Tải Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 1275/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Trần Việt Trường
Ngày ban hành: 15/06/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1275/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 15
tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ
HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền
địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP
ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị
định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm
soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT
ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về
việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế
hoạch và Đầu
tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở
Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết
định này có hiệu lực kể từ ngày ký; đồng thời bãi bỏ 28 thủ tục hành chính số
thứ tự thứ 94 đến số thứ tự 121 lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam được công bố tại
Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan; Ủy ban
nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Chánh
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng
cơ quan, ban, ngành thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Cục KSTTHC, VPCP;
– UBND (1A);
– VP UBND TP (2A,3BDG);
Sở TTTT;
– Cổng TTĐT TP;
– Lưu: VT, PV.

CHỦ TỊCH

Trần Việt Trường

DANH MỤC

THỦ
TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6
năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ)

TT

Tên
thủ tục hành chính

Thời
hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí,
lệ phí

Căn
cứ pháp lý

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

1

Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của
UBND cấp tỉnh

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến
của cơ quan nhà nước có liên quan đối với trường hợp chấp thuận nhà đầu tư
theo quy định tại trường hợp 1 hoặc gửi báo cáo kết quả đánh giá sơ bộ năng
lực, kinh nghiệm và hồ sơ để lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan về
việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điềm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu
tư đối với trường hợp chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại trường hợp 2;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý
kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và
Đầu tư;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định trình
UBND cấp tỉnh;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
chấp thuận nhà đầu tư.

– Số 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Nghị định số
31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021

Thông tư Số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

2

Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp
thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng cấp có liên quan
về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 của
Luật Đầu tư;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo
thẩm định gồm nội dung theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33
của Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư;

– Số 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú, Quận Ninh Kiều,
Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày
17/6/2020;

Nghị định số
31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021

Thông tư số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

3

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu
tư của UBND cấp tỉnh

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến
thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án
và các cơ quan có liên quan.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý
kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế
hoạch và Đầu tư.

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định trình
UBND cấp tỉnh.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem
xét chấp thuận chủ trương đầu tư.

– Số 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú,
Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư số
61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày
26/3/2021

Thông tư số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

4

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư
thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b
khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lấy ý
kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung
điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội
dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

– Số 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư số
61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày
26/3/2021

Thông tư số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

5

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư
trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp
tỉnh

Trong thời hạn 03 ngày làm việc đối
với trường hợp 1 hoặc 10 ngày đối với trường hợp 2 kể từ ngày nhận được hồ sơ
hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho
nhà đầu tư.

– Số 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày
17/6/2020;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày
26/3/2021

Thông tư số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

6

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư
trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư
đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ
quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị
định số 31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến
về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội
dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

– Số 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư  số 61/2020/QH14
ngày 17/6/2020;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày
26/3/2021

Thông tư số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

7

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư
trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm
đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ
quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b
khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội
dung điều chỉnh dự án đầu tư.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung
điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội
dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Trong thời
hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Sở
Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định
chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

– Số 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày
26/3/2021

Thông tư số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

8

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư
trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm
quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ
quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị
định số 31/2021/NĐ-CP đê lấy ý kiến về những nội dung
điều chỉnh dự án đầu tư.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung
điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội
dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

– Số 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú,
Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư số
61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày
26/3/2021

Thông tư số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

9

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư
trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ
quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị
định số 31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung
điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo
cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

– Số 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021

Thông tư số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

10

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư
trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự
án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp
thuận của UBND cấp tỉnh

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ
quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị
định số 31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung
điều chỉnh dự án đầu tư.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung
điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội
dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

– Số 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú, Quận Ninh Kiều,
Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư số
61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày
26/3/2021

Thông tư số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

11

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư
trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự
án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của
UBND tỉnh

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan
nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định
số 31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều
chỉnh dự án đầu tư.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung
điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội
dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

– Số 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày
26/3/2021

Thông tư số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

12

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư
theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được
chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số
31/2021/NĐ-CP)

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ bản án, quyết
định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài trình Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh để điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

– Số 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư số
61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày
26/3/2021

Thông tư số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

13

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư
theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương
đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư
nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể
từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ bản án, quyết định có
hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Số 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú,
Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư số
61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày
26/3/2021

Thông tư số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

14

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động
của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp
tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ
quan quản lý đất đai và các cơ quan có liên quan để lấy ý
kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 44 của Luật Đầu tư
và khoản 4 Điều 27 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ;

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về
việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư và khoản 4
Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét điều kiện gia hạn thời
hạn hoạt động của dự án đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 44 của Luật Đầu tư
và khoản 4 Điều 27 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lập báo cáo thẩm định
trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

– Số 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư số
61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày
26/3/2021

Thông tư số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

15

Thủ tục ngừng hoạt động của dự án
đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở
Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở
Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và thông báo việc ngừng hoạt động của dự án đầu
tư cho các cơ quan liên quan.

– Số 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú,
Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư số
61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày
26/3/2021

Thông tư số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

16

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự
án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư
của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
quyết định, nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
hoặc thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo
việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan kể từ ngày
nhận được quyết định hoặc thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

– Số 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú,
Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư số
61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày
26/3/2021

Thông tư số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

17

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện tại khoản 3 Điều 36
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP , Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư.

– Số 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú,
Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư số
61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày
26/3/2021

Thông tư số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

18

Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông
tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư
cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư hiệu đính thông tin
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Số 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú, Quận Ninh Kiều,
Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư số
61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày
26/3/2021

Thông tư số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

19

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đổi Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể
từ ngày nhận được hồ sơ.

– Số 17 Trần
Bình Trọng, P. An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư số
61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày
26/3/2021

Thông tư số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

20

Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư
theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước
ngoài

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Nghị định số
31/2021/NĐ-CP , Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn,
mua cổ phần, mua phần vốn góp quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu tư,
khoản 4 Điều 65 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và thông báo cho nhà đầu tư,
trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 66 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Văn
bản thông báo được gửi cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà
đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

– Trường hợp tổ chức kinh tế có nhà
đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp
có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới
và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng,
an ninh, thời hạn giải quyết như sau:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của Bộ
Quốc phòng và Bộ Công an về việc đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b
khoản 4 Điều 65 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng
và Bộ Công an có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh
đối với tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua
phần vốn góp; quá thời hạn yêu cầu mà không có ý kiến thì được coi là đã đồng
ý việc đáp ứng điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với tổ chức kinh tế
có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật
Đầu tư, khoản 4 Điều 65 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và căn cứ ý kiến của
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đê thông báo cho nhà đầu tư. Văn bản thông báo được
gửi cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp
vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

– Số 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư số
61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày
26/3/2021

Thông tư số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

21

Thủ tục thành lập văn phòng điều
hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

– Số 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư số
61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày
26/3/2021

Thông tư số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

22

Thủ tục chấm dứt
hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể
từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động
của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho Sở Kế
hoạch và Đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận
đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

– Số 17 Trần Bình Trọng, P. An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Không

Luật Đầu tư số
61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày
26/3/2021

Thông tư số 03/2021/TT -BKHĐT ngày
09/4/2021.

 

Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file