Tải Nghị quyết 233/NQ-HĐND về không triển khai chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 – Tải File Word, PDF [DownLoad]Nghị quyết 233/NQ-HĐND về không triển khai chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Số hiệu: 233/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 14/09/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Nghị quyết 233/NQ-HĐND về không triển khai chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Nghị quyết 233/NQ-HĐND về không triển khai chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN
DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 233/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng
9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KHÔNG TRIỂN
KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày
19 tháng 6 năm 2015; Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức
Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và
Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 409/TTr-HĐND ngày 09 tháng 9 năm
2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị không triển khai giám
sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 và ý kiến thảo luận của đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất không triển khai giám sát
chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 về việc thành lập và hiệu quả
hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các
ban Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà
Tĩnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 14 tháng 9 năm 2020 và có hiệu lực
kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
– Văn phòng Quốc hội;
– Kiểm toán nhà nước khu vực II;
– TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
– Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
– Đại biểu HĐND tỉnh;
– Văn phòng Tỉnh ủy;
– Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
– TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
– Trung tâm Thông tin – Công báo – Tin học
– Trang thông tin điện tử tỉnh;
– Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Đình Sơn

Nghị quyết 233/NQ-HĐND về không triển khai chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file