Tải Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 1169/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 15/06/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1169/QĐ-UBND

Yên
Bái, ngày 15
tháng 6
năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ
BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN THUỘC
PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sô 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm
2019 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
Chính quyề
n địa phương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP
ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị
định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số điều của các Nghị đị
nh liên quan đến
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm
soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN
ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ, về việc công bố

thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng
lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa
học và Cóng nghệ tại Tờ trình số 22/TTr-SKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công
bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt
nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Cục KSTTHC (VPCP);
– Chủ tịch UBND tỉnh;
– Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Chiến Thắng;
– Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
(NC);
– Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
– Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh;
– Lưu: VT, NC.

KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Chiến Thắng

DANH MỤC

THỦ
TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT
NHÂN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1169/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
CẤP TỈNH

STT

Tên
thủ
tục hành chính

Thời
hạn giải quyết

Địa
điểm thực hiện

Phí,
lệ phí (nếu có)

Căn
cứ pháp lý

1.

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang
chẩn đoán trong y tế

Không quá 05 ngày làm việc, kể từ
ngày nộp hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Yên Bái, địa chỉ tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
– Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Không

– Luật Năng lượng nguyên tử số
18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

– Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

2.

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành
công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán
trong y tế)

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Yên Bái, địa chỉ tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
– Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tinh.

Phí thẩm định để cấp giấy phép sử
dụng máy X – quang trong y tế:

– Thiết bị X – quang chụp răng:
2.000.000đ/01 thiết bị;

– Thiết bị X – quang chụp vú: 2.000.000đ/01
thiết bị;

– Thiết bị X- quang di động: 2.000.000đ/01
thiết bị;

– Thiết bị X – quang chuẩn đoán
thông thường: 3.000.000đ/01 thiết bị;

– Thiết bị X – quang đo mật độ
xương: 3.000.000đ;

– Thiết bị X – quang tăng sáng
truyền hình: 5.000.000đ/01 thiết bị;

– Thiết bị X – quang chụp cắt lớp
vi tính (CT Scanner): 8.000.000đ/01 thiết bị;

– Hệ thiết bị PET/CT: 16.000.000đ/01 thiết bị.

Lệ phí cấp giấy phép: Không

– Luật Năng lượng nguyên tử số
18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

– Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

– Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày
15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

3.

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán
trong y tế)

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Yên Bái, địa chỉ tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố
Yên Bái, tỉnh Yên Bái – Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

– Phí thẩm định an toàn:

+ 75% mức thu phí thẩm định cấp
giấy phép mới.

– Phí cấp giấy phép: Không

– Luật Năng lượng nguyên tử số
18/2008/QH12 ngày 03/6/2008

– Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

– Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày
15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

4.

Thủ tục sửa
đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công
việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Yên Bái, địa chỉ tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
– Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Không

– Luật Năng lượng nguyên tử số
18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

– Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

5.

Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành
công việc bức xạ – Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán
trong y tế

Không quá 25 ngày kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Yên Bái, địa chỉ tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
– Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Không

– Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

– Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

6.

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành
công việc bức xạ – Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán
trong y tế

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Yên Bái, địa chỉ tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
– Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Không

– Luật Năng lượng nguyên tử số
18/2008/QH12 ngày 03/6/2008

– Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

7.

Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với
người phụ trách an toàn cơ sở X – quang chẩn đoán trong y tế)

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Yên Bái, địa chỉ tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
– Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Lệ phí: 200.000 đồng/1 chứng chỉ

– Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

– Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

– Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày
15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng
nguyên tử.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ
BÃI BỎ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên
thủ tục hành chính

Tên
VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

01

2.002131

Thủ tục khai báo thiết bị X – quang
chẩn đoán trong y tế

Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày
09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

02

2.000086

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành
công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X – quang chẩn đoán
trong y tế)

03

2.000081

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành
công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

04

1.000184

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép
tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X – quang chẩn đoán trong y tế)

05

2.000069

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành
công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X – quang chẩn đoán trong y tế)

06

2.002254

Thủ tục cấp mới và cấp lại chứng
chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X –
quang chan đoán trong y tế)

07

2.000065

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó
sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X – quang
y tế)

Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file