Tải Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2013/QĐ-UBND Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2013/QĐ-UBND Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 02/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Lê Quang Mạnh
Ngày ban hành: 10/03/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2013/QĐ-UBND Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2013/QĐ-UBND Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ

ỦY
BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
02/2020/QĐ-UBND

Cần
Thơ, ngày 10
tháng 3
năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

n cứ
Luật Tổ chức chí
nh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

n cứ
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thá
ng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội
vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2020.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành
phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan
ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp;
– TT TU, TT HĐND TP;
– CT, PCT UBND TP;
– UBMTTQVN TP và các đoàn thể;
– S, ban, ngành TP;
– UBND quận, huyện;
– Công báo TP;
– Cổng thông tin điện tử TP;
– VP UBND TP (2,3,4,5,6,7);
– Lưu: VT, ĐTS.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Quang Mạnh

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2013/QĐ-UBND Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file