Tải Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 31/2012/QĐ-UBND – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 31/2012/QĐ-UBND

Số hiệu: 08/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Đức Vượng
Ngày ban hành: 15/04/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 31/2012/QĐ-UBND – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 31/2012/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN
DÂN
TỈNH HÀ NAM
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
08/2020/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày
15 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT
SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM BAN HÀNH
KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2012/QĐ-UBND NGÀY 12/12/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương
ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm
2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16
tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy
thêm, học thêm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và
Đào  tạo tại Tờ trình số 32/TTr-SGDĐT ngày 08/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Bãi bỏ Điều 6; khoản 1, 2 Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều
10; Điều 11; Điều 12; Điều 13 và Điều 14 của Quy định về dạy thêm, học thêm
trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày
12/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định
này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng
UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính; Chủ tịch UBND huyện,
thị xã, thành phố; tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN
NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Đức Vượng

 

 

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 31/2012/QĐ-UBND

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file