Tải Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 01/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hoàng Minh Tuấn Anh
Ngày ban hành: 30/07/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 7
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
01/2020/QĐ-UBND

Quận
7, ngày 30 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI QUẬN 7

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày
19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014
của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện,
quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày
08/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về quy
trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày
05/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế (mẫu) về tổ
chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận – huyện;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận tại Tờ
trình số 572/TTr-NV ngày 26 tháng 6 năm 2020 và ý kiến thẩm định của Phòng Tư
pháp Quận 7 tạo Báo cáo số 1899/BC-TP ngày 19 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt
động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 7.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm
2020 và thay thế Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 03/10/2019
của UBND Quận 7 về ban hành Quy chế về tổ chức
và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 7.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận thực
hiện niêm yết công khai Quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận và trên
trang thông tin điện tử Quận 7 ngày sau khi Quyết định này được ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận,
Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, Trưởng phòng Nội vụ quận, Thủ
trưởng phòng, ban, ngành thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường, các tổ
chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– UBND thành phố;
– Sở Lao động TB&XH Tp HCM;
– Sở Tư pháp Tp HCM;
– Phòng Kiểm tra Văn bản – Sở Tư pháp;
– TT Hội đồng nhân dân quận;
– Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND quận;
– Trung tâm Công báo Thành phố;
– UBMTTQVN Q7;
– Lưu: VT, NV (05 bản)

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Minh Tuấn Anh

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẬN 7
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân Quận 7)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và
đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc trong nội bộ Phòng Lao động – Thương binh
và Xã hội quận; mối quan hệ công tác giữa Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức,
cá nhân có liên quan đến công tác lao động thương binh và xã hội, công tác phối
hợp Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để thực hiện các chỉ đạo của Quận ủy,
Ủy ban nhân dân quận và của ngành dọc cấp trên.

Chương II

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 2. Vị trí và chức năng

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận là
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, thực hiện chức năng tham mưu,
giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền
lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự
nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội;
bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; thực hiện
một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận và theo
quy định của pháp luật.

2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có tư cách
pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy
ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên
môn, nghiệp vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Chương III

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận có nhiệm
vụ, quyền hạn sau đây:

1. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định,
chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện
pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực
quản lý nhà nước được giao.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch,
kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi
hành pháp luật.

3. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với
tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt
động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định
đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ
việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý
sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn quận
theo phân cấp, ủy quyền.

5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý Nghĩa
trang Liệt sĩ Nhà Bè – Quận 7.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao
động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức 10 phường.

7. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xây dựng
phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng
chính sách xã hội.

8. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc
thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã
hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí
theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.

9. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý
nhà nước về bảo hiểm xã hội, về bình đẳng giới trên địa bàn Quận 7 theo phân cấp.

10. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng
hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động,
người có công và xã hội trên địa bàn.

11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ
và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban
nhân dân quận và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

12. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ
cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ,
khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với
công chức và nhân viên của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy
ban nhân dân Quận 7.

13. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản
của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân quận.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân
Quận 7 giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN
CHẾ

Điều 4. Tổ chức bộ máy

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận có
Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác
chuyên môn, nghiệp vụ.

a) Trưởng Phòng Phòng Lao động – Thương binh và Xã
hội là người đứng đầu Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm
trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật về
toàn bộ hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;

b) Phó Trưởng Phòng Phòng Lao động – Thương binh và
Xã hội giúp Trưởng Phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác được Trưởng
phòng phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm
vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng
phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động,
luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ,
chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân
dân quận quyết định.

Điều 5. Biên chế

a) Biên chế công chức của Phòng Lao động – Thương
binh và Xã hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định, được giao trên cơ sở
vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tổng
biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của quận đã được cấp
có thẩm quyền phê duyệt;

b) Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng
Lao động – Thương binh và Xã hội quận phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn
ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức.

c) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc
làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng
Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế
hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ
được giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chương V

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN
HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Chế độ làm việc:

1. Trưởng phòng phụ trách, điều hành chung các hoạt
động của Phòng và phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ
trách những lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết
các công việc phát sinh trên lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ
trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó trưởng
phòng chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết
định các vấn đề chưa nhất trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới
phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu
các cán bộ, chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó
Trưởng phòng, yêu cầu đó được thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng
phòng trực tiếp phụ trách biết.

Điều 7. Chế độ sinh hoạt hội họp:

1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng họp giao ban một lần để
đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.

2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng, các bộ phận họp
với Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng
triển khai công tác và thống nhất lịch công tác.

3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lần.

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công
tác do lãnh đạo Phòng trực tiếp phê duyệt.

5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên
quan, thể hiện trong lịch công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc
được Phòng chuẩn bị chu đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh
liên quan đến hoạt động chuyên môn của Phòng.

Điều 8. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận chịu sự
hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và
theo yêu cầu của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Đối với Hội đồng nhân dân quận:

Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có
trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân quận khi được yêu cầu.

3. Đối với Ủy ban nhân dân quận:

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận chịu sự
lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ
công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng, Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo
và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối và phải thường
xuyên báo cáo với Thường trực Ủy ban nhân dân quận về những mặt công tác đã được
phân công;

Theo định kỳ phải báo cáo với Thường trực Ủy ban
nhân dân quận về nội dung công tác của Phòng và đề xuất các biện pháp giải quyết
công tác chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan.

4. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy
ban nhân dân quận:

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở
bình đẳng theo chức năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân
quận, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế – xã hội của
Quận 7. Trong trường hợp Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận chủ trì phối
hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ
quan chuyên môn khác. Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận tập hợp
các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định.

5. Đối với các đơn vị, tổ chức sản xuất kinh
doanh và dịch vụ liên quan đến chức năng quản lý trên địa bàn quận:

Trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các chế độ,
chính sách về lao động, người có công và xã hội theo quy định của Nhà nước;

Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, hành chính
sự nghiệp của Trung ương, thành phố trú đóng và hoạt động trên địa bàn quận.
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện việc
quản lý hành chính Nhà nước về các lĩnh vực thuộc chức năng đối với các đơn vị
này theo quy định.

6. Đối với Ủy ban nhân dân 10 phường:

a) Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm
hướng dẫn, kiểm tra và giúp đỡ về nghiệp vụ ngành để Ủy ban nhân dân phường chỉ
đạo thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách, chế độ, thể lệ về lĩnh vực được
giao trong phạm vi địa phương theo quy định của Nhà nước và Ủy ban nhân dân
Thành phố;

b) Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách
nhiệm cùng với Ủy ban nhân dân phường kiện toàn, củng cố bộ phận công tác về
lao động, người có công và xã hội tại địa phương. Phối hợp với các tổ chức,
chính quyền, đoàn thể nhân dân xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ
người có công với nước và đối tượng chính sách xã hội. Giúp Ủy ban nhân dân phường
phối hợp thực hiện tuyên truyền giáo dục phòng, chống, ngăn ngừa các tệ nạn xã
hội trên địa bàn quận.

7. Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị sự nghiệp,
các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội của quận:

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận phối hợp
và hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt chế độ chính sách lao
động, người có công và xã hội, tiếp nhận những phản ánh về tình hình các đối tượng
để giải quyết kịp thời; phối hợp với các đoàn thể vận động các đối tượng chính
sách, phát huy truyền thống của dân tộc và truyền thống cách mạng để thực hiện
tốt các cuộc vận động của Đảng và Nhà nước.

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường, các đơn vị
sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội của quận có
yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách
nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu
cầu đó theo thẩm quyền và có thông báo kết quả giải quyết cho Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam cùng cấp theo quy định.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Căn cứ Quy chế này, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và
Xã hội quận có trách nhiệm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyền hạn,
trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng phù hợp với địa điểm của
địa phương, đơn vị nhưng không trái với nội dung Quy chế này, trình Chủ tịch Ủy
ban nhân dân quận quyết định để thi hành.

Điều 10. Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân Quận 7 có trách nhiệm thực
hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định ban hành. Trong quá trình
thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất,
kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và
sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file