Tải Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 1011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Văn Quang
Ngày ban hành: 09/05/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN
DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1011/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày
09 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH; SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỈNH PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương
ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08
tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7
tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31
tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp
vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1685/QĐ-LĐTBXHngày
23 tháng 11 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sunglĩnh vực việc làm thuộc
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ- LĐTBXHngày 27
tháng 2 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Về việc công bố thủ
tục hành chính sửa đổi, bổ sungtrong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức
năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXHngày 15
tháng 3 năm 2019của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ
tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm
vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXHngày
22 tháng 3 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi danh
mục thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng
quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-LĐTBXHngày
04 tháng 4 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sunglĩnh vực quản lý lao động
ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội, tại tờ trình số 33/TTr-SLĐTBXH ngày 02/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ
tục hành chính lĩnh vực lao động –
thương binh và xã hội thuộc thẩm
quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ
sung điểm 01, 06, 10 mục I phần B; điểm 01, 02, 03, 06, mục I phần D;
điểm 21 mục V phần D;điểm 10 mục VI
phần D; điểm 19, 21,22, 24 mụcVII Danh mục thủ tục
hành chính ban hành kèm theo Quyết định số
2692/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; điểm
01,02,03,04mục III phần B Danh mục thủ tục hành chính ban
hành kèm theo Quyết định số148/QĐ-UBND
ngày 18/01/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh Phú Thọ. Bãi bỏ điểm 04, 05, 09,
11,12, 14, 15 mục I phần B; điểm 01,
02 mục II phần D; điểm 11mục VI phần DDanh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số
2692/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban,
ngành; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
– CT, PCT UBND tỉnh (Ô Thủy);
– CVP, PCVP UBND tỉnh (Ô Bảo);
– Cổng thông tin điện tử tỉnh;
– TT Phục vụ hành chính công tỉnh;
– Lưu: VT, NC1, NC4
(B.32b).

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang

 

DANH MỤC

THỦ
TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI
QUYẾT CỦA UBND TỈNH; SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND
ngày    tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

A. Thủ tục hành chính sửa đổi,
bổ sung

TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của UBND tỉnh

I

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

01

Thành lập hội
đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng
công lập trực thuộc UBND tỉnh

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ. Trong đó:

– UBND tỉnh: 04 ngày

– Sở LĐTBXH: 11 ngày

 

Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: 398 đường
Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.2222.555

Không

– Luật giáo dục nghề nghiệp.

– Thông tư số
47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội quy định về điều lệ trường trung cấp.

– Thông tư số
18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội.

02

Thành lập hội đồng trường, bổ
nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh.

15 ngày làm việc kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

– UBND tỉnh:04 ngày

– Sở LĐTBXH: 11 ngày

 

Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: 398
đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.2222.555

Không

– Luật giáo dục nghề nghiệp.

– Thông tư số
47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội quy định về điều lệ trường trung cấp.

– Thông tư số
18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội.

03

Công nhận hiệu trưởng trường
trung cấp tư thục

20 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

– UBND tỉnh:05 ngày

– Sở LĐTBXH: 15 ngày

 

Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: 398
đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.2222.555

Không

– Luật giáo dục nghề nghiệp.

– Thông tư số
47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội quy định về điều lệ trường trung cấp.

– Thông tư số
18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội.

Thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

I

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

01

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch,
thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở.

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: 398
đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.2222.555

Không

– Luật giáo dục nghề nghiệp.

– Thông tư số
47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội quy định về điều lệ trường trung cấp.

– Thông tư số
18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội.

02

Thành lập hội đồng quản trị
trường trung cấp tư thục.

15 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: 398
đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.2222.555

Không

– Luật giáo dục nghề nghiệp.

– Thông tư số
47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội quy định về điều lệ trường trung cấp.

– Thông tư số
18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội.

03

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục
nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp,
trường trung cấp, doanh nghiệp.

10 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: 398
đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.2222.555

Không

– Luật giáo dục nghề nghiệp.

– Nghị định số 143/2016/NĐ-CP
ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

– Nghị định số 140/2018/NĐ-CP
ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến
điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà
nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Nghị định số 15/2019/NĐ-CP
ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật giáo dục nghề nghiệp.

04

Cấp giấy chứng nhận đăng ký
bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề
nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp.

– 10 ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp đăng ký bổ sung do đổi tên doanh nghiệp.

Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: 398
đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.2222.555

Không

– Luật giáo dục nghề nghiệp.

– Nghị định số 143/2016/NĐ-CP
ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

– Nghị định số số
140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định
liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Nghị định số 15/2019/NĐ-CP
ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật giáo dục nghề nghiệp.

II

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

01

Quyết định công
nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là
người khuyết tật.

10 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: 398
đường Trần Phú, phường Tân Dân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.2222.555

Không

Thông tư số
18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội.

III

LĩnhvựcViệclàm-
An toàn lao động

01

Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh
nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày

07 ngày làmviệc, kể từ ngàynhận đủ hồ
sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: 398 đường
Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.2222.555

Không

– Luật người lao động Việt
Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN
ngày 04/9/2007 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và
tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Thông tư số
18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội.

– Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH
ngày 25/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định
chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng
11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch
vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh
nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

2

Cấp giấy
phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp
hoạt động dịch vụ việc làm.

07 ngày làmviệc, kể từ ngàynhận đủ hồ
sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: 398 đường
Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.2222.555.

Không

– Bộ luật Lao động ngày 18 tháng
6 năm 2012;

– Luật Doanh nghiệp ngày 26
tháng 11 năm 2014;

– Luật Việc làm ngày 16 tháng 11
năm 2013;

– Nghị định số 52/2014/NĐ-CP
ngày 23 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy
phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm,
có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2014.

Nghị định
số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các nghị
định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

3

Cấp lại Giấy phép hoạt động dịch
vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

05 ngày làmviệc, kể từ ngàynhận đủ hồ
sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: 398 đường
Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.2222.555.

Không

– Bộ luật Lao động ngày 18 tháng
6 năm 2012;

– Luật Doanh nghiệp ngày 26
tháng 11 năm 2014;

– Luật Việc làm ngày 16 tháng 11
năm 2013;

– Nghị định số 52/2014/NĐ-CP
ngày 23 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy
phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm,
có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2014.

Nghị định
số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các nghị
định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

4

Gia hạn Giấy phép hoạt
động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

 

05 ngày làmviệc, kể từ ngàynhận đủ hồ
sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: 398 đường
Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.2222.555.

Không

– Bộ luật Lao động ngày 18 tháng
6 năm 2012;

– Luật Doanh nghiệp ngày 26
tháng 11 năm 2014;

– Luật Việc làm ngày 16 tháng 11
năm 2013;

– Nghị định số 52/2014/NĐ-CP
ngày 23 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy
phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm,
có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2014.

Nghị định
số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các nghị
định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

5

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước
ngoài làm việc tại Việt Nam

05 ngày làm việc, kể từ ngàynhận đủ hồ
sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: 398 đường
Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.2222.555

600.000đ/01 giấy phép

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày
08/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều
kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

– Thông tư số 23/TT- BLĐTBXH
ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ
Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động
cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử;

– Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH
ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ
Lao động- Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư
liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của
Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

6

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động
nước ngoài làm việc tại Việt Nam

03 ngày làm việc, kể từ ngàynhận đủ hồ
sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: 398 đường
Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.2222.555

450.000đ/01 giấy phép

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP
ngày 08/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến
điều kiện đầu tư kinh doanh và TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội;

– Thông tư số 23/TT- BLĐTBXH
ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ
Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động
cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử;

– Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH
ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ
Lao động- Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư
liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của
Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

7

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc
diện cấp giấy phép lao động

03 ngàylàmviệc, kể từ ngàynhận đủ hồ
sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: 398 đường
Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.2222.555

Không

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP
ngày 08/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến
điều kiện đầu tư kinh doanh và TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao
động- Thương binh và Xã hội;

– Thông tư số 23/TT- BLĐTBXH
ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ
Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động
cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử;

– Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH
ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ
Lao động- Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư
liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của
Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

8

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu
sử dụng người lao động nước ngoài

15 ngàylàmviệc, kể từ ngàynhận đủ hồ
sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: 398 đường
Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.2222.555

Không

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018
của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sửa
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã
hội.

IV

Lĩnh vực người có công

01

Thực hiện chế
độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng
huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được
hưởng chế độ ưu đãi

10ngàylàmviệc, kể từ ngàynhậnQuyết định
cấp kinh phí

Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: 398 đường
Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.2222.555

Không

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018
của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sửa
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã
hội.

B. Thủ tục
hành chính bãi bỏ và thủ tục hành chính đưa ra khỏi
danh mục thủ tục hành chính

TT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định về việc bãi bỏ TTHC

01

Công nhận trung tâm giáo dục
nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Thông tư số
18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và
Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương
binh và Xã hội.

02

Bổ nhiệm giám đốc trung tâm
giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh.

Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH
ngày 22 tháng 3 năm 2019 củaBộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộivề
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi
danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

03

Miễn nhiệm giám đốc trung tâm
giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh.

Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH
ngày 22 tháng 3 năm 2019 củaBộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộivề
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi
danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

04

Bổ nhiệm hiệu trưởng trường
cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH
ngày 22 tháng 3 năm 2019 củaBộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộivề
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi
danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

05

Miễn nhiệm, cách chức hiệu
trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH
ngày 22 tháng 3 năm 2019 củaBộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộivề
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi
danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

06

Bổ nhiệm hiệu trưởng trường
trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH
ngày 22 tháng 3 năm 2019 củaBộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộivề
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi
danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

07

Miễn nhiệm, cách chức hiệu
trưởng trường trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH
ngày 22 tháng 3 năm 2019 củaBộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộivề
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi
danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

08

Đưa người nghiện ma túytự
nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Cơ sở điều trị nghiện Phú Thọ

Nghị định 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018 của
Chính phủSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 147/2003/NĐ-CP ngày tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều
kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy
tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ
quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của
cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối
với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

09

Chế độ thăm gặp thân nhân đối
với học viên tại Cơ sở điều trị nghiện ma tuý tỉnh Phú Thọ

Nghị định 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018
của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về
điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma
túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính
phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt
động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp
dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

10

Bổ nhiệm hiệu trưởng trường
trung cấp công lập trực thuộc thuộc Sở.

Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH
ngày 22 tháng 3 năm 2019 củaBộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộivề
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi
danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

11

Miễn nhiệm, cách chức hiệu
trưởng trường trung cấp công lập thuộc Sở.

Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH
ngày 22 tháng 3 năm 2019 củaBộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộivề
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi
danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

12

Gia
hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số
lao động trở lên là người khuyết tật

Thông tư số 26/2012/TT- LĐTBXH ngày
12/11/2012 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số điều
của Nghị định số 28/ 2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

 

Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file