Tải Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 09/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hương Giang
Ngày ban hành: 06/05/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
09/2021/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06
tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

BAN
HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm
2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
ban hành văn bản QPPL năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014
của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày
14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày
22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành
phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2021, thay thế
Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/2/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các
cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ
quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Nội vụ;
– Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Vụ Pháp chế – Bộ Nội vụ;
– TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– VP UBND tỉnh: LĐVP, VX;
– Công báo tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
– Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hương Giang

QUY ĐỊNH

CHỨC
NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ GIÁO
DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh
quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật
và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân
dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có
con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản
lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh,
đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các
quy định khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch, chương
trình, dự án, chính sách phát triển giáo dục, phân luồng, hướng nghiệp học sinh
phù hợp với chiến lược phát triển ngành giáo dục và kế hoạch phát triển kinh tế
– xã hội; kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục
phổ thông trên địa bàn tỉnh; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách
hành chính nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của tỉnh Bắc Ninh;

b) Dự thảo quyết định mức thu học phí, lệ phí tuyển
sinh đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của địa phương để Ủy ban
nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;

c) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Chính phủ và của
Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, tổ
chức lại, giải thể, đối với các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

b) Dự thảo các quyết định thành lập hoặc cho phép
thành lập, thu hồi quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập, sáp
nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục
(bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân
nước ngoài) trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

c) Dự thảo các quyết định, chỉ thị cá biệt và các
văn bản về lĩnh vực triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo
dục phổ thông được phân công trên phạm vi địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Dự thảo các quyết định khen thưởng hoặc trình cấp
có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động
giáo dục tại địa phương;

3. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

4. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ
hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có
nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, các trung tâm ngoại
ngữ, tin học, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trung tâm giáo dục
kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn (trừ các trung tâm
ngoại ngữ, tin học thuộc trường đại học, trường cao đẳng hoạt động trong khuôn
viên của trường), cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài (trừ cơ sở giáo dục đại
học và phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam).

5. Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực
hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; kế hoạch, chương trình, dự án,
đề án và các nội dung khác về giáo dục sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê
duyệt.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng
Giáo dục và Đào tạo và người có chức danh theo dõi giáo dục thuộc Ủy ban nhân
dân xã, phường, thị trấn.

7. Hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo,
bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và tổ chức thực hiện sau
khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

8. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện huy động các nguồn
lực để phát triển giáo dục, bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của
các đơn vị trực thuộc; quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao
theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động giáo dục,
chất lượng giáo dục, quản lý nhà giáo và người học, thực hiện chính sách phát
triển giáo dục thuộc phạm vi quản lý trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh,
Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh
tra các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện
mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn, việc
thực hiện chính sách đối với người học, các điều kiện đảm bảo của các cơ sở
giáo dục.

10. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về
các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức,
cá nhân ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi
chính phủ trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật.

11. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kiểm tra,
giám sát việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện
thành lập trường, hoạt động giáo dục, công khai chất lượng giáo dục, điều kiện
bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12. Phối hợp Sở Nội vụ tổng hợp số lượng người làm
việc hằng năm của các cơ sở giáo dục công lập trong kế hoạch số lượng người làm
việc trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trình cơ quan
có thẩm quyền phê duyệt.

13. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định
các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư về
giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động.
hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự
tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

14. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu
tư cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục địa phương; tiêu chuẩn
định mức sử dụng mấy móc, thiết bị chuyên dụng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
(công lập); hướng dẫn xây dựng và lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm đối với
các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục
đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt; xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm trình
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và
các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở giáo dục ở địa phương.

15. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thực
hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây
dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; công tác
tuyển sinh, thi, cấp, thu hồi văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục
đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc
ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

16. Quản lý về chuyên môn đối với việc thực hiện
chương trình giáo dục thường xuyên của các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp –
Giáo dục thường xuyên cấp huyện theo quy định.

17. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ
cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp
và số lượng người làm việc trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và
Đào tạo; thực hiện chế độ tiền lương và chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng,
khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm
vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy
ban nhân dân tỉnh.

18. Quản lý về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất
được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

19. Quản lý việc cấp, thu hồi, quyết định đình chỉ
hoạt động đối với các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh
Bắc Ninh theo quy định của pháp luật.

20. Xây dựng kế hoạch hằng năm về số lượng người
làm việc của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trình cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt; phân bổ số lượng người làm việc theo vị trí
việc làm cho các đơn vị trực thuộc theo quy định; hướng dẫn, tổ chức thực hiện
việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, thực hiện chính sách đối với viên chức và
người lao động các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định.

21. Thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà
giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành
giáo dục. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và đột
xuất về thống kê, công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản
lý với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

22. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực
hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra,
giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi
phạm theo quy định của pháp luật.

23. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Lãnh đạo Sở

1. Sở Giáo dục và Đào tạo có Giám đốc và không quá
03 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm
trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về
thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trách nhiệm
cụ thể của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

a) Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và
phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành quy chế làm việc của Sở và chỉ đạo,
kiểm tra việc thực hiện;

b) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công hoặc ủy quyền. Đối với những vấn đề vượt
quá thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền nhưng không đủ khả năng và điều kiện giải
quyết thì Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo phải chủ động làm việc với Giám đốc sở
có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

c) Có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Bộ, cơ quan ngang Bộ về tổ chức, hoạt động giáo
dục của Sở Giáo dục và Đào tạo; báo cáo công tác, cung cấp tài liệu trước Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh khi có yêu cầu; trả lời kiến nghị của cử tri,
chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề liên quan đến giáo
dục và đào tạo trên địa bàn; phối hợp với Giám đốc Sở, người đứng đầu tổ chức
chính trị – xã hội và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của
Sở Giáo dục và Đào tạo.

d) Căn cứ quy định phân cấp quản lý tổ chức cán bộ
của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định hoặc trình cơ quan có
thẩm quyền quyết thành lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ
tịch hội đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường; công nhận,
bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thay đổi vị trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật
đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm; công nhận, không
công nhận hội đồng trường, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học tư thục trên
địa bàn; quyết định thành lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm
Chủ tịch hội đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường đối với
trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất
là trung học phổ thông; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thay đổi vị
trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu
các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Công nhận, không công nhận
hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường
trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học
cao nhất là trung học phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND tỉnh
theo quy định của pháp luật.

3. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo là người
giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước
Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng
mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của
Sở.

4. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động,
luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ
chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên
chế

1. Cơ cấu tổ chức

a) Cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo gồm:

– Phòng Giáo dục Mầm non;

– Phòng Giáo dục Tiểu học;

– Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục
Thường xuyên;

– Phòng Quản lý chất lượng giáo dục;

– Phòng Công tác học sinh, sinh viên;

– Thanh tra;

– Phòng Kế hoạch – Tài chính;

– Phòng Tổ chức-Hành chính.

b) Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào
tạo, gồm:

– Trường Cao đẳng Sư phạm;

– Các trường trung học phổ thông; trường phổ thông
có nhiều cấp học, trong đó có cấp học trung học phổ thông;

– Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bắc Ninh;

– Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Thuận
Thành;

– Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường
xuyên Bắc Ninh;

– Các cơ sở giáo dục trực thuộc khác (nếu có).

2. Biên chế

a) Biên chế công chức, viên chức các đơn vị thuộc
và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với
chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, tổng
số lượng người làm việc của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp
công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt;

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và
danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức được cấp có thẩm
quyền phê duyệt, hằng năm Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ
xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc theo quy định của
pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức
vụ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc
Sở trước ngày Quyết định này có hiệu lực, nếu sau khi sắp xếp, kiện toàn lại cơ
cấu tổ chức của Sở mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ
mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì
được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định hiện hành.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ nội dung quy định trên, Giám đốc Sở
Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức
thực hiện.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách
nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị
thuộc và trực thuộc; Ban hành quy chế làm việc của Sở; chỉ đạo các cơ
quan, đơn vị trực thuộc ban hành quy chế làm việc.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn
vướng mắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm báo cáo
UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù
hợp./.

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file