Tải Quyết định 111/QĐ-BTTTT năm 2020 về công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 111/QĐ-BTTTT năm 2020 về công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 111/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Phan Tâm
Ngày ban hành: 21/01/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 111/QĐ-BTTTT năm 2020 về công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 111/QĐ-BTTTT năm 2020 về công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN
THÔNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 111/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01
năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM ĐÁP ỨNG CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP
ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT
ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về
việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở
Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Xét Đơn đề nghị công nhận chứng chỉ
công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ
năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản của Công ty cổ phần ICDL Việt Nam ngày
06 tháng 11 năm 2018 và công văn số 1411/2019/CV-ICDL ngày 14 tháng 11 năm
2019;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng thẩm
định chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài cấp đáp ứng chuẩn kỹ
năng sử dụng công nghệ thông tin ngày 12 tháng 8 năm 2019 và Phiếu đánh giá của
các thành viên Hội đồng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công
nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Chứng chỉ
ICDL Profile
Certificate của tổ chức ECDL/ICDL Foundation (gồm 05 mô-đun
Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing,
Spreadsheets,
Presentation) đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy
định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông (Mẫu chứng chỉ kèm theo).

Điều 2. Tổ chức có tên tại
Điều 1 và đại diện ủy quyền tại Việt Nam là Công ty Cổ phần ICDL Việt Nam phải
tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có
hiệu lực trong thời hạn 3 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Trong trường hợp có
sự thay đổi về một trong các nội dung sau: khung chương trình, khung giáo trình,
nội dung thi, mẫu chứng chỉ của tổ chức nước ngoài, các tổ chức có tên tại Điều
2 chịu trách nhiệm báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, thực hiện
đánh giá công nhận lại chứng chỉ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ
trưởng Vụ Công nghệ thông tin, các tổ chức có tên tại Điều 2 và các cơ quan, tổ
chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Thứ trưởng Phan Tâm;
– Trung tâm Thông tin (để p/h);
Công ty Cổ
phần ICDL Việt Nam;

Lưu:
VT, CNTT(15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan
Tâm

 

Quyết định 111/QĐ-BTTTT năm 2020 về công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file