Tải Quyết định 1054/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 1054/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 1054/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 28/06/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 1054/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 1054/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1054/QĐ-UBND

Ninh
Thuận, ngày 28
tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO
ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền
địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định số
63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP
ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP
ngày 08/7/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị
định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp
vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số
313/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực phòng,
chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH
ngày 22/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc công bố

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi
danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức
năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số
487/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động
ngoài nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số
632/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương bi
nh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động-Thương binh
và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số
636/QĐ-BLĐTBXH ngày 05/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và
bị bãi
bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1305/TTr-SLĐTBXH ngày 30/5/2019 và
ý kiến của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 45
/BC-VPUB ngày 28/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công
bố kèm theo Quyết định này là Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết
định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế, bãi bỏ:

– Thay thế các thủ tục hành chính: số
7, 12, 16, 19, 20 Mục I, Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; số 3 Mục IV, Lĩnh vực
Lao động-Tiền lương; số 7, 9, 10, 11 Mục III, Lĩnh vực Việc làm-Bảo hiểm thất nghiệp
ban hành kèm theo Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 31/5/2018
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

– Thay thế thủ tục hành chính số 1
Mục II, Lĩnh vực Tiền lương – Bảo hiểm xã hội và An toàn lao động ban hành kèm
theo Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

– Bãi bỏ thủ tục hành chính: số 10,
11, 15, 17 Mục I, Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; số 12 Mục III, Lĩnh vực Việc
làm-Bảo hiểm thất nghiệp; số 9, 10 Mục VI, Lĩnh vực Phòng, chống Tệ nạn xã hội
ban hành kèm theo Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 31/5/2018
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; số 3, 4 Mục IV, Lĩnh vực Tệ nạn xã hội tại
Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giám
đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ Danh mục thủ tục hành chính được
công bố tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm cung cấp đúng, đầy đủ nội
dung, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính để Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh niêm yết, công khai thực hiện.

Điều 4. Chánh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Thủ
trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ LĐ,TB&XH;
– Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
– TT CNTT&TT (Sở TTTT);
– VPUB: LĐ, KGVX;
– Lưu: VT, TTPVHCC. TXS

KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Bình

DANH MỤC

THỦ
TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND
ngày 28
tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh Ninh Thuận)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới
ban hành:

TT

Tên
thủ tục hành chính

Thời
hạn giải
quyết

Địa điểm thực
hiện

Phí,
lệ phí (nếu có)

Căn
cứ pháp lý

I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

1

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê
lại lao động

– Sở
LĐTBXH: 20 ngày làm việc;


UBND tỉnh: 07 ngày làm việc

Trung
tâm phục vụ hành chính công, số 44, đường 16/4, thành phố Phan Rang – Tháp
Chàm

Không

Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH ngày
05/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã
hội

2

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho
thuê lại lao động

– Sở
LĐTBXH: 20 ngày làm việc;


UBND tỉnh: 07 ngày làm việc


Như trên –


Như trên –


Như trên –

3

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho
thuê lại lao động

– Sở
LĐTBXH: 20 ngày làm việc;

– UBND
tỉnh: 07 ngày làm việc


Như trên –


Như trên –


Như trên –

4

Thu hồi Giấy phép hoạt động cho
thuê lại lao động

– Sở
LĐTBXH: 07 ngày làm việc;


UBND tỉnh: 07 ngày làm việc


Như trên –


Như trên –


Như trên –

5

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp
cho thuê lại lao động

– Sở
LĐTBXH: 05 ngày làm việc;


UBND tỉnh: 05 ngày làm việc


Như trên –


Như trên –


Như trên –

2. Danh mục thủ tục hành chính
được sửa đổi
, bổ sung:

TT

Tên
thủ tục hành chính

Thời
hạn giải quyết

Địa
điểm thực hiệ
n

Phí,
lệ phí (nếu có
)

Căn
cứ pháp lý

A

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1

Thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm
chủ tịch và các thành viên Hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh

15
ngày làm việc.

Trung
tâm phục vụ hành chính công, số 44, đường 16/4, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Không

Quyết định số 391/QĐ-BLĐTBXH ngày
22/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

2

Thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm
chủ tịch, thành viên Hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

– Sở
LĐTBXH: 10 ngày làm việc;


UBND tỉnh: 05 ngày làm việc


Như trên –


Như trên –


Như trên –

3

Thành lập Hội đồng quản trị trường
trung cấp tư thục

10
ngày làm việc


Như trên –


Như trên –


Như trên –

4

Công nhận hiệu trưởng trường trung
cấp tư thục

20
ngày làm việc.


Như trên –


Như trên –


Như trên –

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường
trung cấp, doanh nghiệp

10
ngày làm việc


Như trên –


Như trên –


Như trên –

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung
hoạt hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp,
trường trung cấp, doanh nghiệp

05
ngày làm việc


Như trên –


Như trên –


Như trên –

II

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

1

Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng
cao tay nghề dưới 90 ngày

07
ngày làm việc


Như trên –


Như trên –

Quyết định số 487/QĐ-BLĐTBXH ngày
04/4/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

8

Đăng ký nội quy lao động của các
doanh nghiệp

05
ngày làm việc


Như trên –


Như trên –

Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH ngày
05/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh
và Xã hội

III

LĨNH VỰC VIỆC LÀM

9

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay
đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

– Sở
LĐTBXH: 03 ngày làm việc;


UBND tỉnh: 12 ngày làm việc

Trung
tâm phục vụ hành chính công, số 44, đường 16/4, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Không

Quyết định số 632/QĐ-BLĐTBXH ngày
04/5/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

10

Cấp giấy phép lao động cho người
lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

05
ngày làm việc


Như trên –

400.000
đồng


Như trên –

11

Cấp lại giấy phép lao động cho
người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

03
ngày làm việc


Như trên –

300.000
đồng


Như trên –

12

Xác nhận người lao động không thuộc
diện cấp giấy phép lao động

03
ngày làm việc


Như trên –

Không


Như trên –

B

Thủ tục hành chính cấp huyện

13

Gửi thang lương, bảng lương, định
mức lao động của doanh nghiệp

Không
quy định

UBND
huyện

Không

Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH ngày
05/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Quyết định 1054/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file