Tải Nghị quyết 384/NQ-HĐND năm 2021 bãi bỏ Sở Ngoại vụ tỉnh Hoà Bình – Tải File Word, PDF [DownLoad]Nghị quyết 384/NQ-HĐND năm 2021 bãi bỏ Sở Ngoại vụ tỉnh Hoà Bình

Số hiệu: 384/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Đức Hinh
Ngày ban hành: 05/02/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Nghị quyết 384/NQ-HĐND năm 2021 bãi bỏ Sở Ngoại vụ tỉnh Hoà Bình – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Nghị quyết 384/NQ-HĐND năm 2021 bãi bỏ Sở Ngoại vụ tỉnh Hoà Bình

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA
BÌNH
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
384/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 05 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ SỞ NGOẠI VỤ TỈNH HOÀ BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6
m 2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chí
nh phủ và
Luật Tổ chức chí
nh quyền
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP
ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chí
nh phủ quy định
trình tự, thủ tục thành lập, tổ
chức lại, giải thể
tổ chức hành chính;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP
ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chí
nh phủ quy định tổ
chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương; Nghị định số
107/2020/NĐ-CP ngày 14
tháng 9 năm 2020 của Chí
nh phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 24/201
4/NĐ-CP ngày 04
tháng 4 năm 2014 của Chí
nh phủ quy định tổ chức các
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc bãi bỏ Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình; Báo cá
o thẩm tra của Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.
Bãi bỏ Sở Ngoại vụ tỉnh Hoà Bình.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chuyển
biên chế, bố trí cán bộ, công chức, lao động hợp đồng theo
Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, cơ sở vật chất,
tài chính, tài sản và các vấn đề khác liên quan của Sở Ngoại vụ về các cơ quan,
đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn việc thực hiện chức
năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ trong thời gian từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực
đến thời điểm hoàn thành việc bãi bỏ.

Điều 3. Hội
đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực
hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và hoàn thành chậm
nhất ngày 31 tháng 3 năm 2021.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,
các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của
pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân
dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 05 tháng 02 năm 2021
và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.


Nơi nhận:
Ủy ban
Thường vụ Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Nội vụ;
– Bộ Ngoại giao;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– UBND tỉnh (CT, các PCT);
– Đoàn ĐBQH tỉnh;
– Ủy ban MTTQVN tỉnh;
– Đại biểu HĐND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
– TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
– LĐ Văn phòng HĐND tỉnh;
– TT tin học và Công báo VP. UBND tnh;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh;
– Lưu : VT, TH.

CHỦ TỊCH

Bùi Đức Hinh

Nghị quyết 384/NQ-HĐND năm 2021 bãi bỏ Sở Ngoại vụ tỉnh Hoà Bình

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file