Tải Quyết định 1111/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế tổ chức các hội nghị, cuộc họp trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Tài chính – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 1111/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế tổ chức các hội nghị, cuộc họp trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Tài chính

Số hiệu: 1111/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/06/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 1111/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế tổ chức các hội nghị, cuộc họp trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Tài chính – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 1111/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế tổ chức các hội nghị, cuộc họp trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Tài chính

BỘ
TÀI CHÍNH
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1111/QĐ-BTC


Nội, ngày 28 tháng 0
6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, CUỘC HỌP TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU
HÀNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số
138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc
của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày
26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số
45/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chế
độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ
Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức
các hội nghị, cuộc họp trong hoạt động của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
ký, thay thế Quyết định số 2222/QĐ-BTC ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính về việc ban hành Quy chế tổ chức hội nghị, cuộc họp trong hoạt động của
cơ quan Bộ Tài chính.

Thủ trưởng các đơn vị, công chức,
viên chức, người lao động thuộc Bộ Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Lãnh đạo Bộ Tài chính;
– Website Bộ Tài chính;
– Các đơn vị thuộc Bộ;
– VPĐU, CĐ, TN;
– Lưu: VT, VP (20b).

KT.
BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

QUY CHẾ

TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, CUỘC HỌP TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA BỘ
TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s
1111/QĐ-BTC ngà
y 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi
điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy định tại Quy chế này điều chỉnh
việc tổ chức các hội nghị, cuộc họp trong hoạt động quản
lý, điều hành của Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

b) Các cuộc họp của Lãnh đạo Bộ Tài
chính thực hiện theo quy chế làm việc của Bộ Tài chính và những quy định về
nguyên tắc, quy trình tổ chức cuộc họp được quy định tại quy chế này.

c) Các cuộc họp Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, họp quốc tế, hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học không thuộc
phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

2. Đối tượng áp dụng

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động của cơ quan Bộ Tài chính.

Điều 2. Giải
thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới
đây được hiểu như sau:

1. Họp tham mưu, tư vấn là cuộc họp để
Bộ trưởng, Thứ trưởng nghe, trao đổi các ý kiến đề xuất và kiến nghị của thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị cấp dưới, của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm có đủ
thông tin, có thêm các cơ sở, căn cứ trước khi ra quyết định theo chức năng, thẩm
quyền.

2. Họp giải quyết công việc là cuộc họp
của Lãnh đạo Bộ với Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hoặc của Lãnh đạo đơn
vị thuộc Bộ với các đơn vị cấp dưới, cán bộ, công chức của cơ quan để giải quyết
công việc thường xuyên hoặc bàn giải quyết những vướng mắc
trong hoạt động quản lý, điều hành; thống nhất ý kiến chỉ đạo giải quyết những
công việc có tính chất quan trọng, phức tạp, liên quan đến
nhiệm vụ của nhiều cấp, nhiều ngành; xử lý những nội dung còn có ý kiến khác nhau trước khi ban hành quyết định, những nội dung vượt
quá thẩm quyền của cấp dưới hoặc để đánh giá tại chỗ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của cấp dưới.

3. Họp chuyên môn là cuộc họp để trao đổi, thảo luận những vấn đề thuộc về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ,
chương trình, kế hoạch, báo cáo.

4. Họp giao ban là cuộc họp của Bộ trưởng, Thứ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để nắm tình hình triển
khai thực hiện nhiệm vụ công tác, trao đổi ý kiến và thực hiện chỉ đạo giải quyết
các công việc thường xuyên.

5. Họp điều phối xử lý công việc là
cuộc họp do Lãnh đạo Bộ ủy quyền cho Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn
thuộc Bộ chủ trì họp với các cơ quan liên quan để trao đổi những vấn đề còn có
ý kiến khác nhau, thống nhất ý kiến trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết
định công việc.

6. Họp tập huấn, triển khai (Hội nghị
tập huấn, triển khai) là cuộc họp để quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động
về nội dung và tinh thần các chủ trương, chính sách lớn,
quan trọng của Đảng và Nhà nước về quản lý, điều hành.

7. Họp sơ kết, tổng kết (Hội nghị sơ
kết, tổng kết) là cuộc họp để kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện
nhiệm vụ công tác sáu tháng, hằng năm hoặc một giai đoạn và bàn phương hướng nhiệm vụ công tác cho sáu tháng, năm tới hoặc một giai đoạn của Bộ hoặc cơ
quan, đơn vị thuộc Bộ.

8. Họp chuyên đề là cuộc họp để bàn,
triển khai hoặc sơ kết, tổng kết việc thực hiện một chủ trương, chính sách quan
trọng trên phạm vi toàn quốc, một số địa phương hoặc một số ngành, lĩnh vực nhất
định.

9. Họp trực tiếp là hình thức họp mà
người chủ trì và người tham dự có mặt tại cùng một địa điểm, một phòng họp để tổ
chức cuộc họp.

10. Họp trực tuyến là hình thức họp
được thực hiện qua việc ứng dụng các phần mềm, website hoặc
qua tổng đài hội thoại thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng nội bộ
(mạng WAN) hoặc mạng internet để những người ở vị trí địa lý khác nhau có thể
cùng tham gia cuộc họp từ xa, mà ở đó họ có thể nghe, nói, nhìn thấy nhau như
đang ở chung một phòng họp.

11. Người tham dự cuộc họp là một
trong các thành phần: được mời họp; đại diện cho cơ quan,
đơn vị được mời họp; được ủy quyền đi dự cuộc họp.

12. Cuộc họp của Lãnh đạo Bộ là cuộc
họp do Bộ trưởng chủ trì hoặc do Bộ trưởng phân công một đồng chí Thứ trưởng chủ trì.

Điều 3. Nguyên tắc
tổ chức cuộc họp

1. Giải quyết công việc đúng thẩm quyền,
tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao,
cấp trên không can thiệp và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của cấp dưới
và cấp dưới không chuyển công việc thuộc thẩm quyền lên cho cấp trên giải quyết.

2. Tuân thủ pháp luật, tập trung dân
chủ; công khai, minh bạch và bảo đảm bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức cuộc họp theo kế hoạch công
tác hoặc khi thực sự cần thiết phù hợp với tính chất, yêu cầu và nội dung của vấn đề,
công việc cần giải quyết; với tính chất và đặc điểm về tổ chức và hoạt động của
từng cơ quan, đơn vị.

4. Xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội
dung, thành phần tham dự; đề cao và thực hiện nghiêm túc chế độ trách nhiệm cá
nhân trong phân công và xử lý công việc, bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả
công tác chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất, thông suốt của Lãnh đạo Bộ và
Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ.

5. Lồng ghép, kết
hợp các loại cuộc họp có nội dung liên quan với nhau hợp lý; đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin trong việc tổ chức họp; cải tiến, đơn giản hóa thủ tục trong tổ chức cuộc họp; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực,
tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

6. Không làm ảnh hưởng đến các hoạt động
công vụ khác của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền, việc
tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức theo quy định
của pháp luật.

7. Các trường hợp không tổ chức cuộc
họp

a) Họp giải quyết các công việc thường
xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp;

b) Họp giải quyết công việc đã được
phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải
quyết;

c) Họp giải quyết công việc đã được
pháp luật quy định giải quyết bằng các cách thức khác không phải thông qua cuộc
họp;

d) Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện
nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay thế cho việc kiểm tra trực tiếp đối với các
cơ quan, đơn vị cấp dưới và cơ sở;

đ) Họp kết hợp với tham quan, giao
lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi,
giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Điều 4. Trách nhiệm
của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong thực hiện các biện pháp để nâng
cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp và thực hành tiết kiệm chống lãng phí
trong tổ chức họp

1. Triển khai ứng dụng khoa học và
công nghệ, trước hết là công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều
hành. Việc thu thập, trao đổi, phối hợp xử lý thông tin chủ yếu thực hiện trên
môi trường mạng. Tăng cường và mở rộng hình thức họp trực tuyến.

2. Kiểm tra thường xuyên hoạt động của
các cơ quan, đơn vị cấp dưới trong việc thực hiện các quy định của pháp luật,
các văn bản của cấp trên, trực tiếp chỉ đạo, xử lý tại chỗ những công việc phát
sinh có liên quan thuộc thẩm quyền.

3. Đối với những nội dung phức tạp, cần
có sự phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành hoặc còn có ý kiến khác nhau có
thể ủy nhiệm cho thủ trưởng cơ quan tham mưu tổng hợp họp điều phối
trao đổi thông tin thống nhất phương án xử lý trước khi xem xét quyết định hoặc
trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Tuân thủ các quy định và chịu
trách nhiệm khi tổ chức cuộc họp; kết luận rõ ràng, cụ thể về nội dung họp;
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo được đưa ra
tại cuộc họp, kịp thời xử lý những vấn đề mới phát sinh.

5. Chỉ đạo chặt chẽ việc sử dụng kinh
phí cho các cuộc họp theo quy định của pháp luật.

Chương II

CHẾ ĐỘ HỌP

Điều 5. Thành phần
tham dự cuộc họp

1. Căn cứ tính
chất, nội dung, mục đích, yêu cầu của cuộc họp, người triệu
tập cuộc họp quyết định thành phần, số lượng người tham dự cuộc họp phù hợp, bảo
đảm tiết kiệm và hiệu quả.

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được mời
tham dự cuộc họp phải cử người tham dự đúng thành phần, có đủ thẩm quyền đáp ứng nội dung và yêu cầu của cuộc họp.

3. Trường hợp người được triệu tập hoặc
được mời tham dự là thủ trưởng cơ quan, đơn vị không thể tham dự thì phải báo
cáo người chủ trì cuộc họp và nếu được sự đồng ý thì ủy
quyền cho cấp dưới có đủ khả năng đáp ứng nội dung và yêu cầu của cuộc họp đi thay.

4. Cán bộ, công chức giúp việc Lãnh đạo
Bộ và Lãnh đạo Văn phòng Bộ được tham dự các cuộc họp do Lãnh đạo Bộ chủ trì,
trừ những cuộc họp có nội dung mật phải được sự đồng ý của người chủ trì.

Điều 6. Thời gian
họp

1. Họp giao ban, họp giải quyết công
việc, họp tham mưu, tư vấn, họp điều phối không quá một phần hai ngày làm việc.

2. Họp chuyên môn từ một buổi làm việc
đến 01 ngày.

3. Họp sơ kết, tổng kết công tác
không quá 01 ngày.

4. Họp chuyên đề không quá 01 ngày
tùy theo tính chất và nội dung của chuyên đề.

5. Họp tập huấn, hướng dẫn triển khai
chuyên môn nghiệp vụ từ 1 đến 2 ngày.

6. Các cuộc họp khác, căn cứ vào tính
chất và nội dung để bố trí thời gian hợp lý, nhưng không quá 02 ngày.

7. Trường hợp đối với những nội dung
lớn, phức tạp, yêu cầu thời gian họp kéo dài hơn so với quy định, đơn vị chủ trì báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt chủ
trương.

Điều 7. Trách nhiệm
của người chủ trì cuộc họp

1. Quyết định hình thức tổ chức họp
trực tiếp hoặc họp trực tuyến căn cứ vào nội dung, quy mô,
thành phần tham dự, điều kiện phương tiện kỹ thuật, công
nghệ bảo đảm cuộc họp hiệu quả, thuận lợi, tiết kiệm và bảo
đảm bí mật nhà nước.

2. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung để tổ chức
cuộc họp theo chủ trương, kế hoạch đã được duyệt.

3. Tổ chức cuộc họp đảm bảo mục tiêu,
chất lượng, hiệu quả

a) Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội
dung và chương trình làm việc ngay khi bắt đầu cuộc họp;

b) Điều khiển cuộc họp theo đúng mục
đích, yêu cầu đặt ra và điều hành kỷ luật cuộc họp đi đúng trọng tâm và đảm bảo
thời gian họp;

c) Có ý kiến kết luận, quyết định khi
kết thúc cuộc họp. Nội dung kết luận, quyết định đưa ra tại cuộc họp phải rõ
ràng, chặt chẽ, có tính khả thi gồm các nội dung sau:

– Nội dung công việc, tính chất và tầm
quan trọng của công việc;

– Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân
chủ trì thực hiện, cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân phối hợp thực hiện;

– Thời gian và lộ trình thực hiện.

4. Quyết định về việc cho phép phóng
viên báo chí của trung ương, địa phương tham dự và đưa tin về cuộc họp. Việc
cung cấp thông tin cuộc họp thực hiện theo quy định tại Quy chế phát ngôn và
cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính.

5. Phân công việc chuẩn bị nội dung họp
và gửi đến các thành viên tham gia dự họp trước ít nhất 03
ngày diễn ra cuộc họp (trừ trường hợp các cuộc họp phát sinh đột xuất).

6. Giao trách nhiệm cho cơ quan, đơn
vị ra văn bản thông báo kết luận họp (nếu cần thiết) gửi đến
cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để biết, thực hiện và phối hợp
thực hiện.

7. Chỉ đạo thu hồi tài liệu có chỉ dẫn
về phạm vi lưu hành nội bộ, tài liệu xác định cấp độ mật đã phát cho các đại biểu tham dự họp.

8. Quyết định không tiến hành cuộc họp
do tài liệu phục vụ cuộc họp chuẩn bị không đầy đủ, nội dung không bảo đảm chất lượng hoặc thành phần tham dự cuộc họp không đúng với yêu
cầu.

9. Người chủ trì cuộc họp theo sự
phân công hoặc được ủy quyền chịu trách nhiệm về nội dung, chương trình và tổ
chức cuộc họp, báo cáo kết quả với người đã phân công, ủy quyền. Người được
phân công hoặc nhận ủy quyền chủ trì cuộc họp không được
phân công hoặc ủy quyền tiếp cho người khác chủ trì cuộc họp khi chưa có sự đồng
ý của người phân công, ủy quyền đầu tiên.

Điều 8. Trách nhiệm
của người tham dự họp

1. Phản hồi với đơn vị chủ trì về việc
tham dự cuộc họp.

2. Nghiên cứu tài liệu của cuộc họp
và chuẩn bị ý kiến phát biểu trước khi đến dự cuộc họp.

3. Tham dự cuộc họp đúng thành phần, đúng giờ. Trường hợp tham dự họp chậm thời gian so với
yêu cầu, về trước thời gian kết thúc cuộc họp hoặc vắng mặt không
tham gia họp vì lý do đột xuất thì phải được sự đồng ý của người chủ trì cuộc họp.

4. Chỉ được phát biểu ý kiến khi người
chủ trì cuộc họp cho phép; trình bày ý kiến tham gia hoặc tranh luận tại cuộc họp
phải ngắn gọn, đúng chủ đề và không vượt quá thời gian mà người chủ trì cuộc họp
cho phép.

5. Sử dụng văn bản, tài liệu được đơn
vị chủ trì tổ chức họp cung cấp tại cuộc họp theo đúng chỉ dẫn về phạm vi lưu
hành.

6. Không cung cấp thông tin, nội dung cuộc họp, tài liệu cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân không
có thẩm quyền hoặc không trực tiếp thực hiện công việc liên quan đến cuộc họp.

7. Trong khi dự họp, không được làm
việc riêng hoặc xử lý công việc không có liên quan đến nội dung cuộc họp. Không
gọi hoặc nghe điện thoại trong khi diễn ra cuộc họp.

8. Báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
về nội dung, kết quả cuộc họp trong trường hợp được cử đi dự họp.

Điều 9. Bố trí sử
dụng phòng họp tại Trụ sở cơ quan Bộ

1. Trên cơ sở Lịch công tác của Lãnh
đạo Bộ, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí thời gian họp, Cục Kế hoạch – Tài
chính có trách nhiệm sắp xếp phòng họp. Căn cứ vào tính chất, tầm quan trọng của
cuộc họp, số lượng đại biểu, khả năng phòng họp, khả năng phục vụ, bảo đảm hợp
lý theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Các cuộc họp do Bộ trưởng chủ trì;

b) Các cuộc họp do Thứ trưởng chủ
trì;

c) Các cuộc họp do Lãnh đạo Bộ ủy quyền
cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ trì.

2. Đối với các cuộc họp quy định tại Điểm
c Khoản 1 Điều này, đơn vị chủ trì có trách nhiệm đăng ký phòng họp với Cục Kế
hoạch – Tài chính chậm nhất từ 01 đến 02 ngày trước khi diễn
ra cuộc họp, trừ trường hợp có cuộc họp
khẩn cấp theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

Chương III

QUY TRÌNH TỔ CHỨC
HỌP

Điều 10. Duyệt
chủ trương

1. Bộ trưởng quyết định chủ trương
các cuộc họp sau:

a) Các cuộc họp triển khai nhiệm vụ
công tác của ngành; họp sơ kết, tổng kết toàn ngành đánh giá tình hình và kết
quả thực hiện nhiệm vụ công tác. Trường hợp phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính
phủ thì thực hiện theo quy định, Quy chế làm việc của Chính phủ;

b) Các cuộc họp chuyên đề về thực hiện
chủ trương, chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước thuộc
ngành, lĩnh vực phụ trách, ngoại trừ những nội dung đã được
quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

c) Các cuộc họp giải quyết công việc
của Bộ trưởng với địa phương;

đ) Các cuộc họp do Bộ trưởng chủ trì.

2. Thứ trưởng quyết định chủ trương
các cuộc họp thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, gồm: Giao ban khối; Họp,
làm việc tại các đơn vị, địa phương; Hội nghị chuyên đề, tập huấn, triển khai nhiệm vụ công tác; Họp chuyên đề, họp tham mưu tư vấn, họp
giải quyết công việc, họp điều phối công việc; Các cuộc họp khác để giải quyết
công việc do Thứ trưởng chủ trì.

3. Thủ trưởng các đơn vị quyết định
các cuộc họp do Lãnh đạo đơn vị chủ trì để giải quyết các công việc chuyên môn
và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Điều 11. Xây dựng
kế hoạch tổ chức các cuộc họp

1. Các đơn vị thuộc Bộ có nhiệm vụ

a) Xây dựng Kế hoạch tổ chức các cuộc
họp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định tại Quy chế này,
tổng hợp vào Kế hoạch công tác năm của đơn vị, trình Lãnh đạo Bộ phụ trách phê
duyệt;

b) Hằng tháng, hằng tuần, trên cơ sở
kế hoạch, lịch công tác của Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị đề xuất dự kiến
kế hoạch tổ chức các cuộc họp có tính chất quan trọng do Lãnh đạo Bộ chủ trì, tổng
hợp chung vào báo cáo chương trình công tác tháng, tuần của đơn vị, gửi Văn phòng Bộ tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt để tổ chức
họp;

c) Đối với cuộc họp đột xuất và cuộc
họp phát sinh ngoài kế hoạch chung, đơn vị chủ trì chủ động
tổ chức họp theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao; trường hợp cuộc họp cần Lãnh đạo
Bộ chủ trì, đơn vị chủ trì chủ động thông tin phối hợp với Văn phòng Bộ để báo
cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Nội dung dự kiến kế hoạch tổ chức
họp gồm:

a) Mục đích, yêu cầu;

b) Hình thức tổ chức cuộc họp (tập
trung, trực tuyến);

c) Người chủ trì;

d) Thành phần, số lượng đại biểu;

đ) Thời gian, địa điểm;

e) Tính chất của
cuộc họp (công khai, kín), có hay không cho phép cung cấp thông tin cho báo chí
về nội dung cuộc họp; xác định chỉ dẫn về phạm vi lưu hành của văn bản, tài liệu
cung cấp tại cuộc họp;

g) Phân công chuẩn bị và tổ chức cuộc
họp (tài liệu, dự trù công tác hành chính, hậu cần phục vụ cuộc họp…).

Điều 12. Chuẩn bị
tài liệu họp

1. Tài liệu liên quan đến nội dung họp
phải được chuẩn bị trước theo đúng yêu cầu và tiến độ đề
ra, trong đó nêu rõ những nội dung cần trao đổi, tham khảo
ý kiến hoặc xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại cuộc họp.
Đối với những tài liệu trình bày trực tiếp tại cuộc họp dài
hơn 15 trang giấy loại A4 thì ngoài bản chính phải chuẩn bị thêm bản tóm tắt nội
dung không quá 5 trang để trình bày tại cuộc họp.

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì
nội dung họp có trách nhiệm chỉ đạo công tác chuẩn bị tài liệu liên quan đến nội
dung họp.

3. Đối với các cuộc họp do Lãnh đạo Bộ
chủ trì, tài liệu họp phải trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt trước khi diễn ra cuộc họp
03 ngày làm việc; trường hợp phát sinh các cuộc họp đột xuất thì trình Lãnh đạo
Bộ nội dung họp theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ chủ trì họp.

Điều 13. Giấy mời
họp, công văn mời họp

1. Đơn vị chủ trì tổ chức họp dự thảo
công văn, giấy mời gồm những nội dung sau:

a) Người chủ trì cuộc họp;

b) Cơ quan, đơn vị, người được mời
tham dự họp;

c) Nội dung cuộc họp;

d) Thời gian, địa điểm họp;

đ) Đầu mối liên hệ thông tin về cuộc
họp;

e) Chữ ký hoặc chữ ký số của người có
thẩm quyền;

g) Các nội dung khác (nếu có) như:
thành phần dự họp; yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân dự họp.

2. Thẩm quyền ký giấy mời họp, công
văn mời họp:

a) Đối với các cuộc họp, hội nghị do
Lãnh đạo Bộ chủ trì, Lãnh đạo V Điều 13. Giấy mời họp, công văn mời họp ăn
phòng ký Giấy mời họp;

b) Đối với các cuộc họp, hội nghị do
Lãnh đạo Bộ ủy quyền cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ trì, Lãnh đạo đơn vị ký giấy mời họp.

c) Đối với các cuộc họp, hội nghị do
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ trì, Lãnh đạo đơn vị ký Giấy mời họp;

d) Đối với cuộc họp mời cấp Lãnh đạo
Bộ, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên do Lãnh đạo Bộ ký
Giấy mời họp.

3. Gửi công văn, giấy mời họp: Đơn vị
chủ trì gửi giấy mời, công văn triệu tập trước ngày họp ít nhất 03 ngày làm việc. Đối với cuộc họp mà thành phần
dự họp là đại biểu trên phạm vi vùng, miền, cả nước thì công văn, giấy mời phải
được gửi trước ngày họp ít nhất 05 ngày làm việc. Trường hợp
có hội nghị, cuộc họp gấp, đơn vị chủ trì có thể thực hiện
việc gửi công văn, giấy mời họp thông qua các hình thức khác như gọi điện thoại,
fax, gửi điện tử,…

4. Sau khi nhận được giấy mời họp, cơ
quan, đơn vị, người được mời tham dự họp xác nhận việc tham dự với đầu mối
liên hệ thông tin về cuộc họp qua thư điện tử công vụ, điện thoại
cá nhân hoặc qua hệ thống liên lạc nội bộ của cơ quan.

Điều 14. Cách thức,
thời hạn, phương thức gửi tài liệu họp

1. Giấy mời, tài liệu phục vụ cuộc họp
phải được ký số theo quy định của pháp luật và được gửi bản
điện tử cho các cơ quan, đơn vị, người tham dự họp qua chức năng của hệ thống
quản lý văn bản (trừ tài liệu mật được thực hiện theo quy định đối với văn bản
có nội dung thuộc bí mật nhà nước), ngoài ra có thể áp dụng
thêm các cách thức sau:

a) Fax, thư điện tử công vụ;

b) Điện thoại cá nhân, tin nhắn,
thông báo qua mạng xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Đăng tải trên website của cơ quan,
đơn vị chủ trì tổ chức họp.

2. Thời gian gửi tài liệu họp chậm nhất
là 03 ngày làm việc trước ngày bắt đầu tổ chức cuộc họp định kỳ; đối với cuộc họp đột xuất, thời gian gửi tài liệu thực hiện
theo yêu cầu của người triệu tập cuộc họp.

3. Đối với cuộc họp đã có trong kế hoạch
công tác và đã được người chủ trì đồng ý về mặt nguyên tắc, trong khi chờ ý kiến
về thời gian tổ chức chính thức thì đơn
vị chủ trì tổ chức cuộc họp có thể gửi trước tài liệu họp cho cơ quan, đơn vị,
người được mời tham dự để chủ động nghiên cứu, chuẩn bị nội dung, ý kiến phát
biểu và gửi giấy mời tham dự sau khi được người chủ trì
chính thức quyết định.

Điều 15. Phân
công chuẩn bị và phục vụ họp

1. Cục Kế hoạch – Tài chính có nhiệm
vụ

a) Bố trí phòng họp, trang trí, khánh
tiết, chuẩn bị phương tiện, thiết bị phục vụ họp; bố trí nhân viên lễ tân phục
vụ các cuộc họp;

b) Đảm bảo công tác an ninh, trật tự,
phòng chống cháy nổ theo đúng quy định;

c) Hướng dẫn đại biểu đỗ xe đúng nơi quy
định;

d) Phối hợp với đơn vị chủ trì tổ chức
họp để đảm bảo an ninh trật tự bên ngoài phòng họp và bên trong phòng họp khi
được yêu cầu;

đ) Chuẩn bị công tác khác liên quan đến
cuộc họp khi được yêu cầu.

2. Đơn vị chủ trì tổ chức họp có
nhiệm vụ

a) Phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Kế
hoạch – Tài chính để chuẩn bị các nội dung theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phối hợp với Cục Kế hoạch – Tài
chính để chuẩn bị kinh phí họp theo kế hoạch, dự toán được duyệt;

c) In tài liệu họp;

d) Tổ chức đón, tiếp đại biểu, ghi
danh, phát tài liệu. Trước thời gian diễn ra cuộc họp 30 phút, đơn vị chủ trì tổ
chức họp bố trí người trực đón, tiếp đại biểu tham dự;

đ) Tổng hợp danh sách đại biểu, báo cáo người chủ trì cuộc họp;

e) Phối hợp với Cục Kế hoạch – Tài
chính để đảm bảo an ninh, trật tự bên trong phòng họp khi được yêu cầu;

g) Theo dõi toàn bộ thời gian diễn ra
cuộc họp, dự thảo thông báo kết luận cuộc họp của người chủ trì;

h) Đối với các cuộc họp đột xuất mà
trong thành phần có cơ quan, đơn vị bên ngoài trụ sở cơ quan Bộ và các cơ quan thông tấn, báo chí để đưa tin về
nội dung họp thì đơn vị chủ trì tổ chức
họp có trách nhiệm phối hợp, thông báo với Cục Kế hoạch –
Tài chính, Văn phòng Bộ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hướng dẫn các đại
biểu khi đến tham dự họp tại Trụ sở cơ quan Bộ;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được
phân công.

Điều 16. Biên bản
cuộc họp và thông báo kết luận cuộc họp

1. Biên bản cuộc
họp

a) Việc ghi nội dung diễn biến của cuộc
họp thành biên bản cuộc họp được thực hiện theo chỉ đạo của người chủ trì cuộc
họp. Biên bản cuộc họp do đơn vị chủ trì cuộc họp soạn thảo; phải được ghi đầy
đủ, chính xác, có chữ ký xác nhận của người chủ trì cuộc họp và được lưu trữ
theo đúng quy định. Thời hạn hoàn thành biên bản chậm nhất là 02 ngày làm việc
kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp;

b) Biên bản phải được ghi đầy đủ,
chính xác nội dung, diễn biến cuộc họp, gồm những nội dung
chính sau đây:

– Người chủ trì và danh sách những
người tham dự có mặt tại cuộc họp;

– Trình tự, nội dung, vấn đề được
trình bày và thảo luận tại cuộc họp;

– Ý kiến phát biểu của những người
tham dự họp;

– Các kết quả biểu quyết (nếu có);

– Kết luận của người chủ trì họp và
các quyết định được đưa ra tại cuộc họp.

2. Thông báo kết luận cuộc họp

Đối với những cuộc họp được chỉ đạo
ban hành thông báo ý kiến kết luận, chậm nhất sau 05 ngày làm việc sau khi kết
thúc cuộc họp, đơn vị chủ trì họp phải ra thông báo kết luận
cuộc họp bằng văn bản, gửi cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết,
thực hiện trong vòng 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc họp.

Điều 17. Trách
nhiệm triển khai thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực
hiện thông báo kết luận, quyết định được đưa ra tại cuộc họp

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có
trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện thông báo kết luận,
quyết định được đưa ra tại cuộc họp thuộc phạm vi, trách
nhiệm của cơ quan, đơn vị mình. Đối với những công việc cần thực hiện khẩn
trương, các cơ quan căn cứ vào chỉ đạo của người chủ trì cuộc họp để tổ chức thực
hiện mà không chờ thông báo kết luận.

2. Cá nhân, tổ chức tham dự cuộc họp hoặc có liên quan đến thực hiện kết luận, quyết định tại cuộc họp có
trách nhiệm thực hiện, giám sát việc thực hiện và kịp thời phản ánh đến lãnh đạo
có thẩm quyền nếu các kết luận, quyết định của cuộc họp không được các cơ quan,
đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn.

Điều 18. Thay đổi,
hoãn họp, hủy bỏ cuộc họp

1. Người chủ trì
cuộc họp quyết định việc hoãn họp, thay đổi về thời gian, địa điểm, nội dung, chương
trình họp hoặc hủy bỏ cuộc họp.

2. Khi có quyết định thay đổi, hoãn họp,
hủy bỏ cuộc họp, đơn vị chủ trì tổ chức họp có trách nhiệm thông báo tới cơ quan, đơn vị, người được mời dự họp và Cục Kế hoạch – Tài chính ngay
khi có quyết định thay đổi, hoãn họp, hủy bỏ cuộc họp bằng một trong các hình
thức: điện thoại, thư điện tử, fax hoặc gửi thông báo bằng văn bản giấy.

Điều 19. Công
tác thông tin, truyền thông về cuộc họp

1. Tùy thuộc vào quy mô, nội dung, mức
độ ảnh hưởng đối với xã hội của từng cuộc họp, đơn vị chủ trì tổ chức họp phối
hợp với Văn phòng Bộ đề xuất các hình thức, nội dung thông tin, truyền thông
trình Lãnh đạo Bộ quyết định.

2. Căn cứ vào nội dung thông tin,
truyền thông, Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án
triển khai thực hiện các nội dung thông tin, truyền thông được Lãnh đạo Bộ phê
duyệt. Trong trường hợp phương án thực hiện phức tạp và cần sự tham gia của nhiều
đơn vị liên quan, Văn phòng chủ trì trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

3. Văn phòng Bộ làm đầu mối cung cấp
các thông tin, nội dung thông tin, truyền thông; phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính để đăng tải các nội dung thông tin, truyền thông trên Cổng
thông tin điện tử/Trang Điện tử của Bộ; phối hợp với các cơ
quan thông tấn, báo chí để kịp đưa tin vào các thời điểm
thích hợp trước, trong và sau cuộc họp.

Điều 20. Trách
nhiệm của các đơn vị trong việc tổ chức họp trực tuyến

Ngoài việc tuân thủ những quy định về
trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc tổ chức các cuộc họp nói chung,
quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo
điều hành của Bộ Tài chính thì đối với
việc tổ chức họp trực tuyến, các đơn vị có trách nhiệm như
sau:

1. Đơn vị chủ trì tổ chức họp

a) Chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp
và gửi đơn vị đầu mối (đơn vị được phân công chủ trì) ở các điểm cầu họp trực
tuyến trước 03 ngày làm việc dự kiến diễn ra cuộc họp;

b) Rà soát, kiểm tra thành phần dự họp
và họ, tên, chức danh người chủ trì tại các điểm cầu;

c) Phối hợp với Cục Kế hoạch – Tài
chính, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Kho bạc Nhà nước hoặc các cơ quan
liên quan để chuẩn bị các yêu cầu về lắp đặt thiết bị, các điều kiện truyền
phát;

d) Phối hợp với Cục Tin học và Thống
kê tài chính, Kho bạc Nhà nước và đơn vị đầu mối tại các điểm cầu trong công
tác chuẩn bị, phục vụ cuộc họp ở các điểm cầu;

đ) Khi thay đổi lịch họp, hoãn họp trực
tuyến, đơn vị chủ trì họp phải thông báo trước ít nhất 03 ngày làm việc cho Cục
Tin học và Thống kê tài chính, Kho bạc Nhà nước, Văn phòng Bộ và các đơn vị
khác có liên quan để kịp thời phối hợp thực hiện;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do người
chủ trì cuộc họp phân công.

2. Cục Tin học và Thống kê tài chính

a) Có trách nhiệm
phối hợp với Cục Kế hoạch – Tài chính, Kho bạc Nhà nước, xây dựng, triển khai hạ
tầng mạng và hệ thống thiết bị, ứng dụng công nghệ phục vụ họp trực tuyến của Bộ Tài chính;

b) Có trách nhiệm phối hợp với Cục Kế
hoạch – Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Văn phòng Bộ và nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo
yêu cầu kỹ thuật điểm cầu đặt tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính;

c) Cử cán bộ vận hành kỹ thuật trong
thời gian diễn ra họp trực tuyến.

3. Kho bạc Nhà nước

a) Phối hợp với Cục Kế hoạch – Tài
chính, Văn phòng Bộ và nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tại tất cả
các điểm cầu (trừ điểm cầu tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính);

b) Cử cán bộ vận hành kỹ thuật trong
thời gian diễn ra họp trực tuyến.

4. Cục Kế hoạch – Tài chính

a) Phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Văn
phòng Bộ và nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo công tác hậu cần tại điểm cầu trụ sở
cơ quan Bộ Tài chính.

b) Đảm bảo kinh phí phục vụ các cuộc
họp trực tuyến tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

Chương IV

CUỘC HỌP CỦA
LÃNH ĐẠO BỘ

Điều 21. Các cuộc
họp của Lãnh đạo Bộ

1. Họp giao ban của Bộ trưởng với các
Thứ trưởng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

2. Họp tham mưu, tư vấn.

3. Họp giải quyết công việc.

4. Họp tập huấn, triển khai nhiệm vụ
công tác.

5. Họp chuyên đề.

6. Họp sơ kết, tổng kết

Điều 22. Các cuộc
họp giải quyết công việc của Lãnh đạo Bộ với các cơ quan trung ương và địa
phương

1. Các cuộc họp giải quyết công việc
của Lãnh đạo Bộ với các cơ quan trung ương và địa phương được tổ chức khi Lãnh
đạo Bộ thấy cần thiết hoặc theo đề nghị các cơ quan trung ương và địa phương để
bàn giải quyết các vấn đề Liên quan. Cuộc họp có thể tổ chức tại trụ sở bộ,
ngành hoặc tại địa phương.

2. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan
trung ương và địa phương, Văn phòng Bộ có trách nhiệm phân công các đơn vị theo
chức năng nhiệm vụ được giao chuẩn bị nội dung để tham mưu, đề xuất xử lý kiến
nghị và đôn đốc tài liệu họp để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Điều 23. Trách
nhiệm của các đơn vị đối với cuộc họp của Lãnh đạo Bộ

1. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ

a) Có ý kiến về sự cần thiết tổ chức họp do các đơn vị đề xuất, trình Lãnh đạo Bộ quyết định;

b) Tổng hợp, xây dựng dự kiến kế hoạch
tổ chức họp hàng tháng, hằng tuần vào Lịch công tác tháng, Lịch công tác tuần,
báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định;

c) Đề xuất việc lông ghép, kết hợp các
cuộc họp có thể ghép chung về nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm trình
Lãnh đạo Bộ quyết định;

d) Công bố dự kiến Lịch công tác
tháng, Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Bộ (trừ các cuộc họp mật) trên Chương
trình Quản lý văn bản điều hành EdocTC của Bộ để các đơn vị
theo dõi, thực hiện;

đ) Đôn đốc các đơn vị được phân công
chuẩn bị các tài liệu, văn bản thuộc nội dung cuộc họp đầy đủ, đúng yêu cầu quy định;

e) Phối hợp với Cục Kế hoạch “Tài
chính chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ họp, bảo đảm
an ninh, an toàn cho cuộc họp tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính; phối hợp với các
cơ quan liên quan để thực hiện các nhiệm vụ này nếu cuộc họp tổ chức tại bên
ngoài trụ sở cơ quan Bộ Tài chính;

g) Phối hợp với Cục Tin học và Thống
kê tài chính để đăng tải giấy mời họp, chương trình trên chuyên mục riêng về họp
tại cổng hoặc Trang Thông tin điện tử của Bộ Tài chính;

h) Tham dự và phối hợp với đơn vị có
nội dung chủ trì cuộc họp để tổ chức ghi biên bản, ghi âm nội dung cuộc họp
theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ;

i) Thông báo bằng văn bản ý kiến kết
luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

– Sau khi Lãnh đạo Bộ duyệt nội dung,
Lãnh đạo Văn phòng Bộ ký và phát hành Thông báo kết luận;

– Văn phòng Bộ nhập nội dung Thông
báo kết luận cuộc họp trên Chương trình EdocTC (trừ trường hợp nội dung kết luận
mật hoặc có tính chất nhạy cảm);

k) Phối hợp với Cục
Tin học và Thống kê tài chính đăng tải thông tin cuộc họp trên Trang Điện tử của
Bộ Tài chính;

l) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc
thực hiện các nội dung phân công tại Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Bộ;

m) Định kỳ hằng tháng, quý, Văn phòng Bộ tổng hợp việc thực hiện Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo
Bộ tại các cuộc họp, báo cáo tại Cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc
Bộ;

n) Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng,
giảm số lượng các cuộc họp trong năm trình Bộ trưởng.

2. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì chuẩn
bị nội dung họp

a) Chuẩn bị các tài liệu, văn bản thuộc
nội dung cuộc họp đầy đủ, đúng yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ;

b) Phối hợp với Cục Tin học và Thống
kê tài chính để đăng tải tài liệu trên chuyên mục riêng về
họp tại Cổng hoặc Trang Thông tin điện tử của Bộ Tài
chính.

c) Tổ chức ghi biên bản, ghi âm nội
dung cuộc họp theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ;

d) Dự thảo Thông báo kết luận cuộc họp

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể
từ thời điểm kết thúc cuộc họp, đơn vị chủ trì nội dung họp có trách nhiệm gửi
dự thảo văn bản thông báo kết luận cuộc họp lấy ý kiến Văn phòng Bộ và các đơn
vị liên quan trước khi trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt dự thảo
(trường hợp gửi lấy ý kiến tham gia vào dự thảo thông báo kết luận cuộc họp đối với các cơ quan, tổ chức ngoài Bộ Tài chính phải được sự đồng ý của
người chủ trì họp);

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau
khi kết thúc cuộc họp, đơn vị chủ trì nội dung họp hoàn thành và trình Lãnh đạo
Bộ dự thảo thông báo ý kiến kết luận cuộc họp. Đối với trường
hợp cần ban hành Thông báo kết luận gấp thì thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

3. Trách nhiệm Cục Kế hoạch Tài chính

Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất và
các điều kiện phục vụ họp, bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc họp tại trụ sở cơ
quan Bộ Tài chính.

4. Trách nhiệm Cục Tin học và Thống
kê tài chính

a) Xây dựng chuyên mục riêng về họp
trên Cổng hoặc Trang Thông tin điện tử của bộ, cơ quan
ngang bộ để đăng tải giấy mời họp, chương trình, tài liệu;

b) Đăng tải thông tin cuộc họp trên
Trang Điện tử của Bộ Tài chính.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI
HÀNH

Điều 24. Tổ chức
thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc
Bộ có trách nhiệm:

a) Quán triệt, phổ biến và tổ chức thực
hiện Quy chế này trong phạm vi quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị; trường hợp
cần thiết, tổ chức xây dựng quy chế riêng cho phù hợp với phạm vi, tính chất
công việc của cơ quan, đơn vị;

b) Báo cáo việc tổ chức các cuộc họp,
các biện pháp nâng cao chất lượng cuộc họp, giảm số lượng cuộc họp được thực hiện
tại đơn vị gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm.

2. Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng
có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Bộ đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng
hằng năm của các đơn vị trên cơ sở theo dõi, đánh giá kết
quả tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Thông báo kết luận cuộc họp
và công tác thực hiện Quy chế này.

3. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm:

a) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các
đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện Quy chế này;

b) Báo cáo Lãnh đạo Bộ để báo cáo Thủ
tướng Chính phủ việc tổ chức các cuộc họp, các biện pháp nâng cao chất lượng cuộc
họp, giảm số lượng cuộc họp được thực hiện tại Bộ Tài chính trước ngày 25 tháng
12 hằng năm.

Quyết định 1111/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế tổ chức các hội nghị, cuộc họp trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Tài chính

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file