Tải Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2020 về Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau – Tải File Word, PDF [DownLoad]Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2020 về Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 24/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Văn Hiện
Ngày ban hành: 09/12/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2020 về Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2020 về Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau

HỘI ĐỒNG NHÂN
DÂN
TỈNH CÀ MAU
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 24/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 09
tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

BAN
HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 TỈNH CÀ
MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 (sửa đổi,
bổ sung năm 2017, năm 2019);

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định
số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị
quyết số 84/NQ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch
sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Cà
Mau;

Xét Tờ trình số
161/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban
hành Nghị quyết
Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển
mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm
tra số 89/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng
nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân
dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ 15 đã thảo
luận
và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Danh
mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau, bao gồm:

1. Danh mục dự án
thu hồi đất năm 2021: 25 công trình, dự án, với tổng diện tích đất thu hồi
121,49 ha (chi tiết tại Phụ lục I kèm theo).

2. Danh mục dự án
chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021: 12 công trình, dự án, với tổng diện tích
30,08 ha (chi tiết tại Phụ lục II kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh
triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng
nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân
dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020./.

 

CHỦ TỊCH

Trần Văn Hiện

PHỤ LỤC I

DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Cà Mau)

Đơn
vị tính: ha

STT

Tên dự án, công trình

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích thu hồi đất (ha)

Tổng mức vốn dự kiến bồi thường, giải
phóng mặt bằng

Văn bản chủ trương

Ghi chú

Tổng mức vốn (đồng)

Nguồn vốn

A

Dự án có nguồn vốn từ ngân sách cấp tỉnh chi bồi thường, GPMB

7

17,85

27.260.745.000

 

 

 

1

Xây
dựng Trạm y tế Phường Tân Xuyên

Trạm
y tế Phường Tân Xuyên

Phường
Tân Xuyên, thành phố Cà Mau

0,11

1.584.550.000

ngân
sách tỉnh chi bồi thường, giải phóng mặt bằng

Công
văn số 5976/UBND-NNTN ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Trạm
y tế Phường Tân Xuyên;

Quyết
định số 42/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 của UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt kế
hoạch đấu thầu dự án nâng cấp cơ sở vật chất cho các trạm y tế trong hệ thống
chăm sóc sức khỏe ban đầu của tỉnh Cà Mau;

Quyết
định số 830/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt điều
chỉnh kế hoạch đấu thầu.

 

2

Trạm
trung chuyển chất thải rắn

UBND
xã Hàng Vịnh


Hàng Vịnh, huyện Năm Căn

0,12

800.000.000

Ngân
sách tỉnh

Công
văn số 5800/UBND-XD ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh vị trí
xây dựng bãi chôn lấp rác thải tại xã Hàng Vịnh

Tên
cũ Bãi chôn lấp rác thải tại xã Hàng Vịnh

3

Khu
Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao huyện Năm Căn

UBND
huyện Năm Căn

Thị
trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

2,44

2.000.000.000

Kế hoạch vốn xổ số kiến thiết năm 2021

Công
văn số 4657/UBND-XD ngày 05/82020 của UBND tỉnh về việc lập Báo cáo đề xuất
chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khu Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và
Thể thao huyện Năm Căn

 

4

Đầu
tư xây dựng tuyến đường từ bến phà xã Hiệp Tùng – Lâm trường 184 đến bến phà
qua xã Tam Giang, đấu nối tuyến đường ô tô về trung tâm xã Tam Giang, huyện
Năm Căn

Ban
Quản lý dự án xây dựng Công trình giao thông tỉnh Cà Mau


Hiệp Tùng và xã Tam Giang, huyện Năm Căn

9,60

11.749.000.000

 

Quyết
định số 1953/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu
tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ bến phà xã Hiệp Tùng – Lâm trường 184
đến bến phà qua xã Tam Giang, đấu nối đường ô tô đến trung tâm xã Tam Giang,
huyện Năm Căn

 

5

Trụ
sở hành chính thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển

UBND
huyện Ngọc Hiển

Khóm
1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển

0,82

3.000.000.000

Ngân
sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chi bồi
thường, giải phóng mặt bằng

Quyết
định số 1907/QĐ-UBND ngày 12/10/20209 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự
án đầu tư xây dựng Trụ sở hành chính thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển

 

6

Dự
án đầu tư xây dựng tuyến đường từ xã Tân Trung (đấu nối đường Lương Thế Trân
– Đầm Dơi) đến đường trục chính Đông – Tây

Ban
QLDAXD Công trình Giao thông Cà Mau


Tân Trung, huyện Đầm Dơi

3,86

1.000.000.000

Kế
hoạch vốn Xổ số kiến thiết năm 2021

Quyết
định số 1903/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu
tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ xã Tân Trung (đấu nối đường Lương Thế
Trân – Đầm Dơi) đến đường trục chính Đông – Tây

 

7

Dự
án xây dựng cầu Trảng Cò và cầu Rạch Ruộng

Ban
quản lý dự án Xây dựng Công trình giao thông tỉnh Cà Mau

Thị
trấn Trần Văn Thời và xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời

0,90

7.127.195.000

 

Công
văn số 15/HĐND-TT ngày 23/01/2017 của HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương
đầu tư Dự án xây dựng mới cầu Trảng Cò và cầu Rạch Ruộng

 

B

Dự án có nguồn vốn từ ngân sách cấp huyện chi bồi thường, GPMB

7

10,69

51.125.000.000

 

 

 

1

Dự
án chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng khu dân cư khóm 6, phường 5, thành phố Cà
Mau

Ban
QLDA đầu tư xây dựng thành phố Cà Mau

Phường
5, thành phố Cà Mau

0,60

40.000.000.000

Ngân
sách thành phố Cà Mau chi bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định

Công văn số 1278/UBND-ĐT ngày 11/6/2020 của
Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau về việc tổ chức thực hiện dự án khu dân cư
khóm 6, phường 5, thành phố Cà Mau

 

2

Công
trình nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Văn Thụ từ Trụ sở UBND phường Tân Thành đến
vị trí đấu nối Quốc lộ 1A, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau

UBND
thành phố Cà Mau

Phường
Tân Thành, thành phố Cà Mau

1,34

6.000.000.000

Ngân
sách thành phố Cà Mau chi bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định

Quyết định số 4244/QĐ-UBND ngày
15/10/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau về việc phê duyệt chủ trương đầu
tư nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Văn Thụ từ Trụ sở UBND phường Tân Thành đến
vị trí đấu nối Quốc lộ 1A

 

3

Tuyến
đường số 02

UBND
huyện U Minh

Thị
trấn U Minh, huyện U Minh

1,21

 

Ngân
sách huyện chi bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định

Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 29/5/2020
của UBND huyện U Minh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình xây dựng
tuyến số 01, khóm 1, thị trấn U Minh thành xây dựng tuyến đường số 02, khóm
1, thị trấn U Minh

 

4

Đường
tránh chợ thị trấn U Minh

UBND
huyện U Minh

Thị
trấn U Minh, huyện U Minh

3,00

 

Ngân
sách huyện chi bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định

Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của
UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường tránh chợ thị trấn
U Minh, huyện U Minh (phần nền hạ tuyến đường)

 

5

Tuyến
đường từ Đồn Biên phòng Rạch Gốc đấu nối đường Hồ Chí Minh

Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Khóm
1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển

1,20

1.425.000.000

Ngân
sách huyện chi bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định

Quyết định số 2253A/QĐ-UBND ngày
10/10/2019 của UBND huyện Ngọc Hiển về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công
trình Xây dựng tuyến đường từ Đồn Biên phòng Rạch Gốc đấu nối đường Hồ Chí
Minh

 

6

Xây
dựng tuyến đường đấu nối từ đường Hồ Chí Minh đến Trụ sở Văn hóa khóm 1 thị
trấn Rạch Gốc

Ban
quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện

Khóm 1, TT. Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển

0,19

2.500.000.000

Ngân
sách huyện chi bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định

QĐ số 1975A/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của
Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình
xây dựng tuyến đường đấu nối từ đường Hồ Chí Minh đến trụ sở Văn hóa khóm 1,
thị trấn Rạch Gốc

 

7

Xây
dựng tuyến đường đấu nối đường Hồ Chí Minh đến Đồn Biên phòng xã Đất Mũi

Ban
quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hiển

Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển

3,15

1.200.000.000

Ngân
sách huyện chi bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định

Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 24/3/2020
của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển về việc chủ trương đầu tư dự án Xây dựng
tuyến đường đấu nối từ đường Hồ Chí Minh đến Đồn Biên phòng xã Đất Mũi, huyện
Ngọc Hiển

 

C

Công trình, dự án có nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ chi bồi
thường, GPMB

2

25,10

174.027.020.000

 

 

 

1

Dự
án nâng cấp mở rộng tuyến đường Cà Mau – Đầm Dơi (đoạn từ đường Hải Thượng
Lãn Ông đến cầu Xóm Ruộng)

BQL
xây dựng công trình giao thông Cà Mau

(1) Phường 7, xã Hòa Thành, thành phố Cà
Mau

(2) Xã Tân Trung và xã Tân Duyệt huyện Đầm
Dơi

19,50

171.649.000.000

Vốn
ngân sách Trung ương hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021- 2025

Quyết
định số 2057/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư
dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cà Mau – Đầm Dơi (đoạn từ đường Hải Thượng
Lãn Ông đến cầu Xóm Ruộng)

 

2

Dự
án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối bến cá Hồ Gùi

BQL
xây dựng công trình giao thông Cà Mau

Xã Nguyên Huân, huyện Đầm Dơi

5,60

2.378.020.000

Vốn
ngân sách Trung ương hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021- 2025

Công
văn số 8469/UBND-XD ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh về việc lập báo cáo đề xuất
chủ trương đầu tư tuyến đường kết nối Bến cá Hố Gùi

 

D

Công trình, dự án từ vốn doanh nghiệp ứng trước chi bồi thường, GPMB

9

67,84

2.323.403.832.000

 

 

 

1

Nhà
ở thương mại An Sinh IV

Công
ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Đồng Tâm

Phường
Tân Thành, thành phố Cà Mau

33,87

180.000.000.000

 

Quyết
định số 2242/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu
tư Dự án xây dựng Nhà ở thương mại An Sinh IV của Công ty CP Tập đoàn Đồng
Tâm

 

2

Dự
án đầu tư xây dựng nhà ở Trung tâm thương mại và nhà phố liền kề, phường 4,
thành phố Cà Mau

Sở
Xây dựng mời thầu

Phường
4, thành phố Cà Mau

2,71

1.814.446.737.000

 

Quyết
định số 748/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 UBND thành phố về việc phê duyệt đồ án điều
chỉnh quy hoạch chi tiết Trung tâm thương mại phường 4, thành phố Cà Mau

 

3

Dự
án nhà ở xã hội phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau

Sở
Xây dựng mời thầu

Khóm
1, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau

9,97

96.881.464.000

 

Quyết
định số 700/QĐ-UBND ngày 22/11/2012 UBND thành phố Cà Mau về việc phê duyệt
điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu dân cư đường Vành đai số 1, 2 thuộc phường
9, Phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau

 

4

Phân
pha dây dẫn đường dây 110kV 173 Cà Mau 2 – 132 Ngọc Hiển

Tổng Cty Điện lực Miền Nam

(1) Xã Khánh An, huyện U Minh;

(2) Xã Trần Phán và Tân Duyệt, huyện Đầm
Dơi;

(3) Xã Lương Thế Trân, Phú Hưng, Hưng Mỹ,
Hòa Mỹ, Tân Hưng Đông, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước;

(4) Xã Hàm Rồng và thị trấn Năm Căn

0,45

2.575.961.000

 


số 4846/QĐ-EVN SPC ngày 08/12/2016 về việc phê duyệt thiết kế bản vẻ thi công
– dự toán công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 173 Cà Mau 2 – 132 Ngọc
Hiển

 

5

Xuất
tuyến đường dây 110Kv mạch kép trạm 220Kv Năm Căn

Tổng Cty Điện lực Miền Nam

Thị trấn Năm Căn, xã Lâm Hải và xã Đất Mới,
huyện Năm Căn

0,78

57.453.000.000

 


số 4218/QĐ-BCT ngày 24/10/2016 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Quy hoạch
phát triển điện lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 – Quy
hoạch phát triển hệ thống điện 110kV

 

6

Dự
án xây dựng Trạm 110kV Thới Bình và đường dây đấu nối, tỉnh Cà Mau

Tổng Cty Điện lực Miền Nam

Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình

1,00

87.143.000.000

 

Quyết
định số 4218/QĐ-BCT ngày 24/01/2016 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Quy
hoạch phát triển điện lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035
– Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV; Công văn số 8841/UBND-KT ngày
06/11/2018 của UBND tỉnh Cà Mau về việc thỏa thuận vị trí xây dựng trạm và hướng
tuyến đường dây

 

7

Đường
dây 110kV từ trạm 220kV Cà Mau 2 – Trần Văn Thời (mạch 2)

Tổng Cty Điện lực Miền Nam

Xã Khánh Bình, Khánh Bình Đông, Trần Hợi,
Khánh Lộc và thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời

1,06

50.038.000

 

Quyết
định số 4218/QĐ-BCT ngày 24/01/2016 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Quy
hoạch phát triển điện lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035
– Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV;

 

8

Nhà
máy điện gió Cà Mau 1A (Hạng mục: tuyến cáp ngầm, cầu cảng và đường vào
Nhà quản lý vận hành
)

Công ty Cổ phần Năng lượng Cà Mau 1A

Xã Nguyên Huân, huyện Đầm Dơi

4,81

5.057.084.000

 

Quyết
định số 2009/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tinrh về việc điều chỉnh chủ
trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Cà Mau 1A của Công ty CP Năng lượng Cà
Mau 1A

 

9

Dự
án nhà ở xã hội khóm 5, phường 9, thành phố Cà Mau

Sở Xây dựng mời thầu

Khóm 5, phường 9, thành phố Cà Mau

13,20

79.796.548.000

 

Công
văn số 6314/UBND-XD ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh về việc đầu tư Dự án nhà ở
xã hội khóm 5, phường 9, thành phố Cà Mau;

Quyết
định số 700/QĐ-UBND ngày 22/11/2012 của UBND thành phố Cà Mau về việc phê duyệt
điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu dân cư đường Vành đai 1, 2 thuộc phường 9,
phường Tân Xuyên thành phố Cà Mau

 

 

TỔNG CỘNG

 

121,49

2.575.816.597.000

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 TỈNH
CÀ MAU
(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Cà Mau)

Đơn
vị tính: ha

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích phải chuyển mục đích sử dụng đất (ha)

Văn bản chủ trương

Ghi chú

Tổng cộng

Trong đó

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

1

Công trình xây dựng cơ sở hạ
tầng Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển

0,57

 

 

0,57

Quyết định số 1803/QĐ-UBND
ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu
tư xây dựng cơ sở hạ tầng Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

theo quyết định dự án không
thực hiện thu hồi đất, chỉ chuyển mục đích sử dụng đất

2

Dự án xây dựng cầu Trảng Cò
và cầu Rạch Ruộng

Ban quản lý dự án Xây dựng Công trình giao thông tỉnh Cà Mau

Thị trấn Trần Văn Thời; xã
Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời

0,63

0,63

 

 

Công văn số 15/HĐND-TT ngày
23/01/2017 của HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng
mới cầu Trảng Cò và cầu Rạch Ruộng

 

3

Đường tránh chợ thị trấn U
Minh

UBND huyện U Minh

Thị trấn U Minh, huyện U Minh

2,50

2,50

 

 

Công văn số 3503/UBND-XD ngày
08/5/2017 của UBND tỉnh về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các
công trình trên địa bàn huyện U Minh

 

4

Xây dựng tuyến đường đấu nối
đường Hồ Chí Minh đến Đồn Biên phòng xã Đất Mũi

Ban quản lý Dự án đầu tư xây
dựng huyện Ngọc Hiển

Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển

3,15

 

 

3,15

Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày
24/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển về việc chủ trương đầu tư dự án
Xây dựng tuyến đường đấu nối từ đường Hồ Chí Minh đến Đồn Biên phòng xã Đất
Mũi, huyện Ngọc Hiển

 

5

Nhà ở thương mại An Sinh IV

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Đồng Tâm

Phường Tân Thành, thành phố
Cà Mau

5,70

5,70

 

 

Quyết định số 2242/QĐ-UBND
ngày 25/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng
Nhà ở thương mại An Sinh IV của Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm

 

6

Dự án nhà ở xã hội phường Tân
Xuyên, thành phố Cà Mau

Sở Xây dựng mời thầu

Khóm 1, phường Tân Xuyên,
thành phố Cà Mau

9,92

9,92

 

 

Quyết định số 700/QĐ-UBND
ngày 22/11/2012 UBND thành phố Cà Mau về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch
phân khu Khu dân cư đường Vành đai số 1, 2 thuộc phường 9, Phường Tân Xuyên,
thành phố Cà Mau

 

7

Phân pha dây dẫn đường dây
110kV 173 Cà Mau 2 – 132 Ngọc Hiển

Tổng Cty Điện lực Miền Nam

(1) Xã Khánh An, huyện U Minh;

(2) Xã Trần Phán và Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi;

(3) Xã Lương Thế Trân, Phú Hưng, Hưng Mỹ, Hòa Mỹ, Tân Hưng Đông, thị trấn
Cái Nước, huyện Cái Nước;

(4) Xã Hàm Rồng và thị trấn Năm Căn

0,01

0,01

 

 

QĐ số 4846/QĐ-EVN SPC ngày
08/12/2016 về việc phê duyệt thiết kế bản vẻ thi công – dự toán công trình
Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 173 Cà Mau 2 – 132 Ngọc Hiển

 

8

Xuất tuyến đường dây 110Kv mạch
kép trạm 220Kv Năm Căn

Tổng Cty Điện lực Miền Nam

Thị trấn Năm Căn, xã Lâm Hải, xã Đất Mới, huyện Năm Căn

0,78

 

0,78

 

QĐ số 4218/QĐ-BCT ngày 24/10/2016
của Bộ Công thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Cà
Mau giai đoạn 2016- 2025 có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống
điện 110kV

 

9

Dự án xây dựng Trạm 110kV Thới
Bình và đường dây đấu nối, tỉnh Cà Mau

Tổng Cty Điện lực Miền Nam

Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình

1,00

1,00

 

 

Quyết định số 4218/QĐ-BCT
ngày 24/01/2016 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện
lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016- 2025 có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển
hệ thống điện 110kV;

Công văn số 8841/UBND-KT ngày
06/11/2018 của UBND tỉnh Cà Mau về việc thỏa thuận vị trí xây dựng trạm và hướng
tuyến đường dây

 

10

Đường dây 110kV từ trạm 220kV
Cà Mau 2 – Trần Văn Thời (mạch 2)

Tổng Cty Điện lực Miền Nam

Xã Khánh Bình, Khánh Bình Đông, Trần Hợi, Khánh Lộc và thị trấn Trần
Văn Thời, huyện Trần Văn Thời

1,06

1,06

 

 

Quyết định số 4218/QĐ-BCT
ngày 24/01/2016 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện
lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016- 2025 có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển
hệ thống điện 110kV;

 

11

Đường đấu nối từ Khu du lịch
Khai Long đến đường Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý

Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển

3,19

 

3,19

 

Công văn số 10/HĐND-TT ngày 20/01/2016
của HĐND tỉnh về việc thống nhất bổ sung vào Danh mục dự án thu hồi đất năm
2016

 

12

Nhà máy điện gió Cà Mau 1A (Hạng
mục: tuyến cáp ngầm, cầu cảng và đường vào Nhà quản lý vận hành
)

Công ty Cổ phần Năng lượng Cà Mau 1A

Xã Nguyên Huân, huyện Đầm Dơi

1,57

 

1,57

 

Quyết định số 2009/QĐ-UBND
ngày 23/10/2020 của UBND tinrh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà
máy điện gió Cà Mau 1A của Công ty CP Năng lượng Cà Mau 1A

 

 

TỔNG CỘNG

30,08

20,82

5,54

3,72

 

 

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2020 về Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file