Tải Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2021 – Tải File Word, PDF [DownLoad]Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2021

Số hiệu: 23/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 09/12/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2021 – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN
DÂN

TỈNH PHÚ THỌ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 23/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 09
tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11
năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám
sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 08/TTr-HĐND
ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương
trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 như sau:

I. Giám sát tại kỳ họp:

1. Xem xét, thảo luận các báo
cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng
nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh
trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021.

2. Tiến hành hoạt động chất vấn,
yêu cầu giải trình tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

II. Giám sát chuyên đề:

1. Nội dung giám sát của Thường
trực Hội đồng nhân dân tỉnh

– Giám sát công tác bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026;

– Giám sát việc thực hiện các
quy định pháp luật về đất đai, các Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất giai đoạn 2016-2020.

2. Nội dung giám sát của các
Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

2.1. Ban Kinh tế – Ngân
sách

– Giám sát kết quả thực hiện
trách nhiệm quản lý nhà nước về kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở
sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguồn xả thải lớn;

– Giám sát tình hình tổ chức và
hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân. Việc triển khai thực hiện các chính sách
tín dụng phục vụ phát triển nông thôn.

2.2. Ban Văn hóa – Xã hội

– Giám sát tình hình, kết quả
thực hiện nhiệm vụ y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh;

– Giám sát tình hình, kết quả
thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục
và chất lượng giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh.

2.3. Ban Pháp chế

– Giám sát việc chấp hành pháp
luật trong hoạt động bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh;

– Giám sát kết quả thực hiện Luật
Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ.

2.4. Ban Dân tộc:

– Giám sát việc triển khai thực
hiện các chỉ tiêu về lĩnh vực Y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa
bàn tỉnh Phú Thọ gắn với mục tiêu phát triển bền vững theo Quyết định số
1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu
phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Mục tiêu
phát triển bền vững sau năm 2015.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh
giao:

1. Thường trực Hội đồng nhân
dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
các nội dung giám sát theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh và các
cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát có trách nhiệm phối hợp, đáp ứng kịp
thời, tạo điều kiện để hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh được tiến
hành thuận lợi, hiệu quả; tiếp thu và triển khai thực hiện các kiến nghị sau
giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này được Hội đồng
nhân dân tỉnh Phú Thọ Khóa XVIII, Kỳ họp thứ Mười một thông qua ngày 09 tháng
12 năm 2020./.

 

CHỦ TỊCH

Bùi Minh Châu

 

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2021

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file