Tải Nghị quyết 386/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình – Tải File Word, PDF [DownLoad]Nghị quyết 386/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

Số hiệu: 386/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Đức Hinh
Ngày ban hành: 05/02/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Nghị quyết 386/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Nghị quyết 386/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 386/NQ-HĐND

Hòa
Bình, ngày 05
tháng 02
năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội ngày
20 tháng 11 năm 2014; Luật sửa đổi, b
ổ sung một số
điều của Luật Tổ chức Quốc hội ngày 19 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Tổ chức chí
nh phủ và Luật Tổ chức
chí
nh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội về việc thành lập và quy định vị trí,
chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vă
n
phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

Xét Tờ trình số 43/TTr-HĐND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình; ý
kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Văn phòng
Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình trên cơ sở hợp nhất
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Hòa Bình, cụ thể như sau:

1. Vị trí, chức
năng

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội
đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình là cơ quan tương đương cấp Sở,
chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân
dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh,
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Nhiệm vụ,
quyền hạn

2.1. Trong việc tham mưu, giúp việc,
phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Quốc hội, Văn phòng
Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có các nhiệm vụ, quyền hạn sau
đây:

a) Tham mưu,
giúp Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong việc xây dựng và
tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng quý, 06
tháng và cả năm của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, triệu tập các cuộc họp của
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, giữ mối liên hệ với đại biểu Quốc hội trong Đoàn;

b) Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu
quan phục vụ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tổng
hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan, tổ
chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật;

c) Phục vụ đại biểu Quốc hội tiếp
công dân; tiếp nhận, tham mưu xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi
đến Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội; theo dõi,
đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Đoàn đại
biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm
quyền giải quyết;

d) Tham mưu, tổ chức phục vụ Đoàn đại
biểu Quốc hội tỉnh trong công tác xây dựng pháp luật, thảo
luận, góp ý kiến về các nội dung theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

đ) Tham mưu, phục vụ hoạt động giám
sát, khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Quốc hội; thực hiện chỉ
đạo của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của Quốc hội, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại địa phương;

e) Tham mưu, giúp Đoàn đại biểu Quốc
hội chuẩn bị báo cáo về tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu
Quốc hội 06 tháng, cả năm hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

g) Phối hợp phục vụ hoạt động của
Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội; giúp đại biểu Quốc
hội tham gia hoạt động của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà đại biểu là
thành viên và các hoạt động khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các
cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

h) Tham mưu, giúp Phó Trưởng đoàn đại
biểu Quốc hội tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn đại
biểu Quốc hội tỉnh.

2.2. Trong việc tham mưu, giúp việc,
phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,
Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tham mưu, giúp Hội đồng nhân dân,
Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng và tổ chức
thực hiện chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng quý, 06
tháng và cả năm;

b) Tham mưu, giúp Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng chương trình, tổ chức phục
vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, cuộc họp của Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn
bị tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh, cuộc họp của Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; tham mưu, phục vụ
Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thẩm tra dự thảo
nghị quyết, đề án, báo cáo; hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo của
Hội đồng nhân dân tỉnh;

c) Tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân
dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ
đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám
sát, khảo sát; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng
nhân dân; theo dõi, tổng hợp, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghị
quyết về giám sát, chất vấn;

d) Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu
quan phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp
luật;

đ) Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân
dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu xử lý
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Hội đồng nhân dân, Thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội
đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đến
cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết;

e) Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân
dân cấp mình để chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ
sau; phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng
nhân dân cấp huyện; giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh;
giữ mối liên hệ với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu
Hội đồng nhân dân tỉnh;

g) Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong
việc tổ chức các cuộc họp giao ban, trao đổi kinh nghiệm,
bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; xây dựng
báo cáo công tác trình cấp có thẩm quyền;

h) Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân
dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh điều
hành công việc chung của Hội đồng nhân dân tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; bảo
đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân
tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, nội quy
kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; phục vụ Hội đồng nhân dân tỉnh,
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động đối ngoại.

2.3. Trong công tác hành chính, tổ chức,
quản trị, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có các nhiệm
vụ, quyền hạn sau đây:

a) Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội,
Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh,
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan nhà nước ở trung ương và ở
các tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương, với Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy,
Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm
sát nhân dân cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể khác ở địa phương;

b) Lập dự toán ngân sách nhà nước phục
vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trên cơ sở đã xin ý kiến của Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường
trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện, quản lý kinh phí hoạt động của
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh;

c) Bảo đảm điều kiện hoạt động của
Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường
trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; tham mưu việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

d) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản
công, công tác hành chính, bảo vệ và lễ tân của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân tỉnh;

đ) Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch
đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện việc quản lý công chức của Văn phòng Đoàn đại
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức nghiên cứu khoa học; xây dựng,
khai thác hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc
hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông
tin vào các công tác của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
tỉnh;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng
đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng
nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh
giao;

h) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo
quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Cơ cấu, tổ
chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh gồm có:

3.1. Lãnh đạo Văn phòng: Sau khi
thành lập gồm có: 01 Chánh Văn phòng và 04 Phó Chánh Văn phòng. Tổ chức thực hiện
rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý theo lộ trình đảm bảo quy định
tại tại Khoản 1, Điều 3 và Khoản 1, Điều 8 Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14,
ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
sau khi thống nhất với Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quyết
định bổ nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng.

3.2. Về các Phòng chuyên môn thuộc
Văn phòng:

a) Số lượng các Phòng chuyên môn: Văn
phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình gồm 04 phòng
chuyên môn:

– Phòng Công tác Quốc hội;

– Phòng Công tác Hội đồng nhân dân;

– Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị;

– Phòng Tổng hợp – dân nguyện.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng
phòng thuộc Văn phòng do Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân tỉnh quy định sau khi xin ý kiến của Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại
biểu Quốc hội tính và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Phòng thuộc Văn phòng có Trưởng
phòng và Phó Trưởng phòng, số lượng Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 3, Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân tính quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng sau khi xin ý
kiến của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ,đại biểu Quốc hội
và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Về chỉ tiêu
biên chế và hợp đồng lao động

Biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ- CP của Văn phòng Đoàn đại
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh được giao trên cơ
sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, hợp đồng lao động
theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của tỉnh do cấp có thẩm quyền giao theo quy định.
Căn cứ theo tổng biên chế được giao, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và
Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định số lượng biên chế và hợp đồng lao động theo
Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của các Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng, đảm bảo
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng và vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Chế độ làm việc,
kinh phí hoạt động và mối quan hệ công tác

5.1. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội
và Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ
chuyên viên. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
là người đứng đầu, điều hành công việc chung của Văn
phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội,
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và trước pháp luật về
toàn bộ hoạt động của Văn phòng. Các Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công của Chánh Văn phòng.

5.2. Căn cứ các quy định của pháp luật,
Chánh Văn phòng ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội
và Hội đồng nhân dân tỉnh.

5.3. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội
và Hội đồng nhân dân tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng
do Chánh Văn phòng làm chủ tài khoản. Kinh phí hoạt động của
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
do ngân sách địa phương đảm bảo.

5.4. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh giữ mối quan hệ công tác với
các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định.

Điều 2. Hội đồng
nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm
trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định dự toán ngân sách Nhà nước năm
2021 và biên chế công chức; hợp đồng lao động theo Nghị định
số 68/2000/NĐ-CP của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
ngay sau khi nhận chuyển giao cơ sở vật chất, kinh phí và biên chế của Văn
phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ Văn phòng Quốc hội.

2. Ngay sau khi Nghị quyết này được
thông qua, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các
cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Văn phòng Đoàn đại biểu
Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm
2021.

Điều 3. Điều khoản
chuyển tiếp

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,
Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
theo quy định tại Nghị quyết số 1097/2015/UBTVQH13 ngày 22
tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 48/2016/NĐ-CP
ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ cho đến khi Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc
hội và Hội đồng nhân dân tỉnh chính thức hoạt động theo quy định của Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân
dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày
05 tháng 02 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.


Nơi nhận:
– Ủy ban TVQH;
– Chính phủ;
– VP Quốc hội; VP Chính phủ;
– Ban công tác đại biểu – UBTVQH;
– Bộ Nội vụ;
– TT Tỉnh y;
– TT HĐND tỉnh;
– UBND tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh;
– Đại biểu QH tỉnh;
– Đại biểu HĐND tỉnh;
– Các S, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
– HĐND, UBND các huyện, TP;
– Trung tâm công báo tỉnh;
– LĐ Văn phòng HĐND tỉnh;
– Lưu: VT, TH(Hg).

CHỦ TỊCH

Bùi Đức Hinh

Nghị quyết 386/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file