Tải Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính, lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính, lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 1066/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lê Văn Hiểu
Ngày ban hành: 15/04/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính, lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính, lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1066/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN
GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP
ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP
ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ
tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 783/TTr-STNMT ngày
10/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi
bỏ Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng và bãi bỏ một số thủ
tục hành chính ban hành kèm theo các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Sóc Trăng, cụ thể:

1. Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày
21/12/2015 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng;

2. Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày
27/02/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền
giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng;

3. Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày
05/11/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Sóc Trăng.

(Kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông
tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
– Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
– Trung tâm Phục vụ hành chính công;
– Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Hiểu

DANH MỤC

THỦ
TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ, LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày
15/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên
thủ tục hành chính


do bãi bỏ

Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày
24/7/2018

1

Thẩm định, phê duyệt phương án cải
tạo phục hồi môi trường/cải tạo phục hồi môi trường bổ sung

Đã
được bãi bỏ theo Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường

Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày
21/12/2015

1

Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Đã
được bãi bỏ theo Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường

2

Cấp Giấy xác nhận hoàn thành các
công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

3

Xác nhận hoàn thành từng phần
phương án cải tạo phục hồi môi trường/cải tạo phục hồi môi trường bổ sung

4

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động
môi trường

Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày
27/02/2019

1

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về
bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (tổ chức,
cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)

Đã
được bãi bỏ theo Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường

2

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện
về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (tổ
chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)

3

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động
môi trường

Tổng số: 08 TTHC

Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính, lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file