Tải Nghị quyết 228/NQ-HĐND năm 2020 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh – Tải File Word, PDF [DownLoad]Nghị quyết 228/NQ-HĐND năm 2020 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 228/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 14/09/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Nghị quyết 228/NQ-HĐND năm 2020 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Nghị quyết 228/NQ-HĐND năm 2020 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh

HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 228/NQ-HĐND

Hà Tĩnh,
ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

D KIẾN KẾ HOẠCH
ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 TỈNH HÀ TĨNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng
11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25
tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng
6 năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ
về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Báo cáo số 335/BC-UBND ngày 11
tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu
tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế
– Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự kiến Kế
hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh, với tổng nhu cầu đầu tư vốn ngân sách
Nhà nước năm 2021 là 8.867 tỷ đồng. Bao gồm:

1. Đầu tư trong cân đối ngân sách địa
phương dự kiến 2.510 tỷ đồng; trong đó: Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất là
1.200 tỷ đồng, Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung là 1.000 tỷ đồng.

2. Vốn ngân sách Trung ương dự kiến
6.357 tỷ đồng, trong đó:

a) Vốn nước ngoài (ODA): 1.599 tỷ đồng;

b) Vốn các Chương trình mục tiêu quốc
gia: 1.046,66 tỷ đồng (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là
46,66 tỷ đồng và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 1.000
tỷ đồng);

c) Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân
sách trung ương là 3.712 tỷ đồng, trong đó: Thu hồi vốn ứng trước: 740,646 tỷ đồng;
Các dự án triển khai trong giai đoạn 2016 – 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn
2021 – 2025 là 1.921,745 tỷ đồng; Vốn đối ứng các dự án ODA: 349,976 tỷ đồng; Vốn
chuẩn bị đầu tư và khởi công mới các dự án quan trọng cấp bách: 699,25 tỷ đồng.

(Có phụ lục
danh mục và mức vốn dự kiến kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh dự
kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo
đúng quy định; Kịp thời chỉ đạo hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến khởi
công mới trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp gần
nhất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các
ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân
tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 14 tháng 9 năm 2020 và có
hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Kiểm toán nhà nước khu vực II;
– TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
– Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
– Đại biểu HĐND tỉnh;
– Văn phòng Tỉnh ủy;
– Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
– TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
– Trung tâm Thông tin – Công báo – Tin học
– Trang thông tin điện tử tỉnh;
– Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Đình Sơn

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Nghị quyết 228/NQ-HĐND năm 2020 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file