Tải Quyết định 06/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 06/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 06/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Dương Thành Trung
Ngày ban hành: 09/05/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 06/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 06/2019/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 09
tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2016/QĐ-UBND NGÀY 19/7/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN
DÂN TỈNH BẠC LIÊU VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ
CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa
phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP
ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ
và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2015 của Bộ Ngoại giao và Bộ
Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngoại vụ
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu
khóa IX, kỳ họp thứ tám về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 140/TTr-SNV ngày 16
tháng 4 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND
ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1. Bổ sung Điều 1: “Chức năng
tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ”;

2. Bổ sung khoản 3 Điều 2: Về tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công
tác của Ủy ban nhân dân tỉnh:

“h) Công tác đối ngoại của tỉnh; tham
mưu, đề xuất về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển
khai toàn diện công tác đối ngoại của tỉnh; tổ chức, quản lý công tác đối ngoại
Đảng tại tỉnh theo các quy định của Đảng.”

3. Bổ sung khoản 1 Điều 4: Về cơ cấu tổ chức các phòng

“i) Phòng Ngoại vụ;

k) Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Bạc Liêu.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy
ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định này.

Điều 3.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị
có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ(b/c);
– Bộ Nội vụ (b/c);
– Bộ Ngoại giao (b/c);
– Bộ Tư pháp (b/c);
– Cục Kiểm tra VB – Bộ Tư pháp;
– Đoàn ĐBQH tỉnh (giám sát);
– Đại biểu HĐND tỉnh (giám sát);
– Các Sở, Ban, Ngành đoàn thể cấp tnh (phối hợp);
– Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
– UBND các huyện, TX, thành phố (phối hợp);
– CVP, các PCVP UBND tỉnh;
– TT Công báo – Tin học (đăng CB);
– Lưu: VT, (MM).

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
CHỦ TỊCH

Dương Thành Trung

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file