số 571, tờ bản đồ số 18)

Đường tỉnh 316B (Nhà bà Vũ Thị
Tiền – thửa số 409, tờ bản đồ số 24)

0,65

5

11

Bạch Đằng

Đường tỉnh 316B (Nhà ông Nguyễn
Công Minh – thửa số 394, tờ bản đồ số 24)

Đường Xuân Nương (Thửa số
442, tờ bản đồ số 25)

0,74

4

12

Ngô Quyền

Đường tỉnh 316B (Thửa số 599,
tờ bản đồ số 24)

Nhà ông Trần Duy Nhân – Khu 5
(Tờ bản đồ số 29)

0,97

5

 

PHỤ LỤC SỐ 02:

ĐẶT
TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN HÙNG SƠN, HUYỆN LÂM THAO
(Kèm theo Nghị Quyết số 22/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên đường, phố

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (km)

Chiều rộng (m)

I

Đặt tên 07 tuyến đường

1

Âu Cơ

Giáp ranh xã Tiên Kiên (Nhà
bà Trần Thị Tiếp – thửa số 01, tờ số 06 )

Giáp ranh thành phố Việt Trì
(Nhà ông Lê Văn Hân – thửa số 133 , tờ số 32)

3,19

10

2

Tiên Dung

Quốc lộ 32C (Nhà ông Nguyễn
Trường Anh – thửa số 410, tờ số 11)

Giáp ranh xã Xuân Lũng (Công
ty xây dựng Mạnh Hùng – thửa số 122 tờ số 04)

1,38

7

3

Lang Liêu

Quốc lộ 32C (Nhà ông Nguyễn
Đình Quang- thửa số 10, tờ số 14)

Quốc lộ 32C (Bưu điện Thị trấn
Hùng Sơn – thửa số 240, tờ số 22)

2,72

7

4

Quế Hoa

Đường Lang Liêu (Đồi bạch đàn
– thửa số 208, tờ bản đồ số 13)

Giáp đường sắt Hà Nội – Lào
Cai (Nhà ông Hoàng Văn Kính – thửa số 49, tờ bản đồ số 25)

1,08

7

5

Thiều Hoa

Đường Lang Liêu (Nhà ông Triệu
Văn Tuân – thửa số 223, tờ bản đồ số 13)

Đường Quế Hoa (Nhà ông Hoàng Văn
Kính – thửa số 49, tờ bản đồ số 25)

1,05

7

6

Ngọc Hoa

Quốc lộ 32C (Nhà ông Hoàng
Văn Khương – thửa số 678, tờ số 22)

Trụ sở UBND Thị trấn Hùng Sơn
(Thửa số 195, tờ số 23)

1,03

15

7

Hậu Lộc

Quốc lộ 32C (Cửa hàng Viettel
– thửa số 708, tờ số 22)

Nhà ông Vương Minh Thủy (Giáp
đường sắt Hà Nội – Lào Cai – thửa số 226, tờ số 20)

2,16

7

II

Đặt tên 15 tuyến phố

1

Lạc Hồng

Giáp thành phố Việt Trì (Nhà
ông Nguyễn Đình Quang – thửa số 10, tờ số 04)

Nhà ông Nguyễn Xuân Hồng (khu
16 – thửa số 66, tờ số 07)

0,80

12

2

Phạm Tiến Duật

Quốc lộ 32C (Nhà ông Nguyễn
Minh Hồng – thửa số 74, tờ số 06)

Quốc lộ 32C (Nhà ông Đinh Văn
Phương – thửa số 11, tờ số 25)

0,48

5

3

Nguyễn Thái Học

Quốc lộ 32C (Nhà bà Trương Thị
Sự – thửa số 299, tờ số 05)

Nhà ông Lê Yên – khu 15 (thửa
số 35, tờ bản đồ số 05)

0,74

5

4

Ngựu

Quốc lộ 32C (Nhà bà Đỗ Thị
Thanh Toan – thửa số 120, tờ số 11)

Đường Tiên Dung (Nhà bà Nguyễn
Thị Hằng – thửa số 210, tờ số 04)

0,76

5

5

Lê Quý Đôn

Quốc lộ 32C (Nhà ông Nguyễn Đức
Quân – thửa số 212, tờ số 11)

Phố Ngựu (Nhà bà Trần Thị
Xuân – thửa số 15, tờ số 11)

0,25

4

6

Hy Sơn

Quốc lộ 32C (Nhà ông Hoàng
Văn Lục – thửa số 236, tờ số 11)

Quốc lộ 32C (Nhà ông Lê Đức Lập
– thửa số 495, tờ số 11)

0,76

4

7

Bảo Hoa

Quốc lộ 32C (Nhà ông Lý Trần
Hiếu – thửa số 106, tờ số 17)

Phố Quý Minh (Nhà ông Nguyễn
Xuân Hòa – thửa số 282, tờ bản đồ số 17)

0,24

4

8

Quý Minh

Quốc lộ 32C (Nhà ông Lê Như
Huy – thửa số 271, tờ số 17)

Trường THCS Supe – thửa số
390, tờ số 17

0,23

5

9

Bát Hải

Quốc lộ 32C (Lò bánh mỳ nhà
ông Lê Văn Dũng – thửa số 405, tờ số 17)

Nhà ông Đặng Văn Hảo – thửa số
80, tờ số 17

0,38

4

10

Đông Sơn

Quốc lộ 32C (Nhà khách Supe –
thửa số 426, tờ số 17)

Quốc lộ 32C (Nhà đa năng – thửa
số 44, tờ số 22)

0,68

5

11

Nguyễn Khắc Nhu

Quốc lộ 32C (Trường mầm non
Supe – thửa số 259, tờ số 18)

Nhà bà Hà Thị Dung (Khu 11 –
thửa số 145, tờ số 16)

0,27

5

12

Ngô Quang Điện

Quốc lộ 32C (Nhà bà Đào Thị
Huệ – thửa số 61, tờ số 22 )

Nhà bà Phạm Thị Tý (Khu 6 –
thửa số 09, tờ số 21)

0,20

5

13

Nguyễn Đình Chiểu

Quốc lộ 32C (Nhà bà Trần Thị
Phong – thửa số 397, tờ số 22)

Nhà ông Nguyễn Văn Vịnh – thửa
số 156, tờ số 16

0,52

5

14

Tự Lập

Đường Lang Liêu (Nhà ông Lê
Văn Sáu – thửa số 307, tờ bản đồ số 22)

Đường Ngọc Hoa (Quỹ tín dụng –
thửa số 599, tờ bản đồ số 22)

0,42

4

15

Hóc Nhò

Đường Ngọc Hoa (Nhà ông Nguyễn
Trọng Chính – thửa số 602, tờ bản đồ số 23)

Giáp ranh TP Việt Trì (Thửa số
500, tờ bản đồ số 28)

0,47

4

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông và thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file