Tải Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 01/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Trần Việt Trường
Ngày ban hành: 05/02/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

ỦY
BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
CẦN THƠ
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 01/2021/QĐ-UBND

Cần
Thơ, ngày 05
tháng 02
năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA
NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Tổ
chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyề
n địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số
17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý
điều
kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đố
i với cơ sở sản xuất
kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng
nhận cơ sở đủ điề
u kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp
và Phát triể
n nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩ
m định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy
sả
n đủ điều kiện an
toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triể
n nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-BNN-QLCL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn ban hành “Chương trình kiể
m soát an
toàn thực phẩm cá và các sả
n phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi
điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định quy định quản lý nhà nước
về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ,
quy định cụ thể về: cơ quan thẩm định cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn
thực phẩm; cơ quan quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không
thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan quản
lý và phương thức quản lý về an toàn thực phẩm đối với phương tiện vận chuyển độc
lập (không thuộc cơ sở chế biến).

2. Đối tượng áp
dụng

a) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực
phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an
toàn thực phẩm; cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực
phẩm; phương tiện vận chuyển độc lập
(không thuộc cơ sở chế biến) trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Ủy ban nhân dân quận, huyện và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Cơ quan
thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn
thực phẩm

Cơ quan thực hiện nhiệm vụ thẩm định
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn
thực phẩm được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Cơ quan
quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý cơ
sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận
cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định
này.

Điều 4. Cơ quan
quản lý và phương thức quản lý về an toàn thực phẩm đối với phương tiện vận
chuyển độc lập (không thuộc cơ sở chế biến)

1. Cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm
đối với phương tiện vận chuyển độc lập (không thuộc cơ sở chế biến) được quy định
tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Phương thức quản lý về an toàn thực
phẩm đối với phương tiện vận chuyển độc lập (tàu/ghe hoặc
xe vận chuyển không thuộc cơ sở chế biến).

a) Thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện
an toàn thực phẩm đối với cơ sở vận chuyển độc lập thuộc diện được cấp giấy chứng đủ điều kiện an
toàn thực phẩm theo quy định lại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng
12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ
điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực
phẩm an toàn đối với cơ sở vận chuyển độc lập nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại
Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý
điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất
kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng
nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 5. Hiệu lực
thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2021.

2. Quyết định này thay thế Quyết định
số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định cơ quan thẩm định cơ sở sản xuất,
kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ
quan quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Điều 6. Trách nhiệm
thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành
phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính ph (HN –
TP. HCM);
– B Tư pháp (Cục KTVB);
– Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– TT. Thành ủy;
– TT. HĐND thành phố;
– CT, PCT UBND thành phố (1);
– UBMTTQVN thành phố và các đoàn thể;
– Các Sở, ban ngành thành phố;
– UBND quận, huyện;
– UBND xã, phường, thị trấn;
– Công báo thành phố;
– Cng thông tin điện tthành phố;
– VP.UBND thành phố
(2,3);
– Lưu: VT.HN.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Việt Trường

PHỤ LỤC I

QUY ĐỊNH CƠ QUAN THẨM ĐỊNH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG,
LÂM, THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định
số
: 01/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND thành phố Cần Thơ)

TT


quan thực hiện

Thẩm
định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an
toàn thực phẩm

1

Chi cục Thủy sản

Cơ sở nuôi trồng thủy sản

Tàu cá (có chiều dài lớn nhất lừ 15
mét trở lên)

Cảng cá

2

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn

Cơ sở giết mổ động vật tập trung

3

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có
nguồn gốc thực vật

4

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm
sản và Thủy sản

Cơ sở sản xuất nước đá phục vụ sản xuất và bảo quản
thực phẩm nông thủy sản thực phẩm

Cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến thực
phẩm nông, lâm, thủy sản

Kho lạnh bảo
quản thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Chợ đầu mối, đấu giá thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Cơ sở kinh doanh thực phẩm nông,
lâm, thủy sản

Cơ sở sản xuất, chế biến, kinh
doanh muối, muối i-ốt

PHỤ LỤC II

QUY ĐỊNH CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
NÔNG, LÂM, THỦY SẢN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN
TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định
số
: 01/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND thành phố
C
ần Thơ)

TT


quan thực hiện

Quản
lý cơ sở
sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm
sản và Thủy sản

Sơ chế nhỏ lẻ

Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm
không có địa điểm cố định

2

– Phòng Kinh tế thuộc UBND cấp Quận

– Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn thuộc UBND cấp Huyện

Sản xuất ban đầu
nhỏ lẻ

Tàu cá (trừ tàu cá có chiều dài lớn
nhất từ 15 mét trở lên)

PHỤ LỤC III

QUY ĐỊNH CƠ QUAN QUẢN LÝ VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI
PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN ĐỘC LẬP (KHÔNG THUỘC CƠ SỞ CHẾ BIẾN)
(Ban hành kèm theo Quyết định
số
: 01/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND thành phố
C
ần Thơ)

TT


quan thực hiện

Quản
lý về an toàn thực phẩm đố
i với phương tiện vận
chuyển độc lập (không thuộc cơ
sở chế biến)

1

Chi cục Thủy sản

Phương tiện vận chuyển độc lập (tàu/ghe hoặc xe vận chuyển không thuộc
cơ sở chế biến)

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file