Tải Quyết định 1027/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bắc Giang – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 1027/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 1027/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 28/06/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 1027/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bắc Giang – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 1027/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bắc Giang

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1027/QĐ-UBND

Bắc
Giang, ngày 28
tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO THUỘC THẨM
QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH; UBND CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa
phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành
chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP
ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
ngày 23/4/2018 của Chính phủ
về thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vă
n phòng
Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP
ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành
một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ
-CP ngày
23/4/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số
4117/QĐ-BVHTTDL ngày 02/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số
4143/QĐ-BVHTTDL ngày 07/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục hành chính được sủa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số
4603/QĐ-BVHTTDL ngày 17/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm
vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số
627/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổ
i, bổ
sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số
629/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 991/QĐ-BVHTTDL ngày 19/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số
1162/QĐ-BVHTTDL ngày 25/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành
trong lĩnh vực triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số
1994/QĐ-BVHTTDL ngày 05/6/2019 củ
a Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ
sung trong lĩnh vực thể d
ục, thể thao thuộc phạm vi
chứ
c năng quản lý của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn
hóa, Thể
thao và Du lịch tại Tờ trình số
34/TTr-VHTTDL ngày 21/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công
bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa,
thể thao, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện (Có Phụ lục km theo).

Nội dung chi tiết của từng thủ tục
hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (địa
chỉ: http://csdl
.thutuchanhchinh.vn)
Trang thông tin về thủ tục hành chính của tỉnh (địa chỉ: http://tthc.bacgiang.gov.vn).

Điều 2.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND huyện, thành phố có
trách nhiệm tổ chức niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ, công khai trên Trang
thông tin điện tử, cập nhật, sửa đổi trên phần mềm một cửa điện tử và quy
trình của Hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Điều 3.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể
dục thể thao cấp tỉnh tại Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày
14/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành;

Thủ tục hành chính số thứ tự 13, 14,
15, 35 tại Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của Chủ
tịch UBND tỉnh; các thủ tục hành chính số thứ tự 01, 02 mục 2 Phụ lục 1, số 01
Phụ lục 2 Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của Chủ
tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc
lĩnh vực văn hóa, thể thao hết hiệu lực thi hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện, thành phố, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, các cơ
quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Cục KSTTHC, Văn phòng Chính ph;
– Lưu: VT, KSTT.
Bản điện tử:
– TT.Tnh ủy,
TT.HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– VP UBND tỉnh:
+ CVP, các PVP UBND tỉnh;
+ KGVX, Trung tâm thông tin.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Thanh Sơn

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI
QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ
tịch UBND tỉnh)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên
TTHC


chế giải quyết

Thời
hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết của các cơ quan

Phí,
lệ phí

Thực
hiện qua dịch vụ

Ghi
chú

Sở
VHTTDL


quan phối hợp giải quyết

Bưu
chính

Trực
tuyến

I

Lĩnh vực Du Iịch

1

1

Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh

Một
cửa liên thông

55

45

UBND
tỉnh: 15 ngày

Không

 

II

Lĩnh vực triển lãm

 

 

 

 

 

 

 

2

1

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước
ngoài không vì mục đích thương mại

Một
cửa

07

07

 

Không

x

Mức
độ 3

3

2

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do
cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục
đích thương mại

Một
cửa

07

07

 

Không

x

Mức
độ 3

4

3

Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa
phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

Một
cửa

07

07

 

Không

x

Mức
độ 3

5

4

Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm
do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

Một
cửa

07

07

 

Không

x

Mức
độ 3

6

5

Thông báo tổ chức triển lãm do tổ
chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích
thương mại

Một
cửa

07

07

 

Không

x

Mức
độ 3

 

III

Lĩnh vực Thể thao

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu,
trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do Liên đoàn
thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc TW tổ chức

Một
cửa

30

 

30

Không

x

Mức
độ 3

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA
ĐỔI, BỔ SUNG

STT


số TTHC

Tên
thủ tục hành chính


chế giải quyết

Thời
hạn giải quyết

Thời
hạn giải quyết sau cắt giảm

Thời
hạn giải quyết của các cơ quan

Phí,
L
ệ phí

Thực
hiện qua dịch vụ

Ghi
chú

Sở
VHTTDL


quan phối hợp giải quyết

Bưu
chính

Trực
tuyến

I

Lĩnh vực văn hóa cơ sở

1

1

BVH-BGI-278801-TT

Thủ tục cấp
giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn
hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Một
cửa

7

 

7

 

Không

x

Mức
độ 3

2

2

BVH-BGI-278903-TT

Cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường

Một
cửa

10

 

10

 

Theo
từng loại hình([1])

x

Mức
độ 3

3

3

BVH-BGI-278900-TT

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh
karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp)

Một
cửa

07

 

07

 

Theo
từng loại hình([2])

x

Mức
độ 3

II

Lĩnh vực quảng cáo

4

1

BVH-BGI-278915-TT

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Một
cửa liên thông

10

 

05

UBND
tỉnh: 05 ngày

3.000.000đ/ giấy phép

x

Mức
độ 3

5

2

BVH-BGI-278919-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép
thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt
Nam

Một
cửa liên thông

10

 

05

UBND
tỉnh: 05 ngày

1.500.000đ/ giấy phép

x

Mức
độ 3

6

3

BVH-BGI-278921-TT

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt
Nam

Một
cửa liên thông

10

 

05

UBND
tỉnh: 05 ngày

1.500.000đ/ giấy phép

x

Mức
độ 3

III

Lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật

7

1

BVH-BGI-278969

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ
thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Một
cửa

05

 

05

 

Theo
từng loại hình ([3])

x

Mức
độ 3

8

2

BVH-BGI-278976

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản
ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

Một
cửa

07

 

07

 

Theo
từng loại hình ([4])

x

Mức
độ 3

IV

Lĩnh vực Di sản văn hóa

9

1

BVH-BGI-278828-TT

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật,
cổ vật, bảo vật quốc gia

Một
cửa

30

10

10

 

Không

x

Mức
độ 3

10

2

BVH-BGI-278831-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Một
cửa

15

09

09

 

Không

x

Mức
độ 3

11

3

BVH-BGI-278821-

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
hành nghề tu bổ di tích

Một
cửa

10

 

10

 

Không

x

Mức
độ 3

12

4

BVH-BGI-278822-TT

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện
hành nghề tu bổ di tích

Một
cửa

10

5

5

 

Không

x

Mức
độ 3

V

Lĩnh vực Thể dục Thể thao

13

1

BVH-BGI-278843-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

14

2

BVH-BGI-278844-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

15

3

BVH-BGI-278981

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

Một
cửa

05

 

05

 

Không

x

Mức
độ 3

16

4

BVH-BGI-279031

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Một
cửa

05

 

05

 

Không

x

Mức
độ 3

17

5

BVH-BGI-279034

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

18

6

BVH-BGI-279035

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

19

7

BVH-BGI-279036

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

20

8

BVH-BGI-279087

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

21

9

BVH-BGI-279038

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

22

10

BVH-BGI-279039

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, lặn

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

23

11

BVH-BGI-279040

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

24

12

BVH-BGI-279041

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

25

13

BVH-BGI-279043

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

26

14

BVH-BGI-279044

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

27

15

BVH-BGI-279046

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

28

16

BVH-BGI-279042

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

29

17

BVH-BGI-279045

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể
hình và Fitness

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

30

18

BVH-BGI-279047

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

31

19

BVH-BGI-279048

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

32

20

BVH-BGI-279049

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

33

21

BVH-BGI-279050

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

34

22

BVH-BGI-279051

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

35

23

BVH-BGI-279052

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

36

24

BVH-BGI-279053

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

37

25

BVH-BGI-279054

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

38

26

BVH-BGI-279055

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

39

27

BVH-BGI-278870-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao

Một cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

40

28

BVH-BGI-279089

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn bóng ném

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

41

29

BVH-BGI-279090

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

42

30

BVH-BGI-279091

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

43

31

BVH-BGI-279092

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

44

32

BVH-BGI-279094

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao

Một
cửa

07

 

07

 

Không

x

Mức
độ 3

45

33

BVH-BGI-278879-TT

Thủ tục đăng cai
tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc
TW tổ chức

Một
cửa

10

 

10

 

Không

x

Mức
độ 3

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP
HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ
tịch UBND tỉnh)

TT


số TTHC

Tên
thủ tục hành chính

Cơ chế giải quyết

Thời hạn giải quyết

Thời
hạn giải quyết của các cơ quan

Phí,
lệ phí

Thực
hiện qua dịch vụ

Ghi
chú

Phòng
Văn hóa Thông tin

Cơ quan
phối hợp giải quyết

Bưu
chính

Trực
tuyến

BVH-BGI-278924-TT

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke
(do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp khi có Quyết định phân cấp
của UBND tỉnh)

Một
cửa

7

7

 

Theo
từng loại hình[5]

x[1] Thành phố Bắc Giang: 15.000.000đồng/giấy phép; các huyện:
10.000.000 đồng/giấy phép.

[2] Tại thành phố Bắc Giang:

+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là
6.000.000 đồng/giấy;

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 12.000.000 đồng/giấy.

Đối với trường hợp các cơ sở đã được
cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng, mức thu là 2.000.000 đồng/phòng.

– Tại các huyện:

+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là
3.000.000 đồng/giấy;

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là
6.000.000 đồng/giấy.

Đối với trường hợp các cơ sở đã được
cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng, mức
thu là 1.000.000 đồng/phòng.

[3] Đến 50 phút là 1.500.000đ

Từ 51 phút đến 100 phút: 2.000.000đ

Từ 101 phút đến 150 phút: 3.000.000đ

từ 151 phút đến 200 phút: 3.500.000đ

Từ 201 phút trở
lên: 5.000.000đ

[4] Chương trình ca múa nhạc, sân khấu ghi trên băng đĩa:

– đối với bản
ghi âm: 200.000đ/block thứ nhất + mức phí tăng thêm là 150.000đ cho mỗi block
tiếp theo (01 block có độ dài thời gian là 15 phút).

Chương trình ghi trên đĩa nén, ổ
cứng, phần mềm và các vật liệu khác:

+ Đối với bản ghi âm: ghi dưới hoặc bằng
50 bài hát, bản nhạc: 2.000.000đ/chương trình; ghi trên 50 bài hát, bản nhạc: 2.000.000đ/chương trình + mức phí tăng thêm là
75.000đ/bài hát /bản nhạc. Tổng mức phí không quá
9.000.000đ/chương trình.

[5] Tại thành phố Bắc Giang:

+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là
6.000.000 đồng/giấy;

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là
12.000.000 đồng/giấy.

Đối với trường hợp các cơ sở đã được
cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng, mức thu là 2.000.000 đồng/phòng.

– Tại các huyện:

+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là
3.000.000 đồng/giấy;

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là
6.000.000 đồng/giấy.

Đối với trường hợp các cơ sở đã được
cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng, mức thu là 1.000.000 đồng/phòng.

Quyết định 1027/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bắc Giang

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file