Tải Quyết định 107/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn năm 2020 – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 107/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Số hiệu: 107/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 21/01/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 107/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn năm 2020 – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 107/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 107/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 21
tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ,
PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM” (OCOP) TỈNH BẮC KẠN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số:
851/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề
án “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Bắc Kạn” giai đoạn 2018 – 2020;

Căn cứ Quyết định số:
2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ
tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020;

Xét đề nghị của Văn phòng Điều
phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tại Tờ trình số: 30/TTr-VPĐP ngày
17/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện
Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Điều 2.
Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân
dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới
và Giảm nghèo tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan (các đơn vị được giao
nhiệm vụ) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Đỗ Thị Minh Hoa

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN“MỖI XÃ, PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM” (OCOP) TỈNH BẮC
KẠN  NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 107/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH,
YÊU CẦU

1. Mục
đích

– Tiếp tục triển khai có hiệu
quả Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) một cách đồng bộ từ cấp tỉnh
đến cơ sở theo đúng chu trình hằng năm; đẩy mạnh công tác truyền thông; hỗ trợ
các tổ chức kinh tế và người dân tích cực tham gia góp phần chuyển dịch cơ cấu
kinh tế, khai thác có hiệu quả các lợi thế so sánh của địa phương trong sản xuất
hàng hóa trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp và góp phần phát triển kinh tế khu vực
nông thôn.

– Củng cố, nâng cấp các sản phẩm
tham gia OCOP năm 2018 – 2019 và phát triển các sản phẩm đăng ký mới năm 2020.
Trong đó chú ý hoàn thiện các sản phẩm theo hướng gia tăng số lượng, nâng cao
chất lượng và hoàn thiện bao bì mẫu mã sản phẩm; nâng cao năng lực và tái cơ cấu
về tổ chức, nhà xưởng, quy trình sản xuất, hoàn thiện sản phẩm và công tác xúc
tiến thương mại của các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình.

– Nâng cao năng lực bộ máy quản
lý thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” từ tỉnh đến huyện, xã.

– Tăng cường công tác quảng bá,
giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trong tỉnh và mở rộng hoạt động xúc tiến thương
mại ra ngoài tỉnh.

2. Yêu cầu

– Các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện phát
triển kinh tế khu vực nông thôn, lồng ghép các hoạt động với chương trình với
triển khai nhiệm vụ chuyện môn của ngành, lĩnh vực quản lý, chịu trách nhiệm
trước Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Rà soát các
nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định số: 851/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt Đề án OCOP của tỉnh giai đoạn 2018 – 2020 để
xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

– Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố chịu trách nhiệm chính triển khai Chương trình tại cấp huyện, thành
phố. Triển khai các bước của chu trình OCOP ngay từ đầu năm, trên cơ sở các cơ
chế chính sách, nguồn lực hiện hành đánh giá thực trạng và xác định nội dung để
ưu tiên hỗ trợ các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn (hỗ
trợ, nâng cấp, hoàn thiện về hạ tầng sản xuất, tổ chức bộ máy hoàn thiện sản phẩm
tham gia Chương trình OCOP đã được công nhận cũng như tham gia mới,hỗ trợ xây dựng
điểm bán hàng, các chi phí trong quá trình thực hiện xúc tiến thương mại…).
Tuyên truyền vận động các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình năm 2020.

II. CHỈ TIÊU
CỤ THỂ

1. Phát
triển sản phẩm

– Nâng cấp ít nhất 01 sản phẩm
4 sao lên 5 sao; nâng cấp ít nhất 05 sản phẩm từ 03 sao lên 4 sao.

– Phát triển ít nhất 36 sản phẩm
mới (bình quân 04 – 05 sản phẩm/huyện, thành phố) đạt 3 sao trở lên.

– Xác định 10 – 20 sản phẩm
OCOP của các tổ chức kinh tế để tham gia các chuỗi giá trị tại các địa phương từ
nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để phát triển
và thương mại hóa các sản phẩm truyền thống.

2. Phát
triển các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP

– Tư vấn, hỗ trợ tái cơ cấu bộ
máy 03 – 05 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP.

– Có ít nhất 08 tổ chức kinh tế
mới tham gia Chương trình OCOP năm 2020 dưới dạng tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh
nghiệp… (mỗi huyện ít nhất 01 tổ chức).

3. Xúc tiến
thương mại

Nghiên cứu xây dựng ít nhất 02
điểm bán hàng OCOP tại các huyện, thành phố; có 02 tin, bài, phóng sự/tháng
tuyên truyền về Chương trình OCOP trên Báo Bắc Kạn; xây dựng ít nhất 10 phóng sự
về Chương trình OCOP trên Đài Truyền hình Bắc Kạn và các Đài Truyền hình Trung
ương.

III. NỘI
DUNG

1. Tổ chức
thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn triển khai về Đề án

– Nội dung: Tuyên truyền về sự
cần thiết, các nguyên tắc triển khai, nội dung của Chương trình. Các cơ chế
chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế cộng đồng. Các mô hình, sản phẩm
tiêu biểu, bài học kinh nghiệm thành công năm 2018, 2019; Hướng dẫn cách thức
phát triển, đề xuất ý tưởng các sản phẩm, khởi đầu chu trình thực hiện Chương
trình của cộng đồng.

– Đơn vị thực hiện:

+ Văn phòng Điều phối Xây dựng
nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh; các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Khoa học
và Công nghệ, Y tế, Liên minh các Hợp tác xã… trong quá trình thực hiện nhiệm
vụ chuyện môn lồng ghép hoạt động của ngành để thực hiện tuyên truyền về Chương
trình OCOP.

+ Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh, Báo Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Xây dựng các phóng sự, tin, bài
tuyên truyền hằng tuần, tháng về Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”.

+ Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố, các cơ quan chuyện môn cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị
trấn thực hiện các hoạt động tuyên truyền các nội dung, hoạt động của Chương
trình tại địa phương.

– Thời gian: Từ quý I – quý
IV/2020.

2. Kiện
toàn, hoàn thiện hệ thống tổ chức thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản
phẩm” từ tỉnh đến huyện, xã

2.1. Xây dựng cơ cấu tổ chức
và vận hành hệ thống tổ chức thực hiện Chương trình OCOP từ tỉnh đến huyện,
thành phố; xã, phường, thị trấn nhằm hỗ trợ các tổ chức kinh tế cộng đồng phát
triển và thương mại hóa sản phẩm OCOP.

– Nội dung: Kiện toàn cơ cấu tổ
chức và xây dựng bảng chức danh, mô tả công việc của từng vị trí cán bộ thực hiện
Chương trình OCOP các cấp và hướng dẫn vận hành hệ thống tổ chức thực hiện
Chương trình OCOP phù hợp thực tiễn địa phương.

– Đơn vị thực hiện: Văn phòng
Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh; Ban Chỉ đạo các Chương
trình mục tiêu quốc gia cấp huyện, thành phố; đơn vị tư vấn.

– Thời gian: Trong quý I – III
năm 2020

2.2. Rà soát, đánh giá kết
quả thực hiện chu trình; điều chỉnh chu trình phù hợp thực tế tại địa phương.

– Nội dung: Phân tích, đánh giá
quá trình và kết quả thực hiện chu trình tại cấp tỉnh, huyện, thành phố để
thông qua đó rà soát, điều chỉnh bổ sung các nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn triển
khai tại địa phương.

– Đơn vị thực hiện: Văn phòng
Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh; Ban Chỉ đạo các Chương
trình mục tiêu quốc gia cấp huyện, thành phố; đơn vị tư vấn.

– Thời gian: Trong quý II – III
năm 2020.

2.3. Triển khai tập huấn
nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp thực hiện Đề án

– Đối tượng: Là cán bộ triển
khai Chương trình OCOP các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; các Phòng, Ban chuyện môn cấp
huyện, thành phố; cấp xã, phường, thị trấn.

– Nội dung: Nội dung, quy trình
triển khai chu trình OCOP thường niên; Các khái niệm cơ bản về Chương trình
OCOP (cộng đồng và phát triển cộng đồng, sản phẩm và sản phẩm OCOP, tổ chức
kinh tế OCOP) hệ thống tổ chức OCOP và nhân sự (cơ cấu tổ chức, mô tả công việc
và KPIs); Bộ Tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm; hình thành doanh nghiệp/hợp
tác xã (quy trình hình thành một doanh nghiệp/hợp tác xã tại cộng đồng;
các mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh…); công tác quản lý, triển khai Chương
trình; hướng dẫn đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP hằng năm.

– Đơn vị thực hiện: Văn phòng
Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh; Ban Chỉ đạo các Chương
trình mục tiêu quốc gia cấp huyện, thành phố; đơn vị tư vấn.

– Thời gian: Từ tháng 02 – 7
năm 2020.

2.4. Tổ chức Hội nghị đối
tác OCOP tỉnh Bắc Kạn

– Nội dung: Tổ chức Hội nghị với
các đối tác đang hợp tác với các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP
(các nhà cung ứng dịch vụ đầu vào; tư vấn trong quá trình sản xuất, quản trị hợp
tác xã, doanh nghiệp… nghiên cứu phát triển sản phẩm, xây dựng tiêu chuẩn chất
lượng sản phẩm…), các đối tác tiêu thụ sản phẩm; các ngân hàng; cơ quan truyền
thông (Báo chí, Đài Phát thanh Truyền hình..) thông qua Hội nghị kết nối với
các đối tác để phát triển các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức kinh tế.

– Đơn vị thực hiện: Văn phòng
Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh; Ban Chỉ đạo các Chương
trình mục tiêu quốc gia cấp huyện, thành phố; đơn vị tư vấn.

– Thời gian: Từ tháng 4 – 8 năm
2020.

3. Triển
khai, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2020

3.1. Xây dựng kế hoạch thực
hiện Chương trình OCOP

– Cấp tỉnh: Trên cơ sở Kế hoạch
Chương trình do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, các Sở, Ngành liên quan rà soát
các mục tiêu xây dựng kế hoạch thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao tại
Quyết định số: 851/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và
các nội dung khác có liên quan đến phát triển các tổ chức kinh tế và phát triển
sản phẩm OCOP thuộc nhiệm vụ của ngành (kế hoạch thành lập mới các Hợp tác xã;
kế hoạch hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm OCOP: Truy xuất nguồn gốc, kiểm nghiệm an
toàn vệ sinh thực phẩm, hoàn thiện mẫu mã bao bì sản phẩm…).

– Cấp huyện, thành phố: xây dựng
kế hoạch triển khai thực hiện chương trình (kế hoạch của các địa phương lấy chu
trình OCOP thường niên là nội dung chính) và giao cho các cơ quan liên quan tổ
chức thực hiện.

– Thời gian: Từ tháng 01 – 3
năm 2020.

 (Các đơn vị địa phương
xây dựng xong kế hoạch gửi Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm
nghèo tổng hợp, theo dõi tổng hợp
).

3.2. Tổ chức đăng ký sản phẩm

– Nội dung: Tổ chức hội nghị cấp
huyện, thành phố hướng dẫn các tổ chức kinh tế, các hộ kinh doanh đăng ký sản
phẩm tham gia Chương trình.

– Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm
nghèo tỉnh và đơn vị tư vấn hỗ trợ.

– Thời gian: Từ tháng 02 đến
tháng 4 năm 2020.

3.3. Tổ chức lựa chọn ý tưởng
sản phẩm

– Nội dung: Cơ quan thường trực
Chương trình cấp huyện, thành phố tiếp nhận phiếu đăng ký sản phẩm tham gia
Chương trình năm 2020 của các tổ chức kinh tế, xem xét hướng dẫn hoàn thiện; tổ
chức đánh giá, lựa chọn các phiếu/sản phẩm khả thi, đầy đủ thông tin lập danh
sách (kèm phiếu đăng ký) gửi lên Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và
Giảm nghèo tỉnh để tổ chức xét chọn sản phẩm tham gia Chương trình OCOP cấp tỉnh.

– Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố; Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm
nghèo tỉnh; đơn vị tư vấn.

– Thời gian: Từ tháng 02 đến
tháng 4 năm 2020.

3.4. Tổ chức các khóa tập huấn
nâng cao năng lực cho các tổ chức kinh tế

a) Tập huấn nâng cao cho các tổ
chức kinh tế đã có sản phẩm tham gia năm 2018, 2019

– Nội dung: Tổ chức tập huấn
cho các tổ chức kinh tế có sản phẩm được đánh giá xếp hạng về các mô hình sản
xuất kinh doanh, xác định các yếu tố ảnh hưởng, xác định các giải pháp, xây dựng
Phương án, kế hoạch kinh doanh, kiến thức về kinh doanh, phân phối và tiếp thị;
quản trị sản xuất; quản trị chất lượng; quản trị nhân lực; phân tích tài chính;
chu trình nghiên cứu phát triển sản phẩm; các yếu tố cấu thành chất lượng sản
phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm… khái niệm vốn, các loại vốn, phương pháp huy động vốn,
cách thức xác định giá thành sản phẩm…

b) Tập huấn cho các tổ chức
kinh tế mới tham gia năm 2020 (bao gồm cả các tổ chức đã tham gia năm 20118,
2019 có nhu cầu).

– Nội dung: Xây dựng phương án
kinh doanh (các loại hình tổ chức sản xuất – kinh doanh; kiến thức về thị trường
và makerting sản phẩm hàng hóa và sản phẩm OCOP; cấu trúc Phương án kinh doanh,
xây dựng kế hoạch tài chính và nội dung sản xuất kinh doanh…); tập huấn phát
triển kinh tế cộng đồng (phương pháp phát triển, cải tiến sản phẩm; thành lập
và phương pháp quản lý, vận hành các loại hình tổ chức kinh tế: Hợp tác xã,
doanh nghiệp, tổ nhóm; kỹ năng tiếp thị sản phẩm. Tài chính doanh nghiệp nâng cao.
Chỉ dẫn và kết nối sử dụng các nguồn lực. Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho thành
viên các tổ chức kinh tế trong quá trình tham gia Chương trình; tập huấn, tư vấn
phát triển sản phẩm (Tập huấn cho các tổ chức kinh tế về thực hiện phân tích thị
trường, cung cầu sản phẩm; phân tích điểm mạnh, điểm yếu của sản phẩm; đánh giá
rủi ro trong phát triển và thương mại hóa sản phẩm; xây dựng chiến lược phát
triển và thương mại hóa sản phẩm, phương pháp, kiến thức thiết kế hoàn thiện
bao bì, nhãn hàng hóa, tem truy xuất nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây
dựng câu chuyện sản phẩm… kết nối thị trường, kết nối với các nhà cung ứng đầu
vào).

– Đơn vị thực hiện: Văn phòng
Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố; đơn vị tư vấn.

– Thời gian: Trong quý II – IV
năm 2020.

3.5. Hỗ trợ cộng đồng phát
triển sản phẩm mới và nâng cấp sản phẩm cũ

– Nội dung: Hỗ trợ sản phẩm
đăng ký tham gia OCOP năm 2018, 2019 cần nâng cấp và các sản phẩm mới tham gia
Chương trình năm 2020, với các hoạt động cụ thể: Tư vấn hỗ trợ hoàn thiện
phương án kinh doanh; hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh;
tư vấn hoàn thiện nhà xưởng, máy móc, thiết bị; hỗ trợ đánh giá sản phẩm, điều
chỉnh sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường; tư vấn củng cố hoàn thiện hồ
sơ sản phẩm khi tổ chức đánh giá. Tư vấn hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu sản
phẩm… Kết quả các sản phẩm OCOP được chuẩn hóa, hoàn thiện đáp ứng tiêu chí
OCOP và đảm bảo các điều kiện lưu thông hàng hóa theo quy định.

– Đơn vị thực hiện: Văn phòng
Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh, các Sở, Ngành liên quan;
Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia các huyện, thành phố, đơn vị tư
vấn.

– Thời gian: Từ quý I – IV năm
2020.

3.6. Tổ chức đánh giá, xếp hạng
các sản phẩm

a) Tổ chức đánh giá sản phẩm cấp
huyện

– Nội dung

+ Các huyện, thành phố tổ chức
đánh giá sản phẩm theo Bộ tiêu chí làm cơ sở đánh giá xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh
(ban hành kế hoạch; thành lập Hội đồng, tổ thư ký; Quy chế đánh giá, xếp hạng sản
phẩm OCOP cấp huyện).

+ Sản phẩm đánh giá: Các sản phẩm
đăng ký nâng hạng sao; sản phẩm mới đề xuất tham gia năm 2020.

– Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo
các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện; Văn phòng Điều phối Xây dựng nông
thôn mới và Giảm nghèo tỉnh, đơn vị tư vấn hỗ trợ.

– Thời gian: Xong trước tháng 8
năm 2020 (có thể đánh giá, công nhận thành nhiều lần cho những sản phẩm có tính
chất mùa vụ).

b) Tổ chức đánh giá, xếp hạng,
công nhận sản phẩm cấp tỉnh

– Nội dung: Đánh giá và xếp hạng
sản phẩm cấp tỉnh đạt từ 3 sao trở lên trên cơ sở kết quả và đề xuất của các
huyện, thành phố, căn cứ theo Bộ tiêu chí quy định tại Quyết định 1048/QĐ-TTg
ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ (Công nhận và trao Giấy chứng nhận); đề
xuất các sản phẩm đạt điểm tiềm năng 5 sao tham dự kỳ đánh giá, công nhận ở cấp
Quốc gia.

– Đơn vị thực hiện: Văn phòng
Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo, các Sở, Ngành liên quan, đơn vị
tư vấn.

– Thời gian: Xong trước tháng 9
năm 2020 (có thể đánh giá, công nhận thành nhiều lần cho những sản phẩm có tính
chất mùa vụ).

4. Xúc tiến
thương mại và quảng bá sản phẩm

4.1. Xây dựng hệ thống hỗ trợ
xúc tiến và quảng bá sản phẩm (xây dựng các điểm, trung tâm…) bán hàng OCOP
trên địa bàn toàn tỉnh

– Hướng dẫn các huyện, thành phố,
các tổ chức kinh tế xây dựng các điểm bán hàng OCOP theo quy định tại Quyết định
số: 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương.

– Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn
xây dựng 02 Trung tâm bán hàng OCOP theo Đề án đã được phê duyệt (lồng ghép xây
dựng trung tâm bán hàng OCOP với xây dựng 02 điểm trưng bày, giới thiệu và tiêu
thụ sản phẩm theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp
trên địa bàn tỉnh).

– Đơn vị thực hiện: Sở Công
Thương chủ trì, Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo, Ủy
ban nhân dân các huyện thành phố phối hợp thực hiện.

– Thời gian: Từ quý I – IV năm
2020.

4.2. Thực hiện các hoạt động
xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm

– Quảng bá các sản phẩm trên
các phương tiện thông tin đại chúng, và các loại hình khác, tổ chức kết nối thị
trường, tổ chức hội chợ cấp tỉnh, cấp huyện và tham gia các hội chợ, triển lãm
tại các tỉnh trên địa bàn toàn quốc.

– Đơn vị thực hiện: Sở Công
Thương, Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh, Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức kinh tế.

– Thời gian: Từ quý I – IV năm
2020.

5. Xây dựng
dự thảo Kế hoạch/Đề án Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 –
2025

– Nội dung: Trên cơ sở kết quả
đã đạt được của Chương trình giai đoạn 2018 – 2020, mục tiêu nhiệm vụ phát triển
kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và mục tiêu của Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng dự thảo Kế hoạch/Đề án Chương
trình OCOP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 (thành lập tổ giúp việc, xây
dựng Đề cương chi tiết, điều tra khảo sát đánh giá thực trạng, xây dựng Dự thảo
Kế hoạch/Đề án; tuyển chọn tư vấn…).

– Đơn vị chủ trì: Văn phòng Điều
phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh, các Sở, Ngành liên quan; Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố; đơn vị tư vấn.

– Thời gian: Từ quý II – III
năm 2020.

6. Hội nghị
tổng kết Đề án giai đoạn 2018 – 2020

– Nội dung

+ Xây dựng hướng dẫn đánh giá tổng
kết Đề án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020 (tổng kết thực hiện từ cấp
huyện, thành phố trở lên).

+ Xây dựng báo cáo tổng kết
đánh giá kết quả Đề án.

+ Tổ chức Hội nghị tổng kết.

– Đơn vị thực hiện: Văn phòng
Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh, các Sở, Ngành liên quan, Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố.

– Thời gian

+ Cấp huyện: Tổng kết xong trước
tháng 9 năm 2020.

+ Cấp tỉnh: Tổng kết xong trước
tháng 11 năm 2020.

IV. KINH PHÍ
THỰC HIỆN

– Từ nguồn kinh phí địa phương.

– Nguồn kinh phí từ Dự án CSSP.

– Nguồn vốn Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững,…

– Nguồn vốn khác: Huy động cộng
đồng…

V. TỔ CHỨC
THỰC HIỆN, TRÁCH NHIỆM CÁC CẤP, CÁC NGÀNH

1. Văn
phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh

– Chủ trì, phối hợp với các Sở,
Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đơn vị tư vấn triển khai
Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2020, chỉ đạo các địa phương về hoàn
thiện và phát triển sản phẩm trong năm 2020. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, hỗ
trợ thực hiện Chương trình tại các huyện, thành phố.

– Chủ trì phối hợp với Sở Tài
chính và các Sở, Ngành liên quan bố trí, phân bổ nguồn vốn từ các Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các địa phương để thực hiện Chương
trình OCOP.

– Chủ trì phối hợp với các Sở,
Ngành liên quan tổ chức xét chọn sản phẩm và đánh giá xếp hạng sản phẩm tham
gia Chương trình.

– Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra,
giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức
quản lý sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

– Định kỳ tham mưu cho Ủy ban
nhân dân tỉnh sơ kết công tác thực hiện Chương trình và đề ra nhiệm vụ cho giai
đoạn tiếp theo.

– Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh
xây dựng dự thảo Kế hoạch/Đề án Chương trình OCOP giai đoạn 2021 – 2025; hướng
dẫn các huyện, thành phố tổ chức tổng kết Chương trình giai đoạn 2018 – 2020;
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết Chương trình cấp tỉnh giai đoạn 2018 –
2020.

2. Sở
Công Thương

– Chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan thực hiện có hiệu quả các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại
nhất là việc triển khai Nghị định số: 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ
về khuyến công, Quyết định số: 18/2015/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế xây dựng quản lý và thực hiện Chương trình
xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn. Quyết định số: 1245/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai
đoạn 2018 – 2020; Thực hiện, hướng dẫn xây dựng các điểm bán sản phẩm OCOP tại
các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn… trung tâm hội chợ,
triển lãm, giới thiệu sản phẩm; (theo Quyết định số: 920/QĐ-BCT ngày
16/4/2019 của Bộ Công thương).
Chỉ đạo xây dựng 02 trung tâm bán hàng OCOP
(theo Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh).
Tổ
chức các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, hội chợ… để quảng bá và
tiêu thụ sản phẩm thuộc Đề án.

– Rà soát xây dựng Kế hoạch thực
hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số: 851/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc
Kạn giai đoạn 2018 – 2020 để đảm bảo đạt mục tiêu chung của Đề án đến cuối năm
2020.

– Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức
kiểm tra, giám sát các tổ chức kinh tế sản xuất các sản phẩm OCOP đảm bảo các
tiêu chuẩn của ngành và có biện pháp xử lý theo quy định.

– Phối hợp với Văn phòng Điều
phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh thực hiện các kỳ đánh giá xếp hạng
sản phẩm.

– Lồng ghép các hoạt động của
ngành gắn với việc thực hiện Chương trình trên phạm vi toàn tỉnh (hỗ trợ máy
móc thiết bị, hỗ trợ kiến thức kinh doanh, hỗ trợ thiết kế bao bì sản phẩm…).

3. Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Chủ trì triển khai các các
chính sách liên quan đến phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất
là việc thực hiện Nghị định số: 52/2018/NĐ-CP ngày 12/04/2018 của Chính phủ về
phát triển ngành nghề nông thôn, Nghị định số: 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của
Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất
và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Quyết định số: 2620/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số:
08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định
một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển các sản phẩm thuộc Chương
trình.

– Rà soát xây dựng Kế hoạch thực
hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số: 851/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc
Kạn giai đoạn 2018 – 2020 để đảm bảo đạt mục tiêu chung của Đề án đến cuối năm
2020.

– Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức
kinh tế hoàn thiện sản phẩm đạt các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), quy chuẩn Việt Nam
(QCVN) và các tiêu chuẩn khác; thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

– Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức
kiểm tra, giám sát và phát hiện xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trong nông,
lâm, thủy sản của các tổ chức kinh tế sản xuất được chứng nhận sản phẩm OCOP.

– Chủ trì lồng ghép các hoạt động
của ngành với việc thực hiện phát triển các sản phẩm của Chương trình (từ khâu
quy hoạch, tổ chức sản xuất, khuyến nông, chuyển giao công nghệ…).

– Phối hợp với Văn phòng Điều
phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo thực hiện các kỳ đánh giá xếp hạng sản
phẩm.

4. Sở
Khoa học và Công nghệ

– Hướng dẫn các tổ chức kinh tế
đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ liên quan đến phát triển sản phẩm OCOP để
bố trí sử dụng nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm.

– Hướng dẫn các địa phương,
doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện xây dựng, quản lý nhãn hiệu, mẫu mã bao bì sản
phẩm hàng hóa, đăng ký bảo hộ, sở hữu trí tuệ nhãn hiệu sản phẩm.

– Rà soát xây dựng Kế hoạch thực
hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số: 851/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc
Kạn giai đoạn 2018 – 2020 để đảm bảo đạt mục tiêu chung của Đề án đến cuối năm
2020.

– Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức
kiểm tra, giám sát các tổ chức kinh tế sản xuất các sản phẩm OCOP đảm bảo các
tiêu chuẩn của ngành và có biện pháp xử lý theo quy định.

– Chủ trì lồng ghép các hoạt động
của ngành với việc thực hiện phát triển các sản phẩm của Chương trình.

– Phối hợp với Văn phòng Điều
phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh thực hiện các kỳ đánh giá xếp hạng
sản phẩm.

5. Sở Y tế

– Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất hoàn thiện sản phẩm đạt
tiêu chuẩn theo quy định của ngành; thực hiện các quy định liên quan đến an
toàn thực phẩm, đăng ký công bố chất lượng sản phẩm. Thực hiện quản lý các sản
phẩm thuộc lĩnh vực Sở quản lý.

– Rà soát xây dựng Kế hoạch thực
hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số: 851/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc
Kạn giai đoạn 2018 – 2020 để đảm bảo đạt mục tiêu chung của Đề án đến cuối năm
2020.

– Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức
kiểm tra, giám sát các tổ chức kinh tế sản xuất các sản phẩm OCOP đảm bảo điều
kiện trong sản xuất, kinh doanh và chất lượng sản phẩm, xử lý vi phạm hành
chính theo quy định.

– Chủ trì lồng ghép các hoạt động
của ngành với việc thực hiện phát triển các sản phẩm của Chương trình.

– Phối hợp với Văn phòng Điều
phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh thực hiện các kỳ đánh giá xếp hạng
sản phẩm.

6. Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch

– Chủ trì nghiên cứu phát triển,
quảng bá các sản phẩm dịch vụ du lịch gắn với du lịch nông thôn trên cơ sở phát
huy thế mạnh các danh lam thắng cảnh, các lễ hội trên địa bàn toàn tỉnh (Hồ Ba
Bể…). Nghiên cứu hỗ trợ cộng đồng thực hiện 01 sản phẩm OCOP là sản phẩm du lịch
trong năm 2020.

– Rà soát xây dựng Kế hoạch thực
hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số: 851/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc
Kạn giai đoạn 2018 – 2020 để đảm bảo đạt mục tiêu chung của Đề án đến cuối năm
2020.

– Chủ trì lồng ghép các hoạt động
của ngành với việc thực hiện phát triển các sản phẩm của Chương trrình.

– Phối hợp với Văn phòng Điều
phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh thực hiện các kỳ đánh giá xếp hạng
sản phẩm. Đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ du lịch tham gia Chương trình.

7. Sở Lao động
– Thương binh và Xã hội

– Chủ trì quản lý định hướng, tổ
chức đào tạo các ngành nghề liên quan đến Chương trình nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực trong tỉnh để phục vụ nâng cao hiệu quả của Chương trình.

– Rà soát xây dựng Kế hoạch thực
hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số: 851/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc
Kạn giai đoạn 2018 – 2020 để đảm bảo đạt mục tiêu chung của Đề án đến cuối năm
2020.

– Chủ trì lồng ghép các hoạt động
của ngành với việc tư vấn phát triển các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình.

8. Các Sở,
Ban, Ngành liên quan

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của
ngành thực hiện lồng ghép các hoạt động để phục vụ việc tổ chức thực hiện
Chương trình góp phần sản xuất các sản phẩm truyền thống, đặc sản của địa
phương góp phần nâng cao thu nhập cho các tổ chức kinh tế và người dân trên địa
bàn.

9. Các tổ
chức đoàn thể:
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,
Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học tỉnh, Hội Đông y tăng cường
các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực
hiện Chương trình chủ động tổ chức các hoạt động tham gia vào chuỗi giá trị
hình thành trong quá trình thực hiện Chương trình.

10. Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố

– Chịu trách nhiệm toàn diện về
công tác triển khai Chương trình trên địa bàn cấp huyện, thành phố. Đẩy mạnh
tuyên truyền sâu rộng nội dung của Chương trình đến các tầng lớp nhân dân, các
tổ chức kinh tế, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Chương
trình.

– Xây dựng Kế hoạch thực hiện
chi tiết năm, giao phân công nhiệm vụ cụ thể nội dung Chương trình cho từng cơ
quan chuyện môn cấp huyện, thành phố gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong
quá trình thực hiện.

– Rà soát xây dựng Kế hoạch thực
hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số: 851/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc
Kạn giai đoạn 2018 – 2020 để đảm bảo đạt mục tiêu chung của Đề án đến cuối năm
2020.

– Phối hợp với Văn phòng Điều
phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan
tổ chức các hoạt động liên quan đến triển khai Chương trình.

– Triển khai các bước trong quá
trình thực hiện chu trình của Chương trình theo hướng dẫn của các cơ quan cấp tỉnh,
tổ chức đợt đánh giá, xếp hạng sản phẩm tại địa phương.

– Bố trí nguồn lực, lồng ghép
các nguồn lực (nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,
Chương trình mục tiêu quốc gia giam nghèo bền vững, Dự án CSSP, sự nghiệp kinh
tế…) để thực hiện có hiệu quả Đề án.

– Tổ chức kiểm tra giám sát các
hoạt động thực hiện Chương trình trên địa bàn.

– Chỉ đạo công tác tổng kết Đề
án giai đoạn 2018 – 2020, xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 – 2025
trên địa bàn.

10. Đối
với Công ty DKPharma (tổ chức tư vấn)

Có trách nhiệm phối hợp với Văn
phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh, các Sở, Ban, Ngành
liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai các nội dung kế hoạch
Chương trình OCOP năm 2020 đảm bảo chất lượng, hiệu quả phù hợp với yêu cầu nhiệm
vụ từng thời gian của Kế hoạch đã đề ra, các nhiệm vụ khác có liên quan trong
quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

11. Đối với
các tổ chức kinh tế

– Tổ chức sản xuất các sản phẩm
OCOP gắn với trồng và chế biến nguyên liệu theo chuỗi giá trị đảm bảo tiêu thụ
được nhiều sản phẩm nông nghiệp cho các thành viên của tổ chức kinh tế và nhân
dân trong khu vực để góp phần tăng thu nhập và giảm nghèo và giải quyết việc
làm cho nhiều lao động tại địa phương.

– Huy động nguồn lực của đơn vị
để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng (máy móc thiết bị, nhà xưởng…) đảm bảo đủ
năng lực sản xuất các sản phẩm OCOP ở quy mô trung bình trở lên. Nâng cao chất
lượng sản phẩm đảm bảo theo các tiêu chí sản phẩm OCOP.

– Hoàn thiện hệ thống phân phối
sản phẩm OCOP, chủ động có các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại bằng nhiều
hình thức (hệ thống đại lý phân phối, thương mại điện tử, tham gia hội chợ, xây
dựng các điểm bán hàng…) để tiêu thụ nhiều sản phẩm của đơn vị.

– Quan tâm công tác bảo vệ môi
trường trong quá trình sản xuất, chế biến các sản phẩm OCOP đảm bảo đạt theo
quy định hiện hành.

– Tiếp tục nghiên cứu, chủ động
đề xuất các ý tưởng sản phẩm mới để tham gia Chương trình năm 2020.

Trên đây là Kế hoạch Xây dựng
và tổ chức thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn
năm 2020./.

 

BIỂU KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM OCOP NĂM 2020

STT

Đơn vị

Sản phẩm nâng cấp 4 sao lên 5 sao

Sản phẩm nâng cấp 3 sao trở lên 4 sao

Sản phẩm mới đạt 3 sao trở lên

Xác định sản phẩm OCOP của các tổ chức kinh tế để tham gia các chuỗi
giá trị từ nguồn vốn CTMTQG xây dựng nông thôn

Phát triển các tổ chức kinh tế mới tham gia Chương trình năm 2020

Xây dựng điểm bán hàng OCOP

Xây dựng Trung tâm Giới thiệu sản phẩm OCOP

1

Huyện Pác Nặm

 

 

1

1

1

 

 

2

Huyện Chợ Đồn

 

1

6

3

1

1

 

3

Huyện Ba Bể

 

1

6

3

1

1

1

4

Huyện Bạch Thông

 

 

4

3

1

 

 

5

Huyện Chợ Mới

 

1

6

3

1

1

 

6

Huyện Na Rì

1

1

8

4

1

1

 

7

Huyện Ngân Sơn

 

1

1

1

1

 

 

8

Thành phố Bắc Kạn

 

 

4

1

1

 

1

 

Toàn tỉnh

1

5

36

20

8

4

2

 

Quyết định 107/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file