Tải Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 41/2016/QĐ-UBND phê duyệt giá dịch vụ qua cầu treo do tỉnh Thái Nguyên quản lý – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 41/2016/QĐ-UBND phê duyệt giá dịch vụ qua cầu treo do tỉnh Thái Nguyên quản lý

Số hiệu: 01/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành: 20/01/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 41/2016/QĐ-UBND phê duyệt giá dịch vụ qua cầu treo do tỉnh Thái Nguyên quản lý

ỦY BAN NHÂN
DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
01/2020/QĐ-UBND

Thái Nguyên,
ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT
ĐỊNH SỐ 41/2016/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÊ
DUYỆT GIÁ DỊCH VỤ QUA CẦU TREO DO TỈNH THÁI NGUYÊN QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương
năm 2015;

Căn cứ Luật Giá năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14
tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11
tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17
tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá
chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ
trình số 5458/TTr-STC ngày 30 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ
áp dụng giá dịch vụ qua cầu đối với 02 cầu treo; bổ sung áp dụng giá dịch vụ
qua cầu đối với 01 cầu treo và điều chỉnh tên theo địa giới hành chính của các
cầu treo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 20
tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá dịch vụ qua cầu treo
do tỉnh Thái Nguyên quản lý, cụ thể như sau:

1. Các cầu treo áp dụng giá dịch vụ
qua cầu:

a) Cầu treo Đồng Liên, xã Đồng Liên,
thành phố Thái Nguyên;

b) Cầu treo Sông Đào, xã Huống Thượng,
thành phố Thái Nguyên;

c) Cầu treo Huống Thượng, xã Huống Thượng,
thành phố Thái Nguyên;

d) Cầu treo bến Oánh (Dự án Cầu Ba Mố),
phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên;

đ) Cầu treo Sông Công, phường Châu Sơn,
thành phố Sông Công;

e) Cầu treo Bình Định, xã Bình
Sơn, thành phố Sông Công;

g) Cầu treo Chã, xã Tiên Phong, thị xã
Phổ Yên;

h) Cầu treo Hà Châu – Đồng Tân, xã Hà
Châu, huyện Phú Bình;

i) Cầu treo Văn Lăng, xã Văn Lăng, huyện
Đồng Hỷ;

k) Cầu treo Tân Yên, xã Hòa Bình, huyện
Đồng Hỷ;

l) Cầu treo Thác Nhật, xã Minh Lập, huyện
Đồng Hỷ;

m) Cầu treo Đát Ma, thị trấn Giang Tiên,
huyện Phú Lương.

2. Đối với các cầu treo không áp dụng
giá dịch vụ qua cầu: Giao các địa phương chịu trách nhiệm trong việc duy tu, bảo
dưỡng, sửa chữa thường xuyên đồng thời đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng
cầu.

Điều 2. Hiệu
lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ
ngày 01 tháng 02 năm 2020.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh Thái
Nguyên, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Chính phủ;
– Bộ Tài chính;
– Bộ Giao thông vận tải;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
– Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
– Sở Tài chính;
– Sở Giao thông vận tải;
– Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên;
– Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên;
– UBND các huyện, thành phố, thị xã;
– Sở Tư pháp;
– Trung tâm Thông tin tỉnh;
– Lưu:VT, KT, TH, CNN.
Trinhnq, QĐ/T01, 35b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc

 

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 41/2016/QĐ-UBND phê duyệt giá dịch vụ qua cầu treo do tỉnh Thái Nguyên quản lý

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file